(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 5 اردیبهشت ۱۳۹۱ - شماره 20192 

شهر ما براي ما
چرا مسئولان به بافت هاي فرسوده شهري توجه جدي ندارند
«اتابك»زخم كهنه اي در دل پايتختشهر ما براي ما

معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران در «نخستين همايش فصلي مديران شهرداري تهران» در سال جديد، سياست هاي محوري مديريت شهري در حوزه حمل و نقل و ترافيك در سال 91 را تشريح كرد .
سيد جعفر تشكري هاشمي اعلام كرد: توجه به حمل ونقل نه تنها در تهران دغدغه مديريت شهري و خواست عمومي شهروندان محسوب مي شود، بلكه موضوعي است كه نگاه نوين دنيا را نيز به سمت خود معطوف كرده است .
وي با تأكيد بر توسعه حمل ونقل شهري مناسب و در شأن شهروندان به عنوان سياست محوري مديريت شهري در حوزه ترافيك، گفت: متأسفانه در سال هاي اخير شاهد مسابقه نابرابري تحت عنوان «توليد خودرو و ساخت خيابان» هستيم .
معاون شهردار تهران با اشاره به اين كه در اين رقابت نابرابر هر قدر معابر بيشتري براي حركت خودروها ساخته مي شود تعداد بيشتري خودرو توليد مي شود، افزود : هر چند در جهت توسعه شبكه معابر شهري اقدامات لازم را انجام خواهيم داد اما مديريت شهري بين «سرعت حركت خودروها» و «سهولت تردد شهروندان»، حتماً «انسان ها» را بر « ماشين ها» ترجيح مي دهد وي با توضيح مراحل تاريخي حمل و نقل شهري، از دهه حاضر به عنوان دهه «حمل و نقل انسان محور» نام برد و اظهار كرد: ديگر دوران جولان خودروها و خودروسالاري به پايان رسيده و امروزه شهرها بر اساس «مطلوبيت زندگي انسان ها» شكل مي گيرند نه بر مبناي « حركت سريع ماشين ها» و توجه به اين مهم به يك مطالبه عمومي تبديل شده است .
تشكري هاشمي ضمن مقايسه چند شهر پيشرفته دنيا با تهران در زمينه جابه جايي هاي شهري، تصريح كرد: در حالي كه سهم پياده روي و دوچرخه سواري در حمل و نقل درون شهري در تهران حدود يك درصد و در اين شهرها حدود 35 درصد است، سهم تاكسي ها و موتورسيكلت ها در حمل و نقل درون شهري در اين شهرها حدود يك درصد و در تهران حدود 28 درصد است. «حمل و نقل پاك» شاخص توسعه يافتگي شهرهاست .
وي در توضيح نسبت مدهاي مختلف حمل ونقلي در تهران و شهرهاي پيشرفته دنيا، گفت : در تهران شاهد يك انحراف تاريخي جدي در استفاده از مدهاي حمل و نقلي به ويژه حمل و نقل پاك هستيم و تاكسي خلأ كمبود اتوبوس و مترو را در تهران پر كرده و موتورسيكلت به عنوان ناامن ترين وسيله آمد و شد، سهم قابل توجهي در جا به جايي هاي شهري ايفاء مي نمايد .
معاون شهردار تهران با تشريح استراتژي هاي پيش بيني شده در حوزه حمل و نقل شهري، افزود: «حمل و نقل انسان محور» به جاي «حمل و نقل خودرو محور»، «حمل و نقل مبتني بر توسعه پايدار» به جاي «حمل و نقل مبتني بر توسعه زير ساخت ها» و «مديريت تقاضاي سفر» به جاي «توسعه زير ساخت هاي سفر»، از جمله اين استراتژي هاست .
وي در تشريح ساير استراتژي هاي اين بخش اظهار كرد: «ايجاد مناطقي با كمترين ميزان آلايندگي» به جاي «نبود هيچ گونه محدوديتي در تردد خودروها»، »توسعه استفاده از سوخت هاي پاك به جاي استفاده از «سوخت هاي فسيلي» و ارائه «خدمات حمل و نقل كيفي» به جاي «خدمات حمل و نقل كمي»، از ديگر استراتژي هاي پيش بيني شده است .
تشكري هاشمي با تأكيد بر اين كه نگاه نو در برنامه هاي حمل و نقل شهري به دنبال پاسخ به اين پرسش كليدي كه آيا به دنبال ايجاد «شهر مطلوب براي انسان ها» هستيم يا « شهر مناسب براي خودروها»، تصريح كرد: امروزه شاخص توسعه يافتگي در شهرها ايجاد و « توسعه حمل و نقل پاك» با محوريت پياده روي و دوچرخه سواري است .
حمل و نقل انسان محور
وي با اشاره به اين كه حمل و نقل در تهران نيازمند تغيير از «خودرو محوري» به « انسان محوري» است، گفت: تحول، لازمه رشد و توسعه است و نبايد از آن واهمه داشت، چون ترس از تغيير بلايي است كه جان شهروندان را مورد تهديد قرار داده است .
معاون شهردار تهران در تعريف سيستم «حمل و نقل انسان محور»، افزود: سيستم حمل و نقل با محوريت انسان به سيستمي اطلاق مي شود كه به منظور پاسخ گويي به اكثر نيازهاي انساني و با اولويت دسترسي به جابه جايي انسان ها، واجد ويژگي هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي است .
وي ايمني، راحتي، اطمينان، سلامت جسمي و روحي و حفظ محيط زيست به جاي تخريب محيط زندگي را از جمله انتظارات و مطالبات مردم در آمد و شدهاي شهري بر شمرد و اظهار كرد: امروزه مصرف روزافزون منابع تجديد ناپذير و توليد آلاينده هاي زيست محيطي و گازهاي گلخانه اي سلامت شهروندان را به مخاطره انداخته و تغييرات آب و هوايي را به وجود آورده است .
وي با اعلام فرهنگ سازي و تغيير نگرش از «خودرو محوري» به «انسان محوري» به عنوان اصلي ترين رويكرد مديريت شهري در حوزه حمل و نقل و ترافيك براي سال جديد، تصريح كرد: به اين منظور توسعه امكانات و تسهيلات پياده روي و
دوچرخه سواري، رويكرد مهم «حمل و نقل انسان محور» به جاي «حمل و نقل خودرو محور» است .
توجه به عابر پياده
وي كيفيت پياده روي در شهر را از مهم ترين عناصر زير ساخت يك «شهر دموكراتيك » دانست و گفت: به منظور امكان زندگي مطلوب و ايمن براي شهروندان بايد كم كم خودرو را به بوته فراموشي بسپاريم تا به زندگي غير موتوري باز گرديم .
معاون شهردار تهران با تشبيه كاهش تراكم ناشي از ترافيك با استفاده از روش هايي نظير توسعه معابر به اطفاي حريق با بنزين، افزود: هر كجا خيابان و بزرگراه ايجاد مي شود، بيشتر از ظرفيت جديدي كه فراهم آمده تقاضاي جديد به وجود مي آيد و به عبارت ديگر تقاضا هميشه بر عرضه سبقت گرفته و از اين رو با صبر و شكيبايي بايد نسبت به تغيير نگرش ها اقدام نماييم .
وي استفاده از وسايل نقليه عمومي به جاي وسيله نقليه شخصي را باعث صرفه جويي معادل دو هزار يورو در سال به ازاي هر شهروند اعلام و اظهار كرد: اين ميزان صرفه جويي
نه تنها تأثير چشمگيري بر ارتقاء و بهبود زيرساخت هاي ترافيكي دارد، بلكه در اقتصاد ملي نيز اثرگذار است .
تشكري هاشمي توجه به «حمل و نقل انسان محور» را سياست اصلي مديريت شهري در حوزه حمل و نقل و ترافيك در سال جديد عنوان و تصريح كرد: به اين منظور «حمل و نقل مبتني بر توسعه پايدار» با محوريت توسعه دوچرخه سواري و پياده روي و نيز گسترش حمل و نقل عمومي مبتني بر عدالت اجتماعي از اولويت برخوردار است .
توجه به حمل و نقل عمومي
وي با ذكر آماري در خصوص سهم حمل و نقل عمومي در
زير ساخت هاي شهري، گفت: سهم حمل و نقل عمومي در تهران حداقل 50 درصد است در حالي كه سطح زير ساخت هايي كه در اختيار اين بخش است تنها 22 درصد است و در مقابل سهم حمل و نقل شخصي در تهران حداكثر 50 درصد است در صورتي كه سطح زير ساخت هاي در اختيار اين بخش 78 درصد است .
معاون شهردار تهران با تأكيد بر اين كه ساخت هر معبر جديد در شهر نيازمند پيش بيني سهم حمل و نقل عمومي از طريق ايجاد خطوط ويژه اتوبوسراني و نيز طراحي مسيرهاي ويژه پياده روي و دوچرخه سواري است، افزود: اگر معتقد به دموكراسي در شهر هستيم، «دموكراسي شهري» ايجاب مي كند حقوق يك اتوبوس با 100 مسافر، 100 برابر يك خودروي تك سرنشين باشد .
وي در تشريح رويكردهاي برنامه اي حوزه حمل ونقل شهري در سال 91 اظهار كرد : اولويت دهي به خطوط ويژه و پر تراكم، توسعه حمل و نقل پاك از طريق مشاركت بخش خصوصي در توسعه دوچرخه سواري، ايجاد پياده راه ها و محدوديت تردد خودروها، از جمله برنامه هاي اصلي اين حوزه در سال جديد است. معاون ترافيك شهردار تهران پياده سازي الگوي شبكه يكپارچه حمل و نقل عمومي در قالب مدل حلقوي و شعاعي را مورد تأكيد قرار داد و تصريح كرد: اين طرح امكان دسترسي شهروندان به نخستين ايستگاه حمل و نقل عمومي را با يك شعاع 350 متري امكان پذير مي نمايد و به موجب آن دسترسي ها در محدوده مركزي شهر به صورت ماتريسي و شطرنجي طراحي شده است .

 چرا مسئولان به بافت هاي فرسوده شهري توجه جدي ندارند
«اتابك»زخم كهنه اي در دل پايتخت

گزارش : رحيم چوخاچي زاده مقدم
در آخرين ماه هاي سال گذشته بود كه چندين تماس تلفني از اهالي بافت هاي فرسوده «اتابك - مينايي»درقلب پايتخت ، ما را براي چندمين بار متوجه خود كرد. همگي تماس گيرندگان بلااستثنا به شدت از وضعيت اسفبار زندگي در بافت هاي فرسوده اين منطقه و عدم رسيدگي مسئولان به وعده هاي 7 سال گذشته خود گلايه مي كردند وبه شدت به وضع موجود اعتراض وحتي خطاب به ما تاكيد داشتند ، شما كه به عنوان يك روزنامه مدعي اصولگرايي هستيد چرا سري به مانمي زنيد و از نزديك درجريان وضعيت زندگي اهالي قرارنمي گيريد تا خودتان قضاوت كنيد كه آيا مي توانيد فقط يك شب ، فقط يك شب دراين شرايط شب را تا صبح سر كنيد؟!
روزنامه كيهان دو سال پيش نيز گزارشي را در باره علت اين كوتاهي ها و بي توجهي ها از نگاه كارشناسان ، مسئولان و حقوقدانان آشنا به منطقه تهيه كرد و به چاپ رساند . اگرچه پيش ازاين نيزدرچندين مطلب و نامه وارده به اين مسئله مهم پرداخته شده بود ، اما اين تلفن ها ، مارا برآن داشت تا گزارشي ميداني ازمحله هاي اين منطقه تهيه كنيم و اين باربه پاي سخنان دردمندانه اهالي در خانه هاي بسيار كوچك باورنكردني كه بيشتر به آلونك مي ماند تا محل سكونت و محل آرامش! بنشينيم.
لنز دوربين عكاسي همكارمان آقاي خطيبي هم لحظه به لحظه اين حضور را در حافظه دستگاه خود به ثبت رساند تا سندي باشد برادعاهاي بي پيرايه اهالي رنجديده اين منطقه و صداقت قلم نگارنده اين سطور كه حاضراست قسم بخورد كه اين گزارش به هيچ عنوان نه جنبه سياسي دارد ، نه نيت تخريب و سياه نمايي درسردارد و نه خداي ناكرده به قصد كم ارزش جلوه دادن خدمات و زحمات مديران و مسئولان شهري ، بلكه واقعيتي است بسيار تلخ براي متوجه كردن برخي از مسئولان به بحراني كه سال هاست مردم اين منطقه را در شرايطي استيصال قرار داده است. لذا انتظار مي رود كه با چاپ اين گزارش ، مسئولان و مديران خدوم شهرداري ، شوراي شهرتهران ، رئيس سازمان نوسازي ، وزارت مسكن و شهرسازي ، سازمان بازرسي كل كشور، اعضاي شوراياري محل كه به نحوي از انحا خود را آگاه و مسئول در مسائل به وجود آمده دراين منطقه مي بينند تمام عزم و جزم خود را براي حل معضلات اين منطقه و مناطقي ازاين قبيل مانند « بافت هاي فرسوده سيروس » كه اين منطقه فاصله چنداني با خانه ملت ( مجلس شوراي اسلامي ) در ميدان بهارستان ندارد ، به كارگيرند و يك بار براي هميشه اين گونه نشانه هاي ضعف توسعه عدالت اجتماعي را در جامعه ريشه كن كنند . خدا را خوش نمي آيد در حالي كه يك عده اي در خانه هاي آنچناني درآسايش كامل به سر مي برند عده اي ديگر در اين آلونك ها با هرصداي مهيبي وهر غرش آسمان و رعدوبرق تنشان بلرزد و با هر باران وتگرگي چشمشان به سقفي باشد كه هرلحظه امكان دارد برروي خانواده آوارشود! ماجرا از اين قرار است كه در سال 82 آقاي احمدي نژاد كه درآخرين سال هاي رياست برمديريت شهري تهران به سرمي بردند ، كليد اصلاح بافت هاي فرسوده را زد. با ورود محمد باقر قاليباف به عنوان شهردار جديد ، اين طرح نيز وارد فاز جديد شد ودركانون توجهات شهردار و طبعا شوراي محترم شهرتهران نيز قرار گرفت ، به طوري كه آقاي قاليباف پس از يك سال پذيرش اين مسئوليت طرح بافت فرسوده از «محله اتابك» به طور مجزا از حوزه شهرداري منطقه خارج و زيرنظر ستادي با عنوان ستاد « طرح امام علي(ع) » و زيرنظر سازمان نوسازي شهر تهران آغاز به كار كرد.
شهردار محترم تهران دريكي از روزهاي ماه مبارك رمضان در مراسم كلنگ زني محله «شهيد خوب بخت »با وسعت يك ميليون مترمربع به اهالي محله اتابك قول داد كه اين محله را در3 سال آينده تبديل به يك منطقه نوساز استاندارد خواهد كرد. وي به مردم وعده پرداخت وديعه پول براي سكونت موقت در مسكن استيجاري تا پايان ساخت و ساز خانه هاي خود توسط سازمان نوسازي را داد وتاكيد كرد ، اين كار امنيت جاني و فرهنگي اهالي را تا آماده شدن خانه ها تضمين خواهد كرد.او براي رفع نگراني اهالي در خصوص اين وام ها هم وعده داد ، بزودي با راه اندازي «تعاوني اعتبارشهر» اين نگراني نيزبرطرف خواهد شد. قاليباف دراين رابطه وعده طرحي را داد كه امروزه ازآن به نقل از وي به عنوان طرح «كليد به كليد » ياد مي شود ، چرا كه او براساس اين طرح معتقد بود كه اگر شهرداري يا سازمان نوسازي در قبال پرداخت مبلغي خانه هاي فرسوده را از مالكين خريداري كند ، اولا پاي دلالان و زمينخواران به اين منطقه باز خواهد شد و از سوي ديگراهالي با مبلغ به دست آمده هيچوقت موفق به خريداري مسكن حتي با متراژ حداقلي نخواهند شد.
امسال ششمين يا هفتمين سال است كه ازآغازاين طرح مي گذرد ، اما متاسفانه نه تنها اين وعده ها حتي به صورت نسبي عملي نشده است بلكه واقعيت هاي پنهاني را در خود دارد كه اگرچه دلسوزي ها و تلاش هاي صادقانه شهردارمحترم براي تشكيل ستاد«امام علي(ع) » بسيار درخور توجه است اما بدون تعارف بايد اذعان كرد كه مديران ستاد و شركت هاي كننده كاربدون توجه به مأموريت خطير محوله كه مي بايستي در راستاي وعده هاي شهردار محترم قالب بندي و اجرايي مي شد ، نه تنها گام مثبتي براي حل اين قبيل مشكلات برداشته نشده است بلكه متاسفانه انبوهي از سؤالات را در ذهن افكار عمومي ايجاد كرده اند كه اميدواريم مسئولان محترم شهري و كشوري اعم از شهردارمحترم ، سازمان نوسازي ، اعضاي محترم شوراي شهرتهران ، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ، سازمان بازرسي كل كشور ، استاندار تهران و اعضاي محترم شوراياري محل درصدد واكاوي اين موضوع و گره گشايي از ابهامات به وجود آمده برآيند و لازم به ذكر مي دانيم كه بخش دوم اين گزارش را به نظريات مسئولان خدوم ياد شده اختصاص خواهيم داد .
آنچه در زير مي خوانيد گزارش تلخيص شده اي از 4 ساعت بازديد خبرنگاران ما به همراه بيش از 300 عكس از كوچه ها و محله هاي بافت هاي فرسوده منطقه شهيد پرور« اتابك » و گفت و شنود با اعضاي خانوارهايي است كه مدعي هستند به هيچ كدام از وعده هاي داده شده از سال 84 تاكنون جامه عمل پوشانده نشده وسال به سال ، وضعيت مردم در اين منطقه درتمامي ابعاد اعم از امنيت جاني ، مالي و فرهنگي ، بدتر شده است ! عين اظهارات (اما ويرايش شده ) اهالي را در زير بخوانيم :
محمد اسكندري نفري : سال 87 براساس وعده هايي كه شهرداري در باره بافت هاي فرسوده داده بود قراردادي با مسئولان نوسازي كه آن موقع آقايان خاكباز و اميرعلي اميري بودند، بستم . براساس اين قرارداد قرار بود، به عوض ملكي كه فضاي تجاري هم داشت ، طبق نقشه اي كه ضميمه آن بود دو باب مغازه در متراژهاي تعيين شده در مجتمع ساختماني امام رضا(ع) به من تحويل دهند. قرارداد بسته شده به عنوان «امانت» درسازمان نوسازي منطقه باقي ماند تا پس از پرداخت هزينه هاي باقي مانده و تسويه حساب به بنده تحويل داده شود. اما پس ازطي مراحل ياد شده متوجه شدم كه برخي عوامل نوسازي با سوءاستفاده از اعتماد بنده و دستكاري درمتن قرارداد حق بنده را ضايع كرده اند. حدود يك سال دوندگي كردم تا قرارداد با الحاقيه اي اصلاح شد اما از آنجا كه ازشكايت بنده ناراحت شده بودند، كاري كردند كه به جاي پرداخت 5/17 ميليون وديعه مسكن وعده داده شده فقط 10 ميليون به بنده پرداخت شود. زمان تحويل ملك هم ، طبق قرارداد قراربود مازاد مساحت ملك نيز پرداخت شود اما متاسفانه از پرداخت آن نيزامتناع كردند. نامه نگاري زيادي كردم حتي به بازرسي شهرداري پيش آقاي [...] هم رفتم اما ايشان به رغم وظيفه اي كه در اين رابطه داشتند كاري براي بنده نكردند . نوسازي با دادن وعده لفظي مبني بررسيدگي به موضوع تهديد كرد كه اگر ملك را تحويل نگيرم بايد روزي 10 هزارتومان هم جريمه پرداخت كنم . چون چاره ديگري نداشتم، بازاطمينان كردم و مشروط به اداي قولي كه داده بودند تحويل گرفتم اكنون بيش از 5/1 سال است كه در حال پي گيري موضوع هستم و بعد از پافشاري هاي فراوان بالاخره توانستم وقت ملاقاتي با آقاي [...] بگيرم ولي متاسفانه ايشان نيز بدون آنكه موضوع را بررسي كند در همان لحظات اوليه ملاقات موضع گرفتند و با صراحت تمام به من گفتند : به من چه مربوط است كه مديران گذشته (آقايان درويش زاده واميرعلي اميري) به سرشما كلاه گذاشته اند؟!
¤¤¤
خانم آكشته : آقاي قاليباف گفته بود كه خانه هاي بافت فرسوده را مي سازيم يا به جاي آن خانه خواهيم داد.ولي به رغم اينكه چندين سال است از اين وعده ها گذشته است امروز مي گويند بودجه اي براي عملي كردن اين وعده ها نداريم ، حتي برخي مواقع براي اينكه مارا از سرشان بكنند با صراحت تمام مي گويند به ما هيچ ربطي ندارد . تازه اگر هم بخواهند اينجا را متري يك ميليون تومان از ما بخرند كه نمي خرند ، نمي توانيم با اين پول حتي يك آپارتمان 40 متري بخريم و اين را هم شهرداروهم عوامل سازمان نوسازي خوب مي دانند. آقاي قاليباف گفته بود كه ما به شما پول نخواهيم داد بلكه با شما معامله « كليد به كليد» خواهيم كرد. ما از خدايمان است كه چنين طرحي را پياده بكنند؛ يعني اينجا را از ما بگيرند و يك آپارتمان 50 متري بدهند، اما متاسفانه به اين وعده هم عمل نكردند .اخيرا هم اعلام كرده اند كه چون ملك ما براساس طرح تفصيلي به عنوان « منطقه آموزشي » در نظرگرفته شده است بايد منتظرباشيم تا هرموقع آموزش و پرورش اراده كرد و توانست تامين بودجه كند ، اينجا را از شما خواهند خريد!! و اين درست برخلاف وعده اي است كه آقاي قاليباف داده بود. بيش از4 سال است كه پدر و مادرم اين موضوع را پي گيري مي كنند و اين در حالي است كه خانه هاي اطراف مخروبه شده اند و دغدغه احتمال هرلحظه ريزش و آوارشدن سقف اين خانه ها روي سرخانواده ها ، تن ساكنين را به لرزه در مي آورد.
¤¤¤
صفرعلي جعفرقلي زنجاني: درسال 86 براساس وعده معروف به طرح « كليد به كليد» ي كه شهرداري داده بود ملكي را به مساحت 86 متربا 4 طبقه بنا به همراه مغازه 29 متري در نبش كوچه شهيد علي خوش اخلاق تحويل شهرداري دادم. براساس قراردادي كه با سازمان نوسازي منعقد شد و نقشه هم ضميمه آن شد ، قرار بود به جاي مغازه يادشده 2 مغازه به عنوان مابه عوض در بلوك 2 مجتمع امام (علي) ، يكي در نبش وديگري در انتهاي همين بلوك به بنده تحويل داده شود اما من هم مانند برخي كسان ديگر متوجه شدم كه با دستكاري نقشه مكان مغازه هاي بنده را جابه جا كرده و در جاي ديگري كه تفاوت قيمت آن امروز مترمربعي بيش از2 ميليون تومان است قرار داده اند.تا به حال سه كارشناس آمده و نظربه خلف وعده از قرارداد اوليه داده اند.برخلاف قرارداد هيچ كدام از مغازه ها لوله كشي گاز، آب و حتي هواكش و كف شور ندارد و حتي در اين مجتمع يك آنتن مركزي كه بتوان تلويزيون روشن كرد تعبيه نشده است و برخي مغازه ها هنوز كنتوربرق ندارند. در سال 88 با دفتر آقاي قاليباف تماس گرفتم تا باايشان كه قول رسيدگي داده بود درد دل كنم اما ارتباط برقرارنشد و آقاي مهندس عليرضا جعفري رئيس نوسازي هم در همان ديداراوليه توصيه كرد كه بروم شكايت بكنم .هرچه به ايشان گفتم كه زماني به شكايتم رسيدگي مي كنند كه سندملك داشته باشم كه فعلا سندي به بنده نداده ايد اما متاسفانه به گوشش نرفت كه نرفت ، وانگهي 8 ميليون هزينه وكيل را از كجا مي توانستم تهيه كنم ؟!نوسازي تلاش مي كند تا مشكلي كه خودشان ايجاد كرده اند كدخدامنشي حل كند اما من معتقدم كه اين مشكل بايد طبق قانون و ماشين حساب حل شود تا متخلفين هم شناسايي شوند.
¤¤¤
بلال رباط ميلي: به صراحت قانون ، متوليان شهري قبل از پياده كردن هرگونه طرحي دربافت هاي فرسوده بايستي ملك را براساس آنچه كه از قبل پيش بيني شده يا وعده داده شده تمليك كنند ، اما متاسفانه درخصوص بافت هاي فرسوده اتابك برخلاف قانون عمل مي شود . اخيرا طرح تفصيلي به نام ماده 5 مطرح شده است ، كه براساس آن اين محله به فضاهاي مختلف آموزشي ، مسكوني ، تجاري ، اداري وفضاي سبزتقسيم بندي شده است ، به طوري كه مدتي است مراجعين را به سازمان ها و وزارتخانه هاي مربوطه حواله مي دهند ، مثلا ملك بنده درنقشه اين طرح درفضاي آموزشي قراردارد و وقتي پرونده ام را پي گيري مي كنم حواله ام مي دهند به آموزش و پرورش وبعد خيلي راحت مي گويند آموزش و پرورش فعلا بودجه اي براي اين كار ندارد.شما تصور بكنيد ، خانه در حال خراب شدن روي سرمن و خانواده ام است ولي اينها ...آيا اين شيوه برخورد به اين معنا نيست كه عرصه براهالي آن قدر تنگ شود كه ملك خود را رها كنند و بروند يا به اندك قيمتي به دلال ها بفروشند تا ازشرش راحت شوند ؟! همان طوركه عده اي اين كار را كردند و رفتند.به همين خاطر اطراف ملك بنده كه در محاصره چندين خانه تخريب شده قرار دارد ، محل رفت و آمد قاچاقچيان مواد مخدر و محل مصرف مواد و شب نشيني اراذل و اوباش وتبديل به مكان خواب معتادين و محل دپوي آشغال هاي منازل اطراف شده است وبوي تعفن تمام زندگي ام را فراگرفته است.
پيشنهاد و استدلال بنده اين بود كه سازمان نوسازي و شهرداري طبق قانون بايستي كار نوسازي خود را بخش بندي بكند يعني با درنظرگرفتن املاك دوكوچه ابتدا كل خانه هاي اين دو كوچه را طبق وعده هاي داده شده تمليك كند وسپس با رعايت استاندارد ها يك بلدوزر بيندازد و سرتاسركوچه را صاف و در پايان حتما آسفالت كند ، والا يكي از اين وسط و يكي از آن سر را بخرند و بقيه خانه ها را به صورت جزيره اي به امان خدا رها كنند ، نه تنها عقلاني نيست بلكه ظلم آشكار به كساني است كه مجبورند در اين محله زندگي كنند.
بوي گاز همه جاي خانه و حياط كوچك اين خانه را كه آشپزخانه هم به حساب مي آيد پركرده است. تا نيمه ديوارهاي اتاق را رطوبت فراگرفته است.وقتي دختراين خانواده 5 نفره فرش را به كناري مي زند خيسي فرش كاملا مشهود است . دختر خانواده مي گويد ؛ نزديك عيد كف و ديوار را تعمير كرده و رنگ زده ايم اگرچه اين كارهر ساله پدرم است. راستي تابه حال آشپزخانه يك مترو 10 سانتي ديده بوديد كه يخچال آن هم در حياط باشد؟ ! اين يكي ازكوچه هايي است كه اهالي آن مي گويند جنازه اموات ابتدا در پشت بام ها تشييع مي شود ، سپس با طناب به پايين كشيده مي شود وبعد مراسم تشييع درخيابان ادامه مي يابد.
اين كوچه قبل از اينكه نام «خالدي» را به خود بگيرد به كوچه « آشتي كنان » معروف بود .اين كوچه ها به قدري تنگ هستند كه عبورهمزمان دو نفرازآن ها غيرممكن است ، به گفته يكي از اهالي ؛ بايد بندبازباشي تا بتواني طوري ازاين كوچه ها عبوركني كه لباس ات به ديواركاهگلي كوچه ماليده نشود!! درضمن بيشتر اسباب كشي ها در اين كوچه ها از طريق پشت بام صورت مي گيرد . تعجب نكنيد . درست متوجه شده ايد. اين عكسي كه مي بينيد پيش از تخريب 3 قواره خانه مسكوني بوده و حداقل سه خانوار در آن زندگي مي كردند وجالب اينكه اندازه هرقواره آن به اندازه كمتر از طول يك اتوبوس است . صاحبان آن ها ديگرنمي توانستند منتظر عملي شدن وعده هاي مسئولان باشند. بنابراين به هر قيمتي كه پيشنهاد كردند ، فروختند و رفتند . اين خانم تا لحظاتي پيش كنار خانه اش نشسته بود . تا مارا ديد بلند شد و در پاسخ به سوالي گفت: تا وقتي كه سرم گرم كارهاي خانه است فراموش مي كنم كه بايد بترسم اما وقتي كارم تمام مي شود و فضاي سكوت در خانه حاكم مي شود ، باشنيدن كوچك ترين صدا يا جيرجيري ، از ترس اينكه نكند سقف خانه روي سرم خراب شود ، فوري چادرسرمي كنم و مي آيم بيرون . اينجا تالارمطالعه يك دانشجوي رشته برق است! قرار است از اين تالارتا 2 سال آينده يك مهندس بيرون بيايد . زيرزميني نمور به مساحت 5 مترمربع كه از دورتادور آن به عنوان انباري استفاده مي شود.اين دانشجو فقط به اندازه يك درازكش ، فضا براي مطالعه دارد و هوا به حدي مرطوب و خفه كننده است كه هر يكي دو ساعت يك باراز زيرزمين بيرون مي آيد و نفسي تازه مي كند و باز ...
« فرهادعياردولابي » به همراه خانواده چهارنفره اش دريك اتاق كمتر از 9 متر بالاي همين زيرزمين زندگي مي كند وبيش ازدو سال است كه با كمك شوراياري محل به شهرداري و نوسازي مراجعه مي كند. اومي گويد من با اين سن ناچيزم از پا افتاده ام چه برسد به پدرومادرم. با هركدام از وعده هايي كه داده شده و مي شود موافقت كرده ايم اما به هيچ كدام عمل نمي كنند . اين 2 خانه تخريب شده متعلق به خانواده شهيد از نتايج كم توجهي مسئولان شهري است كه بايد «پاسخگو» داشته باشد!خانم بابايي همسايه روبه رويي در اين باره مي گويد : يك شب ، اين دو ساختمان ، در يك چشم به هم زدني همزمان باخاك يكسان شدند ، نيم ساعت قبلش بيش از 100 نفرزن در اين دو مكان جلسه قرآن داشتند . تشخيص آتش نشاني وجود قنات در زيرخانه هاي اين محله بود و بايد خانه هاي اطراف هم تخليه مي شد ، اما پس ازيك هفته متواري شدن ، چاره اي جزبازگشت نداشتيم.هيچ مرجعي به مسائل بعد از ريزش اين دوساختمان رسيدگي نكرده است. چند وقت پيش نيمه شبي به صداي مشكوك زن و مردي بيرون آمدم و دو مرد و يك زن را با سرو وضع بسيارناجوري دريكي از اتاق هاي اين خانه مخروبه مشاهده كردم تماس با پليس 110 فايده اي نداشت ، خودم سروصدا كردم ، تف كردم توي صورت زني كه آنجا بود ، او هم فرار كرد.استشهاد جمع كرديم و از شهرداري خواهش كرديم كه اگر به فكر ما نيستيد ، لااقل تيغه اي بكشيد تا حرمت خانواده شهيد حفظ شود اما ...!
خيابان هاي اطراف اين مجتمع به ظاهر شيك 400 واحدي باجمعيتي بالغ بر1500 نفر آن بدون كوچك ترين تعريضي به همان شكل و اندازه قبلي باقي است و باتوجه به اينكه يك مجتمع 200 واحدي ديگرهم در پشت اين مجتمع احداث شده است براي اين دومجموعه هيچ گونه مكاني براي سوارو پياده شدن مسافر در نظرگرفته نشده است ، از فضاي بازي و آموزشي هم خبري نيست. طبق قانون شهرسازي براي هر10 واحد در هرمجتمع بايد يك شيرقطع كننده گاز كارگذاشته شود كه اين مسئله نيزرعايت نشده است . مجتمع پله فرارندارد ، آسانسور هم اكثر مواقع معيوب ودرحال سرويس است و ...

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14