(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 19 مهر 1391 - شماره 20328

نقش بهائيت در پيدايش و استمرار رژيم پهلوي (28)
ساواك درخدمت بهائيان
علل و عوامل پذيرش قطعنامه 598 (20)
پيش بيني شهيد آيت از سرنوشت موسوي

E-mail:shayanfar@kayhannews.ir


نقش بهائيت در پيدايش و استمرار رژيم پهلوي (28)

ساواك درخدمت بهائيان

E-Mail:shayanfar@kayhannews.ir
مريم صادقي
ساواك
بعد از كودتاي 28 مرداد 1332، محمدرضا پهلوي در صدد تثبيت پايه هاي حكومت ديكتاتوري خود برآمد و از سوي ديگر، دولت استعمارگر انگليس و امپرياليسم آمريكا هم كه منافع عمده اي در ايران داشتند، حفظ امنيت و تثبيت ديكتاتوري محمدرضا پهلوي را امري بسيار ضروري مي دانستند. لذا با همكاري يكديگر به تقويت نيروهاي پليسي و امنيتي ايران پرداختند و طرح ويژه اي براي تشكيل سازمان امنيت كشور آماده ساختند و آن را براساس طرحي كه آمريكا ارائه داده بود، در سال 1335ش، ايجاد كردند. مطبوعات ايران در تاريخ 11 مهر 1335ش، خبر آغاز فعّاليت اين تشكيلات را كه سازمان اطلاعات و امنيت كشور نام داشت، احتي قبل از تصويب قانون آن در مجلس شوراي ملي و سنا به اطلاع عموم رساندند. سرانجام اين تشكيلات در سال 1336ش، فعّاليت خود را رسماً آغاز كرد.541
تشكيل اين سازمان آغاز سانسور يك ملت بود. سازمان امنيت كه از جهت سازمان اداري در داخل نخست وزيري بود و رئيس آن اسماً معاون نخست وزير بود، رسماً در رأس حكومت قرار گرفت. تمام اعمال مأموران دولت بايد زيرنظر مأموران اين سازمان مي بود. نشريات، روزنامه ها و راديو تلويزيون به طور كامل زيرنظر اين تشكيلات قرار گرفت. هيچ يك از نمايندگان مجلس بدون تصويب اين سازمان نمي توانستند در انتخابات شركت كنند. به طور خلاصه، ايراني زنداني هميشگي سازمان اطلاعات و امنيت كشور شد. نام ساواك همراه با زندان، شكنجه و مرگ بود و مانند ديگر سازمان هاي اطلاعاتي جهان به عنوان يكي از مخوف ترين تشكيلات امنيتي درآمد.542
كارگزاران استعماري و طراحان ساواك از همان ابتداي كار كوشيدند افسران غيرمسلمان را به اين سازمان انتقال دهند و از وجود آنان در راه تحقّق اهداف خود بهره بگيرند، از آنجا كه در ارتش افسران يهودي وجود نداشتند، مسئولان امور كوشيدند تا به جاي آنان از افسران بهائي كه قرابت فكري و رفتاري مشابه با يهوديان صهيونيست داشتند و همچون صهيونيست هاي يهودي كينه اي كور و آشتي ناپذير با مسلمانان ابراز مي كردند، در اين سازمان و در برخورد با مبارزان مسلمان سود جويند. به همين دليل برخي از مديران ارشد ساواك را بهائيان تشكيل مي دادند كه در ميان آنها مي توان از پرويز ثابتي، روح الله ثابتي، سرهنگ زيبايي، سرهنگ شيروانلو و... نام برد.543
يكي از معروف ترين چهره هاي بهائي ساواك پرويز ثابتي بود. وي در آخرين سال هاي حيات رژيم پهلوي، رياست اداره كل سوم كه حوزه هاي مربوط به امنيت داخلي، امور زنداني ها و سرپرستي شكنجه گران و بازجويان را در بر مي گرفت، را برعهده داشت.544
پرويز ثابتي، متولد 1315ش، فرزند حسن مي باشد. وي در منطقه سنگسر (مهدي شهركنوني) استان سمنان در يك خانواده بهائي به دنيا آمده بود. تحصيلات ابتدايي را در زادگاهش و دوره متوسطه را در دبيرستان «فيروز بهرام» در تهران گذراند. بعد از اخذ ديپلم متوسطه به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمد و سال ها به عنوان آموزگار در دبستان صابر واقع در منطقه سرآسياب دولاب به تدريس مشغول بود. در كنار تدريس در دبستان ها به دانشكده حقوق رفت و در سال 1337ش، موفق به دريافت ليسانس از اين دانشكده شد.
پرويز ثابتي به بهائي بودن خود به صورتي صريح اشاره مي كند و در پرسش نامه سازمان امنيت مي نويسد: «از بدو تولد در يك خانواده بهائي به دنيا آمده و پدر و مادرم بهائي بوده اند» و اين در حالي بود كه در آن دوره، استخدام بهائيان ممنوع بوده است.545
ثابتي در 1352ش، رئيس اداره ي كل سوم ساواك (امنيت داخلي) شد546 و دوران رياست وي بر آن بخش بسيار مهم ساواك، به كابوسي براي آزادي خواهان و مبارزان سياسي بدل گشت. دكتر عباس ميلاني مي نويسد:
«در سال 1345، ثابتي ناگهان به اعتبار يك برنامه ي تلويزيوني، به شخصيتي سرشناس بدل شد و نقشي ماندگار در ذهن بسياري از ايرانيان باقي گذاشت. خوش صحبت بود و مطّلع به نظر مي رسيد و مسائل امنيتي را در طول مصاحبه با دقت و نظم خاصي برمي رسيد. به تدريج ابعاد قدرتش فزوني گرفت. به راحتي مي توان ادعا كرد كه تا سال 1349، سايه ي اقتدارش بر همه ي عرصه هاي زندگي ايرانيان سنگيني مي كرد. مخالفان رژيم او را خصم اصلي خود مي دانستند. مي گفتند دستگاه شكنجه و سانسور و داغ و درفش خفقان را هم هدايت مي كند. در مقابل نزد سياستمداران ايراني آن روزگار، او يكي از پرقدرت ترين شخصيت هاي مملكت بود و ترسش را اغلب به دل داشتند. در عين حال، احراز همه ي مشاغل مهم (از پست وزارت گرفته تا استادي دانشگاه و معلمي و حتي كارمندي دولت) درگرو اجازه ي اداره اي بود كه رياستش را او برعهده داشت... پس از مصاحبه ي معروف سال 1345، به تدريج هر چه برقدرتش افزوده شد، حضورش در صفحات مطبوعات و صحنه ي تلويزيون هم كاستي گرفت.547
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
541 - احمد اللهياري، بهائيان در عصر پهلوي، نيمه پنهان، ج 31، ص.....
542 - ب.كيا، ارتش تاريكي، ص 65.
543 - احمد اللهياري، بهائيان در عصر پهلوي، نيمه پنهان، ج 31،
صص34-135.
544 - احمد اللهياري، بهائيان در عصر پهلوي، نيمه پنهان، ج 31، صص137-138.
545 - عبدالله شهبازي، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، ج2، ص451.
546 - حسين فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، ج2، ص 451.
547-عباس ميلاني ، معماي هويدا صص 208-209
پاورقي
 


علل و عوامل پذيرش قطعنامه 598 (20)

پيش بيني شهيد آيت از سرنوشت موسوي


تأليف : كامران غضنفري
امام خميني در پاسخ چنين افرادي ، در دوم فروردين 1368 چنين موضع گيري كرده بودند : ما بايد مدافع افرادي باشيم كه منافقين سرهاشان را در مقابل زنان و فرزندان شان در سر سفره افطار گوش تا گوش بريدند . ما بايد دشمن سرسخت كساني باشيم كه پرونده هاي همكاري آنان با آمريكا ، از لانه جاسوسي بيرون آمد ... كساني كه از منافقين و ليبرال ها دفاع مي كنند ، پيش ملت عزيز و شهيد داده ما راهي ندارند . اگر ايادي بيگانه و ناآگاهان گول خورده كه بدون توجه بلند گوي ديگران شده اند ، از اين حركات دست برندارند ، مردم ما آنها را بدون هيچ گونه گذشتي طرد خواهند كرد .251
مشاور وزير اطلاعات نيز طي مصاحبه اي در دي ماه 89 اظهار مي دارد : «زهرا رهنورد در روزهاي سه شنبه جلساتي داشت كه خانمي به نام زهرا حاتمي دبيري اين جلسات را بر عهده داشت . اين فرد داراي سابقه هواداري از منافقين و خانواده هاي منافق را دارد . خواهر و شوهر خواهرش هر دو در قرارگاه اشرف منافقين در عراق بودند كه معدوم شدند و يك خواهر زاده اش هم اكنون در قرارگاه منافقين در عراق به سر مي برد . چهار نفر از اعضاي تشكيلات موسوم به مادران عزادار كه زير نظر زهرا رهنورد فعال بودند و وي از آنها براي اهداف غير قانوني و فتنه گرانه خودش سوء استفاده مي كرد ، در حين خروج از كشور دستگير شدند. اين افراد از مرتبطين گروهك منافقين بودند و قصد داشتند در كشور آلمان با سرپل منافقين ملاقات كنند ». 252
روز 27 خرداد 1388 ، معاون عملياتي مسعود رجوي ( سركرده منافقين ) طي يك تماس محرمانه با ميرحسين موسوي از طريق پيك ، آمادگي اعضاي گروهك منافقين را براي انجام عمليات ويژه در حين اغتشاشات اعلام كرد . 253
رجوي هم چنين در مرداد 88 با انتشار پيامي اظهار داشت : وظيفه ما اين است كه هر گونه تعرض و ستمي كه بر موسوي و اطرافيان او وارد شود را محكوم كنيم و به رژيم در باره محاكمه و مجازات وي هشدار مي دهيم . 254
اردشير امير ارجمند نيز مشاور و مسئول كميته حقوقي ستاد انتخاباتي ميرحسين موسوي در سال 88 بود . وي هم چنين با مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام ، تحت مديريت حسن روحاني نيز مرتبط بود . مادر وي كه عضو گروهك منافقين بوده در سالهاي اخير در فرانسه اقامت داشته و با سلطنت طلبان نيز همكاري مي كرده است . 255
اردشير امير ارجمند بيش از 18 سال در كنار ميرحسين موسوي بوده است . برادر وي عضو شوراي مركزي ستاد اطلاعاتي منافقين مستقر در اروپا بوده است . او و خانواده اش در پاريس در منزلي زندگي مي كنند كه دولت فرانسه براي آنها اجاره كرده و همه مخارج آنها را نيز تأمين مي كند . 256
اردشير امير ارجمند به سرويس اطلاعاتي فرانسه وصل بوده و اطلاعات داخل كشور را به آنها مي داده است . وي در سال 88 از كشور گريخت و به فرانسه نزد برادرش منصور امير ارجمند كه از اعضاي گروهك منافقين بود ، رفت . 257
اردشير امير ارجمند در سال 89 سفري نيز به اسرائيل داشته و با سرويس اطلاعاتي رژيم صهيونيستي يعني موساد نيز ارتباط گرفته است . 258
بي اعتنايي به دستورات امام خميني و آيت الله خامنه اي
ريشه مخالفت هاي ميرحسين موسوي با فرامين و دستورات امام خميني (ره) و رئيس جمهور وقت ( آيت الله خامنه اي ) را بايد در همان اوايل انقلاب جست وجو كرد . حيدر رحيم پور ازغدي در مصاحبه اي مي گويد : زمان بني صدر ، از رياست جمهوري يك نامه بيست سي صفحه اي عليه ولي فقيه نوشته بودند كه من جوابش را تحت عنوان «بحران كشنده» دادم . آن را بردم به روزنامه جمهوري اسلامي دادم ولي ميرحسين موسوي آن را چاپ نكرد . مقاله را دادم به كيهان و در كيهان چاپ شد ... يك روز هم موسوي آمده بود به مشهد و در باره ولي فقيه سخنراني كرد . عين عبارت موسوي اين بود كه گفت «ما شاه را برداشتيم كه باز با دست خودمان شاه بتراشيم ؟! منظورش ولي فقيه بود» . 259
شهيد حسن آيت نيز در مورد موسوي و همسرش گفته بود : افكار موسوي در خط ولايت نيست و هوادار مصدق و جزو حلقه حبيب الله پيمان است و در چنين مواردي خودش و همسرش مقابل مجلس خبرگان قانون اساسي مي ايستند . بنا بر اين ، اين دو نفر به احتمال قوي در مسيري خواهند رفت كه در آينده اگر خودشان را اصلاح نكنند ، جلوي نظام هم
مي ايستند . 260
يكي از مسائلي كه امام خميني بارها در دوران نخست وزيري ميرحسين موسوي به او تذكر داد اما او هيچ گاه به تذكرات امام توجهي نكرد ، مشاركت دادن مردم در امور اقتصادي اعم از توليد و تجارت و خدمات بود . آيت الله مهدوي كني در اين زمينه مي گويد : «دولت آقاي مير حسين موسوي ...دولت سالاري را در مسائل اقتصادي عملاً ترجيح مي داد و اين سياست تنها به خاطر جنگ نبود ، بلكه اصلاً سبك تفكر ايشان اين طور بود ... برداشت ما اين بود كه آقاي موسوي مي خواهد كلاً دولت در تمام امور اقتصادي حضور داشته باشد و ما اين را قبول نداشتيم» . 261
امام خميني در بخشي از پيام 22 بهمن 1363 مي فرمايند : «دولت چنانچه كراراً تذكر داده ام ، بي شركت ملت و توسعه بخش هاي خصوصي جوشيده از طبقات محروم مردم و همكاري با طبقات مختلف مردم ، با شكست مواجه خواهد شد . كشاندن امور به سوي مالكيت دولت و كنارگذاشتن ملت ، بيماري مهلكي است كه بايد از آن احتراز شود» . 262
همان گونه كه امام خميني در سال 63 مي فرمايند ، كراراً در اين باره به دولت موسوي تذكر داده اند اما ظاهراً ميرحسين موسوي گوشي براي شنيدن تذكرات امام نداشته است . يكي از كساني كه علي رغم سرپيچي هاي موسوي ، همچنان از وي حمايت مي كرد ، آقاي هاشمي بود . ايشان در يادداشت مورخ 31 ارديبهشت 1365 خود مي نويسد : آقاي اسدالله بادامچيان ( نماينده تهران ) به دفترم آمد ... پيشنهاد تغيير دولت و آوردن دولت جديدي كه طرفدار واگذاري كارها به مردم باشد ، براي حل مشكلات اقتصادي را داد كه گفتم عملي نيست . 263
امام خميني باز هم در تاريخ 19 خرداد 1365 مي فرمايند : «مردم را در همه امور شركت بدهيم . دولت به تنهايي نمي تواند كه اين بار بزرگي كه الان به دوش اين ملت است ، بردارد . همان طوري كه ملاحظه مي كنيد اگر چنانچه اين شور و شعف ملت و جوان هاي عزيز نبود ، هيچ دولتي نمي توانست مقابله كند با اين قدرت هايي كه همه قدرتشان را پهلوي هم گذاشتند و به ما حمله كردند . بدون اين كه اين ملت همراهي كند ما نمي توانستيم كاري بكنيم ... شركت بدهند مردم را در همه امور ... با شركت اينها شما مي توانيد اداره كنيد اين كشور را . مردم را در امور شركت بدهيد ، در تجارت شركت بدهيد ، در همه امور شركت بدهيد« . 264
اين تذكرات پي در پي امام حاكي از آن است كه موسوي اعتنايي به رهنمود هاي امام خميني نداشته است .
حجت الاسلام دري نجف آبادي ( رئيس سابق كميسيون برنامه و بودجه مجلس ) در مصاحبه اي مي گويد: «در مجلس اول ، برنامه خاصي از سوي دولت آقاي مهندس موسوي به مجلس ارائه شد ... در اين برنامه سياست هاي مناسبي براي اين كه مردم و بخش خصوصي در اداره اقتصاد حضور داشته باشند ، پيش بيني نشده بود . در اين برنامه هم چنين به مسائل فرهنگي و امور دفاعي و امنيتي هم توجه خاصي نشده بود ... ما برنامه پيشنهادي دولت را به دليل اين كه مبتني بر مشاركت بخش خصوصي نبود ، رد كرديم اما در برنامه پيشنهادي ما مشاركت خصوصي به صورت جدي پيش بيني شده بود» . 265
مهندس مرتضي نبوي نيز در مصاحبه اي در سال 74 مي گويد : «اقلاً من سه سند از زمان دولت آقاي موسوي بخاطر دارم كه حضرت امام از آقاي موسوي گله كردند كه من بارها گفته ام «مشاركت مردم« ولي در عمل اتفاق نيفتاده است ». 266
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
251. صحيفه امام . جلد 21 . ص 326
252. اسناد براندازي نظام توسط موسوي . پيشين ، ص 8
253. « شراكت شيطاني سازمان منافقين سبز در فتنه 88 » . هفته نامه 9 دي . 12 آذر 1390 . ص 9
254. روزنامه وطن امروز . 12 مرداد 1388
255. امير ارجمند ، حلقه مفقوده موسوي تا منافقين . پيشين ، ص 14
256. « ازكيان تا جرس ؛ بررسي حلقه هاي ستاد موسوي و كروبي در خارج از كشور ». هفته نامه مثلث . 8 اسفند 1389 . ص 19
257. هفته نامه 9 دي . 23 بهمن 1389
258. روزنامه جوان . 27 بهمن 1389
259. « اگر تمام دنيا يزيد بشوند ، آقا دست از حق برنمي دارد ». ويژه نامه روزنامه ايران به مناسبت اولين سالروز حماسه 9 دي . دي ماه 1389 . ص 39
هم چنين رك. به: روزشمار هشت ماه نبرد مقدس . پيشين ، ص 102
260. همه دشمنان حسن آيت . پيشين ، ص 43
261. خاطرات آيت الله مهدوي كني . پيشين ، ص 323
هم چنين رك. به: هدي صابر. «روند تحول جناح بنديها در ايران» . دوهفته نامه ايران فردا . 26 آبان 1378 . ص 19
و نيز: عبدالوهاب فراتي.« انقلاب اسلامي در دهه ي سوم ؛ گفتگو با آيت الله هاشمي رفسنجاني» . كتاب نقد . بهار 1381 . ص 9
262. صحيفه امام . جلد 19 . ص 158
263. اوج دفاع . پيشين ، ص 102
264. صحيفه امام . جلد 20 . ص 56
265. «عده اي مي خواستند نانوايي ها هم دولتي باشد» . هفته نامه شهروند امروز . 21 مهر 1387 . ص 11 ضميمه
266. « چهره به چهره ؛ ده گفتگوي صريح نشريه صبح با صاحبنظران ». پيشين ، ص 17
پاورقي
 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14