(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 22 فروردین 1391- شماره 20179

ويژه نامه ي شعر
آهنگ بهاران
معرفي ورزش ها (23) (بخش پاياني )
كبدي؛ يك ورزش با روحيه جرأت و شهامت
شكار احساسات از پشت پنجرهويژه نامه ي شعر
آهنگ بهاران

بهار من
بهار آمد ميان كوچه ي ما
و دستش را براي من تكان داد
صدايم كرد و از روي دوچرخه
به من خورجين سبزش را نشان داد

كت و شلوار سبزش، گل گلي بود
به روي آستين اش شاپرك داشت
ركاب اش چرخ مي زد چون پرستو
به جاي زنگ، چرخ اش قاصدك داشت

كلاه اش صورتي بود و نگاه اش
مرا ياد كبوترهايم انداخت
كمي خنديد و از خورجين، گلي را
در آورد و به پيش پايم انداخت

گلم را از زمين برداشتم زود
به دنبال اش سر كوچه دويدم
بهارم را ولي من در خيابان
ميان آن همه ماشين نديدم.
محمد كاظم مزيناني

بوي نان تازه
روي آواي تو مادر
مي توانم من بخوابم .
آن صداي گرم و نرمت
هست ماه و مهتابم.

روي لبخند تو مادر
مي توانم گل بكارم.
خنده ات را مثل گلها
دوست دارم ، دوست دارم
.
دست پر چين و چروكت
بوي نان تازه دارد .
دستهايت در نوازش
مهر بي اندازه دارد.

مي توانم من بنوشم
مهرباني را ز چشمت.
مي توانم من بفهمم
زندگاني را ز چشمت .

تو قشنگي مادر من
مثل آواز قناري !
گرچه خيلي پيري ، اما
در محبت نو بهاري .
جعفر ابراهيمي (شاهد)
بهار 1370

قصّه هاي گنبد كبود
از كنار من عبور كرد
يك هزار و سيصد و نود
با تمام خاطرات خوب
با تمام خاطرات بد

روزها و هفته ها شدند
مثل برق و باد ناپديد
شب به شب بر آسمان من
يك شهاب سرد،خط كشيد

سررسيد كهنه ام پر است
ازهزار رويداد ريز
من ولي تكان نخورده ام
بوده ام هميشه پشت ميز

در كتاب اتّفاق ها
صفحه اي براي من نبود
گرچه بي امان ادامه داشت
قصّه هاي گنبد كبود

چند شعر و يك دو جايزه
چند موي روشن سپيد
اين تمام يادگار من
ازفرشته اي كه پر كشيد

با تمام خاطرات خوب
با تمام خاطرات بد
از كنار من عبور كرد
يك هزار و سيصد و نود ...
سيد احمد ميرزاده
سيزدهم فروردين نود و يك

سلام آقاي باران
سلام آقاي باران
ببين خشكيده گلدان

شده بيمار ياسش
چروكيده لباسش

نمانده راه چاره
كجا ماندي دوباره؟

زمين خشك و هوا خشك
تمام شاخه ها خشك

بيا آقاي باران
به گل شادي بنوشان

ببار آرام و نم نم
بياور هديه شبنم

ببار اين سو و آن سو
نباش اين قدر كم رو

به ياس خشك رو كن
لباسش را اتو كن
سيد سعيد هاشمي

 معرفي ورزش ها (23) (بخش پاياني )
كبدي؛ يك ورزش با روحيه جرأت و شهامت
وحيد بلندي روشن
انواع كارت: سبز، قرمز، زرد
كارت سبز: اولين اخطار كارت سبز است. براي خطاي عمد دو كارت سبز، يك كارت زرد مي شود. بازيكني كه دو كارت زرد بگيرد يك كارت قرمز دريافت مي كند. دريافت كارت قرمز به معني «ديسكاليفه» مي باشد كه داوران و سرداور مسابقه تصميم مي گيرند كه فرد خاطي دو دقيقه يا بيشتر اخراج شود، معمولا در شرايط خطاي عمد معمولي دو دقيقه است و اگر با مشورت داوران تا پايان نيمه اول يا از كل بازي اخراج مي گردد در ثاني اگر خطاي انجام شده نياز به محروميت بيشتري داشته باشد در جلسه كميته انضباطي مطرح و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
نحوه بازي
1-طرفي كه برنده انتخاب مي شود، حق انتخاب زمين يا حمله را دارد و در نيمه دوم زمين بايد عوض شود و طرفي كه مهاجمان خود را اول نفرستاده است بايد حمله را آغاز كند. بازي در نيمه دوم با همان تعداد بازيكناني كه در نيمه اول وجود داشته اند ادامه پيدا مي كند.
2-در صورتي كه هر يك از قسمت هاي بدن بازيكن با زمين خارج از محدوده تماس پيدا كند بايد از زمين خارج شود اما هنگام درگيري اگر هر يك از قسمت هاي بدن بازيكن يا بازيكناني كه در محدوده زمين بازي است برخورد كند، وي نبايد از زمين خارج شود.
3-در صورتي كه بازيكن در زمان بازي از محدوده زمين بازي خارج شود، وي بايد از زمين بازي خارج گردد.
4-مهاجم مي بايست كلمه كبدي را به صورت بلند ادا كند چنانچه او نتواند كلمه مذكور را مكرر ادا كند داور او را با دادن تذكر برمي گرداند و حمله به تيم مقابل داده مي شود.
5-پس از برگشت مهاجم به زمين خودش تيم مقابل بايد بلافاصله مهاجم خود را روانه حمله نمايد. اگر حمله را بيشتر از پنج ثانيه به تاخير بياندازد، سرداور حمله را به تيم مقابل مي دهد. بنابراين هر تيم مهاجم خود را تا آخر بازي به نوبت به حمله مي فرستد.
6-چنانچه مهاجم يا مهاجمين پس از يك اخطار، عمدا قوانين شماره پنج و شش را نقض كنند داور يا سرداور بايستي برگشت او را اعلام كرده و يك امتياز به حريف بدهد.
7-چنانچه افراد تيم مقابل، مهاجم را گرفتند و او با تلاش از چنگ آنها بيرون آيد و خود را به زمين خودي رساند نبايستي دنبال شود. اما چنانچه مهاجم فقط حريف يا حريفان خود را لمس كرد بايد دنبال شود و در زمين خودشان او را زمين گير كنند تا يك امتياز بگيرند.
8-در يك زمان بيش از يك مهاجم نبايد داخل زمين حريف شود، چنانچه بيش از يك مهاجم داخل زمين حريف شود، سرداور مي بايست دستور دهد همه آنها برگردند و حمله را به تيم مقابل مي دهد.
9-در صورت تكرار مورد هشت، سرداور يا داور بايستي به آنها اخطار دهد و اگر با اخطار قبلي باز هم آنها اين كار را ادامه دهند داور يا سرداور تمامي مهاجميني كه به زمين حريف وارد شده اند و قوانين را نقض كرده اند به زمين خود برگردانده و حمله را به تيم مقابل مي دهد.
10-چنانچه مهاجم هنگامي كه در زمين حريف است نتواند امتياز كسب كند و هنگامي كه مهاجم نگه داشته شده است حريفان نمي دانند عمدا با بستن دهان مهاجم او را ساكت كنند. داور يا سرداور بايستي مهاجم را به زمين خود برگرداند و مدافع خطاكار را از زمين بازي اخراج كند و يك امتياز به حريف بدهد.
11-هيچ حريفي نبايد خودسرانه مهاجم را هل بدهد و از خط وسط خارج كند. (تنه قانوني مجاز است)
12-تا زماني كه مهاجم به زمين خود نرسيده باشد هيچ يك از حريفان نبايد با سطح زمين مهاجم تماس پيدا كند و تمامي بدن آنها بايد در پشت خط مياني باشد.
13-اگر حريف يا حريفاني كه از بازي بيرون شده اند از قانون شماره 13 تخطي كرده باشند، مهاجمي را بگيرند يا در هنگام گرفتن يا كمك به گرفتن مهاجم از قانون مذكور تخطي كنند در مورد مهاجم اعلام اوت نبايد كرد و حريف يا حريفاني كه در زمين مهاجم هستند به زمين خود برمي گردند و فرصت حمله به تيم مقابل داده مي شود.
14-چنانچه مهاجمي خارج از نوبت خود وارد زمين شود يا بازي را شروع كند، سرداور يا داور مي بايست به او دستور برگشت و اخطار بدهند اگر به عقيده سرداور يا داور چنين ورودي به طور مداوم و مصرانه صورت گيرد وي به حريف مقابل يك امتياز مي دهد (چنين امتيازي مي بايست حداقل پس از دادن يك اخطار به مهاجمين اعلام شود).
15-هنگامي كه يك تيم اخراج مي شود يا تمام تيم حريف در بيرون زمين هستند و هيچ يك از حريفان حق دوباره بازي كردن را نداشته باشند مي بايست امتياز «لونا» كه دو امتياز مي باشد. علاوه بر امتيازات كسب شده از سوي بازيكنان اخراج شده بدهند. بازي ادامه مي يابد و تمامي بازيكنان دو گروه ظرف مدت 10 ثانيه وارد زمينهاي خود مي شوند و در غير اين صورت سرداور يا داور مي بايست يك امتياز به حريفان بدهند و سپس چنانچه تيم وارد زمين نشود سرداور يا داور براي هر پنج ثانيه يك امتياز مي بايست بدهد. در نتيجه بازي تا آخر به همين ترتيب ادامه مي يابد.
16-چنانچه به مهاجمي در برابر يك بازي خطرناك اخطار داده شود و يا به هر طريقي از سوي تيم خود راهنمايي شود سرداور يا داور مي تواند بازيكن خاطي را ديسكاليفه نمايد و دودقيقه يا بيشتر از بازي اخراج نمايد.
تيم هاي برتر كبدي كشورهاي آسيايي:
هندوستان- پاكستان- ايران- ژاپن- بنگلادش- مالزي- سريلانكا- كره جنوبي- تركمنستان- افغانستان- تايلند- نپال- چين- مالديو- بوتان- قرقيزستان- قزاقستان- اندونزي.
تيم هاي برتر كبدي كشورهاي جهان:
هندوستان- ايران- ژاپن- پاكستان- كانادا- انگلستان- آلمان- بنگلادش- آمريكا- تركيه- سريلانكا- چين- مالزي- اندونزي- مالديو- بوتان- تايلند- كره جنوبي- افغانستان- قرقيزستان- قزاقستان- تركمنستان.
بزرگان كبدي جهان
جي اس گلوت: رئيس فدراسيون كبدي جهان و آسيا
دكتر عباسي: نايب رئيس فدراسيون كبدي جهان
محمدرضا مقصودلو: نايب رئيس فدراسيون كبدي آسيا
محمدسرور: دبير فدراسيون كبدي جهان و آسيا

 شكار احساسات از پشت پنجره

اشاره : بعضي وقت ها ، احساس مي كني كه مي تواني بنويسي يا شعر بگويي. اگر عكسي از آن مكان بيندازي ، هر وقت كه نگاهش كني ، ياد آن لحظه ي خاص مي افتي. عكاس ، لحظه ها را با دوربينش ، شكار مي كند و نويسنده و شاعر با كلمات.
اگر شما هم در لحظه اي خاص قرار گرفتيد ، سريع آن را شكار كنيد و برايمان بفرستيد. ابزار شكار يادتان نرود؛ قلم و كاغذ.
صبح زود است . توي اتاق كوچك خانه مان نشسته ام و دارم به نامه ي دانش آموزانم جواب مي دهم. يك دفعه صداي ملايمي از بيرون به گوشم مي رسد. بلند مي شوم و كنار پنجره مي روم ؛ اين صداي باران بهاري است كه دارد نم نم ، مي بارد.
پرده را كنار مي زنم . آسفالت كوچه كه تميزتر شده است ، زير نور چراغ برق مي زند. در همين موقع ، صداي ياكريمي را مي شنوم .فكر مي كنم او دارد با خدا مناجات مي كند.
در دلم مي گويم :
«خوشا به حال باران
و خوشا به حال ياكريم سحرخيز كوچه مان !»
محمد عزيزي (نسيم)
ساعت حدود چهار و نيم صبح
شنبه 19 فروردين ماه 91

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14