(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 19 مرداد 1391 - شماره 20278

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
روضه علي(ع) (يادداشت روز)
مقايسه (گفت و شنود)
در نامه اي به بان كي مون
صالحي همكاري سازمان ملل براي آزادي اتباع ايراني در سوريه و ليبي را خواستار شد
امروز برگزار مي شود:
اجلاس مشورتي بررسي تحولات سوريه در تهران
تعطيلي 5 روزه تهران در زمان برگزاري اجلاس غيرمتعهدها
كيهان و خوانندگان
بازهم سر كوچه آقاي مرگ موش در بروكسل آش مي دهند؟! (خبر ويژه)
جواب گنجي به سبزهاي حامي القاعده در سوريه (خبر ويژه)
كديور: جنبش سبز و اسرائيل در مقابله با ايران اتفاق نظر دارند (خبر ويژه)
اسكان 250 هزار يهودي در بيت المقدس (خبر ويژه)


روضه علي(ع) (يادداشت روز)

1- مي گفتند علي(ع) سخت گير است و راست مي گفتند، علي سخت گير بود. اما اين، فقط نيمي از واقعيت بود و اين واقعيت نيمه ديگري هم داشت كه ناگفته مي گذاشتند و مي گذشتند. علي به چه كساني سخت مي گرفت؟! آن كودك يتيم را كه بر پشت خود مي نشاند و به دست و زانو راه مي رفت تا غم بي پدري از دل او بزدايد. وقتي مي شنيد كه حراميان، خلخال از پاي آن دخترك مسيحي ربوده اند، چهره به آتش سوزان تنور نزديك مي كرد و مي فرمود؛ اگر كسي از اين غصه بميرد بر او ملامتي نيست. شب هنگام كيسه نان و خرما به دوش مي كشيد و پنهان از چشم اين و آن در كوچه هاي تاريك مي خزيد تا هيچ تهي دستي سرگرسنه بر بالين نگذارد. در نخستين روزهاي بعد از خلافت ظاهري، تعدادي از خواص آلوده به چرب و شيرين نزد علي(ع) آمده و او را ملامت كردند كه چرا بيت المال را به تساوي تقسيم مي كند؟! و به اشراف و خواص، سهم بيشتري نمي دهد؟! و حضرت خروشيده و گفته بود؛ آيا از من مي خواهيد با ستم كردن در حق مردمي كه بر آنها حكومت دارم، در پي پيروزي باشم؟ به خدا سوگند هرگز دست به اين ظلم نمي آلايم. اگر اين اموال متعلق به خود من هم بود، همه را يكسان در ميان مردم تقسيم مي كردم، چه رسد به آن كه، اين اموال، مال خدا و بيت المال است. و...
به قول جرج جرداق نويسنده مسيحي كتاب «صوت العداله الانسانيه»، اين همه كه از فضايل و مردم دوستي علي(ع) آمده است- و همين اندازه نيز بيرون از اندازه و شمار است- فقط اندكي از بسيارها و قطره اي از اقيانوس بي كران علي است. جرداق در توضيح اين نظر خود به واقعيت تلخي اشاره كرده و مي گويد؛ بسياري از فضيلت هاي علي(ع) را دشمنانش به كينه و دوستانش به تقيه، ناگفته گذاشته و گذشته اند.
علي سخت گير بود. راست مي گفتند ولي نمي گفتند كه علي بر چه كساني سخت مي گيرد؟ علي سخت گير بود، اما نه با مردم، بلكه از يكسو با كارگزاران حكومت كه وظيفه آنان را خدمت به خلق خدا مي دانست و مي فرمود؛ آنها، يا برادران شما هستند در دين و يا برابر با شما در خلقت. و از ديگر سو به خواص آلوده، صاحبان ثروت هاي نامشروع، مفت خورها، زورگويان و همه كساني كه از اين قماش بودند، سخت مي گرفت. همين طيف از آلودگان و زياده خواهان بودند كه از سخت گيري مولاي مظلوم ما در هراس بودند و اضطراب خود از عدالت علي را به حساب نگراني مردم! مي نوشتند.
2- در مقابل امير مومنان(ع) سه جريان به تخاصم و دشمني صف كشيده بودند. ناكثين- اصحاب جمل نظير طلحه و زبير- كه برخي از آنان علي را مي خواستند، اما «بي عدالت»! و مارقين- خوارج- كه عدالت را بي علي(ع) جستجو مي كردند و قاسطين- معاويه و دار و دسته اش- كه نه علي را مي خواستند و نه عدالت را. اين هر سه جريان اگرچه تابلوي اسلام برافراشته بودند اما، با مولاي ما علي(ع) تنها به اين علت كه اسلام ناب محمدي(ص) را نمايندگي مي كرد و بر «عدالت علوي» كه ترجمان بي كم و كاست «عدالت نبوي» بود، اصرار مي ورزيد، به مخالفت و كينه توزي برخاسته بودند. نكته عبرت انگيز و درس آموز آن كه به گواهي بي چون و چرا و خالي از ابهام تاريخ، ناكثين و مارقين، نه فقط در دوران پرماجراي حضرت امير(ع) بلكه در تمامي دوران ها، به خدمت قاسطين درآمده و ساز آنها را كوك كرده اند. طلحه و زبير از ناكثين در فتنه جمل به نمايندگي از معاويه در مقابل علي(ع) صف كشيدند، شمر كه در كربلا، بيشترين رذالت را در حق فرزند پيامبر خدا(ص)، روا داشت، از خوارج و جانباز! جنگ صفين بود و ابن ملجم مرادي نيز.
چرا راه دور برويم؟ مگر در جريان فتنه 88، افرادي نظير كروبي، خاتمي، موسوي و شمار ديگري از عوامل اصلي فتنه، مجموعه اي ناهمگن از ناكثين و مارقين نبودند كه در آغاز مانند اسلاف خود، به «راستي» يا به «تظاهر» داعيه خط امام(ره) و اسلام ناب داشتند ولي نهايتا در اردوگاه تابلودار قاسطين زمان يعني مثلث شوم آمريكا و اسرائيل و انگليس به خدمت گرفته شدند؟! اين جماعت، در حالي كه ابتدا مدعي خط امام(ره) بودند در جريان فتنه، آشكارا به حضرت امام اهانت كردند، ساحت مقدس امام حسين(ع) را پاس نداشتند، به نمايندگي از آمريكا و اسرائيل به روي اسلام ناب خنجر كشيدند و با جرثومه هاي فساد و تباهي نظير منافقين و بهايي ها و ماركسيست ها و سلطنت طلب ها و عبدالمالك ريگي ها و... در يك صف ايستادند؟! و...
3- اينجا آوردگاه صفين است. روز نهم صفر سال 73 هجري. ديشب نبرد سختي درگرفته است و دقايقي بعد از غروب آفتاب، اگرچه «عمار» 39 ساله و يار باوفاي پيامبر و علي به شهادت رسيده ولي سپاهيان معاويه با تحمل شكستي سنگين رو به هزيمت نهاده اند و تمام ديشب را، از بيم حمله امروز در اضطراب به سر برده اند تا آنجا كه ناله هاي برخاسته از وحشت آنان به زوزه سگان شبيه بود و از اين روي، آن شب را «ليله الهرير»- شب زوزه سگ ها- ناميده اند. امروز اما، نبرد از ساعتي پيش آغاز شده بود و مالك اشتر، سپهسالار سپاه علي(ع) دل قشون شام را شكافته و به خيمه سياه معاويه- شبيه كاخ سفيد امروز- نزديك شده بود. اما سپاهيان معاويه به حيله عمروعاص قرآن ها را بر نيزه كرده و علي(ع) در پي اين ترفند كه در ميان شماري از كم شعوران ترديد افكنده بود، مالك را فرا خوانده بود. اكنون اين مالك است كه به دلشوره افتاده است و به ژرفاي دل آرزو مي كند «كاش مي توانستم علي را به دوراني ببرم و در ميان مردماني ببينم كه قدر او بدانند.» مي گويند كه مالك، پيش از اين نيز با مشاهده برخي از نارواها در ميان سپاهيان حضرت امير(ع) همين آرزو را با «عمار» در ميان گذاشته و از عمار 39ساله شنيده بود كه اي مالك؛ از رسول خدا(ص) شنيده ام كه آن روز آمدني است.
4- در سحرگاه غم گرفته 12 ماه رمضان سال 04 هجري، وقتي مولاي مظلوم ما كه دو روز قبل در محراب مسجد كوفه به خون غلتيده بود، چشم از جهان فرو بست و با شهادت به ديدار يار شتافت، دشمنان بر اين باور بودند كه دارها برچيده و خون ها شسته اند و براي هميشه اسلام نوپاي آن روزها را به تاريخ سپرده اند. اما، علي اگرچه رفته بود ولي بينش و منش علوي نه فقط نرفته بود بلكه تازه در آغاز راه بود و اين گردونه چرخيد و چرخيد و چرخيد تا به «عصر خميني» رسيد و اسلام ناب محمدي(ص) بعد از هزار و چندصد سال بار ديگر سر برآورد. اين بار، اما، شيعيان علي(ع) از فراز و نشيب هاي چند قرن گذشته، درس ها آموخته و تجربه ها اندوخته بودند. امام راحل ما(ره) كه ندا به انقلاب برداشت، مردم، نداي او را در دل خود آشنا ديدند، صداي علي بود كه گويي بعد از هزار و چندصد سال به جاي مسجد كوفه، از ايران اسلامي مي شنيدند. مردم كه گمشده تاريخي خود را يافته بودند با پاي جان به سويش شتافتند، سقف ظلماني نظام سلطه را شكافتند و طرحي كه مالك در آن روز غمزده صفين آرزو مي كرد را درانداختند. و... دشمنان آن روزها، بار ديگر سراسيمه به ميدان آمدند و در مقابل انقلاب اسلامي كه به قول حضرت آقا بعثت دوباره بود، با همه توان به تخاصم صف كشيدند، اما از هر «بادي» كه كاشتند، طوفان درو كردند.
بار ديگر رسول خدا(ص) بي آن كه از منافقان در پوست مومنان خزيده كاري ساخته باشد. بار ديگر علي(ع) بي آن كه «مالك» از چند قدمي خيمه سپاه معاويه فراخوانده شود. بار ديگر زهراي مرضيه(س) بي آن كه نيازي به يادآوري سفارش هاي رسول خدا(ص) به برخي از خواص در ميان باشد. بار ديگر حسن(ع) اما، نه آن كه سران سپاهش با معاويه پيمان پنهان بسته باشند و بار ديگر حسين(ع) و عاشورا و كربلا. اما اين بار خون ناپاك يزيد و شمر و عمرسعد و خولي و بني مروان و بني اميه بر زمين ريخته مي شود.
5- نيم نگاهي به اين سوي و آن سوي دنيا بيندازيد. چه مي بينيد؟ به قول جيمز ولسلي- رئيس اسبق سازمان سيا- قطب قدرتمند اسلام است كه با پرچمداري خميني و خامنه اي، ساختار كدگذاري شده جهان را به چالش كشيده است و به گفته برژينسكي در اجلاس آتلانتيك، تاريخ به پيچ بزرگي رسيده است كه خميني و خامنه اي تابلوهاي راهنماي آن را نصب كرده اند. نتانياهو را مي بينيد كه جيغ بنفش مي كشد و مي گويد «در خاورميانه به هر طرف كه نگاه مي كنم خميني و خامنه اي را مي بينم كه خيمه زده اند» و آلوين تافلر را كه با تاسف! و نگراني نظر حضرت آقا را تاييد مي كند «اين عصر را بايد عصر خميني ناميد» و...
«هنوز اول عشق است، اضطراب مكن». باز هم دشمنان در ميدان به تخاصم و كينه توزي صف كشيده اند و ترفندهاي فراواني در آستين دارند.
اما به نوشته يو.اس.اي تودي، «حريف قدرتمندتر و هوشمندتر از آن است كه تصور مي كرديم. در ايران با يك ابرحريف
«SUPER OPPONANT» به نام خامنه اي روبرو هستيم كه نقشه راه ما را مي داند و در ميان ملت هاي مسلمان از اعتماد توام با اعتقاد برخوردار است»... و بالاخره به قول حضرت امام راحل(ره) خطاب به آمريكا؛ «اگر مي گوئيد چيزي نشده پس چرا اينهمه هياهو مي كنيد»؟! امروز ديگر علي(ع) ما- بخوانيد علي همه مردمان دنيا- تنها نيست. نسيم بيداري اسلامي وزيدن گرفته و نه فقط در ايران اسلامي كه در جاي جاي دنيا اين نسيم به پرچم مولاي ما، علي مرتضي(ع) مي وزد.

حسين شريعتمداري
 


مقايسه (گفت و شنود)

گفت: سايت وابسته به گروهك ماركسيست فدائيان خلق، از نيك آهنگ كوثر، كاريكاتوريست فراري و اسماعيل نوري علا، عضو گروهك موسوم به جمهوري خواه گله كرده است كه چرا از رضا ربع پهلوي پول گرفته اند.
گفتم: چه فرقي مي كند كه از سازمان سيا و موساد پول بگيرند يا از آقا رضا ربع پهلوي؟
گفت: اتفاقا فدائيان خلق هم اعتراف كرده اند كه هزينه همه گروه هاي اپوزيسيون از سوي آمريكا و كشورهاي اروپايي تامين مي شود ولي نوشته اند، پول گرفتن از رضا پهلوي و حمايت از او، زبان كيهان را عليه اپوزيسيون دراز مي كند!
گفتم: عجب خل و چلي هستند؟! از يارو پرسيدند «گاو» بهتره يا گوسفند؟ و يارو گفت؛ اگر بگويم گاو، ممكن است فكر كنيد كه دارم از خودم تعريف مي كنم!
 


در نامه اي به بان كي مون

صالحي همكاري سازمان ملل براي آزادي اتباع ايراني در سوريه و ليبي را خواستار شد

وزير امور خارجه در نامه اي به دبيركل سازمان ملل متحد با ابراز نگراني از وضعيت اتباع ايراني ربوده شده در سوريه و ليبي خواستار همكاري و مشاركت سازمان ملل متحد براي آزادي فوري آنها شد.
علي اكبر صالحي، وزير امور خارجه كشورمان در نامه خود توجه دبيركل سازمان ملل متحد را به ربوده شدن 48 زائر ايراني توسط نيروهاي به اصطلاح ارتش آزاد سوريه در چهاردهم مرداد ماه سال جاري، جلب و اضافه كرد: در اقدام ديگري 7 عضو هيئت جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران كه به دعوت هلال احمر ليبي از اين كشور بازديد مي كردند، توسط مردان مسلح ناشناس در بنغازي در دهم مرداد ماه سال جاري ربوده شده اند.
وي با تأكيد بر نگراني عميق دولت جمهوري اسلامي ايران و همچنين خانواده هاي اين افراد ربوده شده نسبت به امنيت و سلامت آن ها تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران گروگان گيران را مسئول جان اين افراد مي داند.
وزير امور خارجه كشورمان در پايان اين نامه تأكيد كرد: دولت جمهوري اسلامي ايران خواستار آزادي فوري اين افراد است و استفاده از آن ها به عنوان سپر انساني را نقض حقوق بين الملل و حقوق بشر دوستانه قلمداد مي كند.
صالحي خواستار همكاري و مساعي جميله دبيركل سازمان ملل متحد براي آزادي اتباع ايراني دربند شد.
تلاش ها براي آزادي گروگان ها ادامه دارد
وزير امور خارجه همچنين پس از ديدار با احمد داوود اوغلو وزير خارجه تركيه و در مسير بازگشت به تهران در گفت وگو با خبرنگاران گفت: براي ما مهم است كه وقتي هموطنانمان گرفتار مي شوند تمام سعي و تلاش خود را به كار گيريم و وظيفه خود مي دانيم تا آنجا كه امكان دارد عزيزانمان كه در سوريه ربوده شده اند را از بند اسارت رها كنيم.
وي افزود: با توجه به شرايط ويژه سوريه و ارتباطاتي كه دوستان تركيه با معارضين در سوريه دارند، با مقامات ترك به تفصيل صحبت كرديم و با مقامات قطر نيز گفت وگويي داشته ايم، اميدواريم همان گونه كه با كمك دوستان ترك ما توانستيم افراد ديگري كه پيش از اين در سوريه ربوده شده بودند را از بند اسارت نجات دهيم اين بار هم اين درخواست را داشتيم و آنها قول دادند كه تمام تلاش خود را به كار گيرند كه اين موضوع به نتيجه برسد.
وزير امور خارجه كشورمان در عين حال گفت: البته گروه هاي معارضين در سوريه اقسام مختلفي دارند و يكپارچه نيستند، انتظار نداريم كه نفوذ كشوري مثل تركيه به مفهوم اين باشد كه به تمامي معارضين دسترسي داشته باشد به هر حال آنها قول دادند كه تمام تلاش شان را به كار گيرند و وزير خارجه تركيه تأكيد كرد كه شهروندان ايراني را مانند شهروندان خود مي دانيم.
صالحي گفت: بسيار صريح و واضح در مورد وضعيت اين افراد صحبت كرديم و اخبار منتشر شده در مورد وابستگي اين افراد به سپاه را تكذيب كرديم و شرح داديم كه براي مدتي بود كه زائرين به سوريه نمي رفتند، اما از زماني كه دمشق آرام شد مجدداً آغاز به اعزام زائرين كرديم و بازنشستگان ادارات مختلف از سپاه و وزارتخانه هاي ديگر به نوبت در ليست زائران قرار گرفتند و عشق و شور ايراني ها به اهل بيت(ع) آنقدر زياد است كه ما نمي توانيم مانع اقبال مردم به زيارت عتبات شويم، به هر حال تعدادي از اين عزيزان از بازنشستگان سپاه و ارتش بوده اند، البته افرادي نيز از ادارات مختلف ديگر بوده اند و حتي قرار بود در مرحله بعد بازنشستگان ادارات ديگر نيز اعزام شوند كه آرام آرام راه براي زيارت ساير مردم و شهروندان نيز باز شود.
صالحي در ادامه گفت: خوشبختانه در فيلمي كه در مورد اين افراد پخش شده است شاهد هستيم كه اين افراد زائر بوده اند و هيچ وسيله ديگري غير از لباس و وسائل شخصي وكارت هاي شناسايي به همراه نداشتند. اين افراد بين زينبيه و فرودگاه بازداشت شدند و ورود پاسپورت آنها نيز مشخص است. اين گروه سه اتوبوس بوده اند كه دو اتوبوس به فرودگاه منتقل شدند.
وي گفت: تمام اين موارد به تفصيل بررسي و روشن شد و گفته شد كه راننده اي كه مسئول اتوبوس سوم بوده است يك باره به فرعي مي رود و اين اتفاق رخ مي دهد.
وي در پاسخ به پرسش ديگري درباره آخرين پيگيري هاي وزارت خارجه در خصوص پيگيري سرنوشت هفت امدادگر كشورمان كه در ليبي توسط گروه هاي انقلابي اين كشور در اسارت به سر مي برند، گفت: در دو سه روز آينده آقاي قشقاوي معاون كنسولي، پارلماني و امور ايرانيان خارج از كشور به طرابلس سفر خواهد كرد و اين مسئله را پيگيري مي كند.
صالحي گفت: مطمئن هستيم كه حال اين افراد خوب است و در سلامت به سر مي برند، در حال انجام رايزني ها از طرق مختلف هستيم كه اين عزيزان هرچه زودتر به ايران بازگردند، در سفر آقاي قشقاوي رايزني همه جانبه اي در اين باره انجام مي شود.
اظهارات تأمل برانگيز صالحي
در مورد نقش تركيه
صالحي همچنين در بخشي از سخنان خود در تركيه كه در خروجي سايت وزارت امور خارجه قرار گرفت در نقش حامي مقامات ترك وارد ميدان شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، وي در اظهاراتي تأمل برانگيز درباره نقش تركيه در تحولات كنوني منطقه بدون كوچكترين اشاره اي به اعترافات مقامات تركيه كه بارها به صراحت از تلاش خود براي ساقط كردن حكومت بشار اسد و تجهيز معارضان و تروريست ها در سوريه سخن به ميان آورده اند مدعي شد: تا آنجايي كه اطلاع دارم برادران ترك دخالتي در تحولات منطقه نداشته و همچون ايران خواستارحل مسالمت آميز مسائل هستند كه اين مورد باعث به وجود آمدن اشتراكاتي بين دو كشور شده است.
 


امروز برگزار مي شود:

اجلاس مشورتي بررسي تحولات سوريه در تهران

معاون وزير امور خارجه كشورمان اعلام كرد كه اجلاس مشورتي بررسي تحولات سوريه پنجشنبه (امروز) با حضور تعداد قابل توجهي از كشورهاي علاقمند و تأثيرگذار منطقه اي و بين المللي در تهران برگزار مي شود.
حسين امير عبداللهيان، در خصوص ميزباني اجلاس مشورتي بررسي تحولات سوريه توسط جمهوري اسلامي ايران اعلام داشت: اين نشست روز پنجشنبه 19 مرداد 1391 (امروز) مطابق با 20 رمضان الكريم 1433، برگزار مي شود.
امير عبداللهيان هدف شركت كنندگان در اين اجلاس را كه متشكل از برخي وزراي خارجه كشورهاي منطقه اي و خارج از منطقه خاورميانه مي باشد را تأكيد بر نفي خشونت به عنوان وسيله اي براي حل و فصل مناقشات دانست و افزود: اجلاس تهران با اين هدف برپا مي شود كه تلاش هاي فراگير منطقه اي و بين المللي به منظور كمك به مردم سوريه جهت خروج از بحران كنوني را مورد تقويت و تأكيد قرار دهد.
وي خاطرنشان كرد:اين اجلاس بر اين باور است كه گفت وگوي ملي ميان طرف هاي درگير در سوريه، بهترين گزينه جهت برگرداندن آرامش بر جامعه سوريه و مهيا شدن شرايط براي دستيابي به يك راه حل مرضي الطرفين مي باشد.
معاون عربي و آفريقاي وزارت امور خارجه تأكيد كرد: درس هاي تاريخ به خوبي به ما نشان داده است كه هيچ گاه خشونت به سرانجام نرسيده و تنها مايه خرسندي دشمنان ملل شده است و به اعتقاد ما سوريه در شرايط كنوني نيازمند يك بستر مناسب و آرام براي يك گفتمان ملي ميان كليه طرف هاي درگير است و اجلاس مشورتي روز پنجشنبه تهران، بر همين مبنا برگزار مي شود كه كشورهاي علاقمند به حل و فصل مسالمت آميز مناقشات منطقه اي راه برون رفت مشكل سوريه را به رايزني بگذارند.
وي همچنين اضافه كرد كه تهران معتقد است راهكارهاي سياسي ارائه شده از سوي كوفي عنان راهگشاي توقف خشونت ها در سوريه است و در اين راستا استقبال كشورهاي مهم منطقه و تأثيرگذار خارج از منطقه از شركت در اجلاس مشورتي تهران، نشان از اراده سياسي اين كشورها بر حل و فصل مسالمت آميز درگيري ها در سوريه به جاي اصرار بر راه حل خشونت آميز دارد كه با سرنوشت مردم سوريه سنخيت ندارد.
در همين رابطه، برخي رسانه ها از حضور كوفي عنان نماينده پيشين سازمان ملل و اتحاديه عرب در امور سوريه در نشست مشورتي تهران خبر داده بودند كه سخنگوي وي اين موضوع را رد كرد.
انكار دريافت نامه از ايران
به دنبال ربوده شدن 48 زائر ايراني در دمشق توسط تروريست هاي مورد حمايت آمريكا، معاون وزير امور خارجه كشورمان از ارسال نامه اي رسمي و اعتراض آميز به آمريكا از طريق سفارت سوئيس در تهران، خبر داده بود كه ديروز وزارت خارجه آمريكا دريافت هرگونه نامه از سوي ايران را انكار كرد.
خبرگزاري رويترز به نقل از پاتريك ونترل، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا گزارش داد كه ايران ديپلمات سوئيس در تهران را (در اعتراض به ربوده شدن زائران ايراني در سوريه) به وزارت امور خارجه احضار كرد اما آمريكا هيچ گونه نامه رسمي از ايران درباره اين موضوع دريافت نكرده است.
 


تعطيلي 5 روزه تهران در زمان برگزاري اجلاس غيرمتعهدها

محمود احمدي نژاد رئيس جمهور اسلامي كشورمان در حاشيه جلسه ديروز هيئت دولت از تصويب تعطيلي تهران در ايام برگزاري اجلاس غيرمتعهدها در تهران خبر داد.
رئيس جمهور گفت: در اين جلسه تصميم قطعي را براي تعطيلي تهران گرفته ايم.
همچنين علي سعيدلو رئيس ستاد برگزاري اجلاس غيرمتعهدها در پايان جلسه هيئت دولت و در جمع خبرنگاران گفت: به مناسبت برگزاري اين اجلاس، تهران روزهاي سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه كه از هفتم تا يازدهم شهريور است، تعطيل خواهد بود.
وي افزود: اين تصميم براي برگزاري هر چه آرامتر اين اجلاس گرفته شد.
رئيس ستاد برگزاري اجلاس غيرمتعهدها درباره اقدامات صورت گرفته پيش از برگزاري اين اجلاس گفت: كارهاي اجرايي و محتوايي انجام شده است و دو سه روز پيش رئيس جمهور از مكان برگزاري اجلاس بازديد كرد.
سعيدلو گفت: دعوت نامه براي حدود 120 هيأت ارسال شده و وزارت خارجه نيز از طريق سفرايش اين موضوع را پيگيري مي كند و تا چند روز آينده مشخص خواهد شد كه از هر كشوري در چه سطحي حضور مي يابند.
معاون امور بين الملل رئيس جمهور ادامه داد: تاكنون برخي ها از جمله دبير كل سازمان ملل تمايل خود را براي شركت در اين اجلاس اعلام كرده اند.
گفتني است، اجلاس سران جنبش غيرمتعهدها با حضور نمايندگان 120 كشور در تاريخ نهم و دهم شهريور ماه در تهران برگزار مي شود.
 


كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 32320003
¤ به دار كشيدن كودك 3 ساله مسلمان در سوريه توسط تروريست هاي جنايتكار وابسته به غرب ادامه كشتار نسل كشي توسط صهيونيست ها مي باشد. اين نسل كشي از مسلمانان كه به دست آل سعود عربستان، قطر، تركيه و در رأس آن ها رژيم غاصب اسرائيل صورت مي گيرد فقط تخم كينه و نفرت از آنان را در دل ها مي كارد. مسببين اين جنايت ها بدانند و مطمئن باشند كه تاوان سنگيني را پس خواهند داد. سكوت مرگبار مجامع بين المللي حقوق بشر در اين فجايع انساني اين الزام را به وجود مي آورد كه تغييرات اساسي در ساختار آنها به وجود بيايد.
محمودي
¤ با ديدن برنامه كلوپ ترور از شبكه اول سيماي جمهوري اسلامي از اينكه با تلاش شبانه روزي سربازان گمنام امام زمان عوامل دخيل در ترور دانشمندان هسته اي كشورمان شناسايي و دستگير شدند بسيار خوشحال هستم. اميدوارم اين عوامل مزدور هر چه زودتر محاكمه و به سزاي اعمال و جنايت خودشان برسند. در ضمن درس عبرتي براي بيگانگان باشد كه اقدام آنان بي جواب نخواهد ماند.
بوربور از ورامين
¤ زماني كه دستگاه امنيتي كشور با وجود پيچيدگي هاي اطلاعاتي دشمن موفق به دستگيري عوامل وابسته به قوي ترين سازمان هاي جاسوسي و اطلاعاتي دنيا مي شود از ته دل خوشحال مي شويم و به داشتن چنين فرزندان گمنام امام زمان افتخار مي كنيم.
6091---0915
¤ ضمن تقدير از سربازان گمنام امام زمان(عج) به خاطر دستگيري عوامل ترور دانشمندان هسته اي از قوه قضائيه خواهشمندم با توجه به وسعت جنايت صورت گرفته و همچنين تكرار جنايت و برنامه ريزي براي طرح هاي جديد اعدام اين جانيان سنگدل و نوكر اسرائيل غاصب با روشي عادلانه تر از چوبه دار مانند سنگسار صورت گيرد.
يك هموطن از لامرد
¤ به لطف خداوند مردم و دولت سوريه در مقابل توطئه ها و جنايت هاي استكبار جهاني پيروز و سرافراز بيرون مي آيند و همه مسلمانان و آزادي خواهان در سراسر جهان سومين شكست نظامي آمريكا و رژيم صهيونيستي عليه مقاومت فلسطين را در آينده نزديك جشن خواهند گرفت، ان شاءالله.
6091---0915
¤ جنايت هايي كه آمريكا با كمك وهابيت در مناطق مختلف جهان از جمله در كشور سوريه عليه مسلمانان مي كند به خاطر ناراحتي از پيشرفت روزافزون اسلام است. مسلمانان جهان اگرچه اكثريت را تشكيل نمي دهند ولي پيشرفت آنها در عرصه هاي مختلف تعجب برانگيز است. اين حقيقت دشمنان را سخت عصباني كرده و به حد جنون رسانده است. فلذا در صدد انتقام و نسل كشي برآمده اند.
انصاري
¤ ما چگونه مي خواستيم ذخاير غني سازي اورانيوم خود را در اختيار سران منافق كشور تركيه قرار دهيم كه رفيق قافله و شريك دزدند. خدا را شكر كه پرده از روي نفاقشان برافتاد. لازم است مسئولين سياسي بسيار با هوشياري و تيزبيني عمل نمايند.
8865---0912
¤ متأسفانه بايد گفت روزه خواري علني عده اي محدود ولي متكبر در معابر عمومي مثل پديده بدحجابي در جامعه شكل عادي پيدا كرده است و هيچ مسئولي حكم الهي را در اين مورد پياده نمي كند. توجه داشته باشيم كه سه بار روزه خواري عمد در اسلام حكم سختي دارد ولي چه فايده كه به دليل حضور و بي تفاوتي مسئولين اجرا نمي شود. البته در روز حساب الهي همه از مردم گرفته تا مسئولين بايد حساب پس بدهيم.
جعفرنژاد
¤از شهر رويان تماس گرفته ام 30 نفر جانباز هستيم كه سال 75 حدود 15 هزار متر مربع زمين از منابع طبيعي براي پرورش ماهي در اختيار گرفتيم. در اين مدت اقدام به حفر چاه، ساخت استخر آب و احداث ساختمان نگهباني كرده ايم در كمال تعجب تهديد كرده اند چون طرح اجرا نشده بايد زمين ها را پس بدهيم. درخواست داريم صداي اعتراض جانبازان اين شهر را به گوش مقامات مسئول در مركز برسانيد.
احمد خزايي -جانباز انقلاب
¤در داخل پاساژ تيراژه واقع در بلوار شهيد اشرفي اصفهاني در اين ماه رمضان كه مردم روزه هستند خيلي راحت آب ميوه عرضه مي شود. چرا نيروي انتظامي در قبال چنين حرمت شكني هايي احساس مسئوليت نمي كند؟
محمدي
¤مشكل قطع آب در گرماي تابستان مردم شهر خرم آباد را بسيار آزار مي دهد از مسئولين سازمان آب و فاضلاب انتظار مي رود به رفع اين مشكل در حداقل زمان بپردازند.
5673---0935
پاسخ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
در پاسخ به مطلب مندرج در مورخ 10/3/91 با عنوان يك كسي به داد كارمندان علوم آزمايشگاهي برسد به آگاهي مي رساند: يكي از مواردي كه همواره مورد شكايت و اعتراض كاركنان در سالهاي اخير بوده است تسري مزاياي مشاغل سخت و زيان آور، كه در حال حاضر فقط تكنسينهاي علوم آزمايشگاهي از آن برخوردار مي باشند، به كارشناسان اين رشته شغلي مي باشد كه اين حوزه به شدت پيگير تسري موضوع از طريق مراجع ذيربط مي باشد. درخصوص ساير موارد اين افراد مطابق با قوانين و مقررات همواره همانند ساير كاركنان از حقوق و مزاياي مربوطه برخوردار بوده اند. ضمنا در تدوين آيين نامه اداري و استخدامي جديد اعضاي غير هيات علمي دانشگاه ها و دستورالعمل هاي مربوطه آن، امكان برقراري عدالت اجتماعي در بين كاركنان تحت پوشش تا حد زيادي مد نظر قرار گرفته است كه اميد مي رود با اجرايي شدن آنها انتظارات اين افراد پاسخ داده شود.
پاسخ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
در پاسخ به مطلب مندرج در مورخ 9/2/91 در مورد قرص فورزمايد به آگاهي مي رساند: قرص فورزمايد در مدت خاصي دچار كمبود شد كه با اقدام فوري و افزايش توليد داخلي توسط شركت هاي داخلي توليدكننده، اين موضوع حل گرديد ضمن آن كه در آن فاصله زماني داروهاي جايگزين ديگر در بازار موجود بود.
¤ امام حسن مجتبي(ع) مي فرمايد: «ان احسن الحسن، الخلق الحسن» همانا بهترين نيكي اخلاق خوب و نيك است.
طاهري
¤ مسئولين كشور در خصوص گفت وگوهاي 1+5 در موضوع پرونده هسته اي نبايد اجازه وقت كشي بدهند. اين نوع ديپلماسي به ظاهر كاسبكارانه بايد كنار گذاشته بشود و يك بار براي هميشه بايد پاسخ قاطع و مناسب بدهيم.
8516-0919
¤ در پاسخ به سخنان آقاي كواكبيان كه گفته كشور را از اصولگرايان بگيريد و كشور به افراد فرسوده و كهنه نياز ندارد عرض مي كنم به همين خاطر بود كه مردم به شما و دوستان شما در انتخابات مجلس نهم راي نداده و دست رد به سينه شماها زدند و از مجلس بيرونتان كردند؟
سوري
¤ آيا فتنه 88 نعمتي كمتر از جنگ 8 ساله بود؟ به فرض هم كمتر بود با توجه به تاكيدات مكرر آقا چرا بازتابي نيافت و نمي يابد؟ مگر نمي گوييد پايان جنگ گرم آغاز جنگ نرم بود؟ پس چرا كمتر به آن پرداخته مي شود؟
4636-0914
¤ مطمئن هستم همان سرنوشتي كه بعد از انقلاب روسيه نصيب خاندان تزار در روسيه شد با بيداري اسلامي عربستان، خاندان آل سعود دچار آن خواهند شد، ان شاءالله آن روز دير نخواهد بود.
3446-0912
¤ در حالي كه استكبار جهاني و دول مرتجع با بي شرمي و وقاحت تمام عليه سوريه مرتكب جنايت مي شوند شايسته نيست بي تفاوت نظاره گر حادثه باشيم بلكه اگر ملت و كشور سوريه نيازمند به حمايت و پشتيباني ما هم نباشند بايد نيروهاي داوطلب را اعزام كنيم تا دوشادوش برادران سوري با جنايتكاران بجنگند.
8847-0919
¤ چه سري است كه برخي از رجال سياسي هرگاه در نظام بلندگو در اختيارشان قرار مي گيرد دوست دارند از حمله قريب الوقوع آمريكا به كشورمان ايران درگذشته و حال صحبت كنند. جالب اينكه خود آمريكايي ها از تصور حمله به ايران وحشت دارند ولي بعضي ها نمي خواهند از تحليل غلط از آب درآمده خود دست بردارند و روي اشتباه گذشته خود اصرار دارند.
9505-0916
¤ وقتي 70 درصد صنايع كشور در دو استان تهران و اصفهان متمركز مي باشد نتيجه مي گيريم كه با ادامه اين وضع عدالت فقط يك شعار خواهد بود.
5673-0935
¤ بانك سپه واقع در جواديه راه آهن پس از چهل سال سابقه فعاليت به خاني آبادنو منتقل گرديد. با توجه به اينكه اين منطقه از قديمي ترين محله هاي تهران است و تعداد زيادي از بازنشستگان حقوق بگير دفترچه اي هستند اقدام اخير بانك سپه موجب اذيت اين قبيل از افراد محله شده است بسياري از افراد ديگر نيز بايد مسير 5-4 كيلومتري را هر روز براي امور بانكي طي نمايند از مسئولين امر تجديدنظر در جابه جايي بانك را خواهانيم.
امير
¤ براي جلوگيري از حوادث و سوانح رانندگي از شهردار شادگان درخواست مي شود در مبدا جاده شادگان به اهواز كه پارك سيدمحمود قرار دارد چند سرعت گير نصب كند. چرا كه عبور خودروها در حال دور زدن و ورود به پارك از جلوي كاميون هاي عبوري خطر تصادف را افزايش مي دهد.
جاسم محمدي نيا از شادگان
¤ در تاريخ چهارشنبه 11/5/91 از ساعت 30/9 شب تا يك و نيم بامداد به مدت 4ساعت برق تعدادي از ساكنين خيابان ولي عصر(عج) شرقي منشعب از خيابان شهيد فجر شمالي و كوچه هاي منشعب از آن (در محدوده برق 17شهريور) قطع شده بود براي مردم شايد تحمل تاريكي و گرما در تابستان داغ امكان پذير باشد ولي فاسد شدن غذاهاي مردم در يخچال فريزر با توجه به گراني و... غيرقابل تحمل است. لازم است مسئولين امر ضمن عذرخواهي و بيان علت مشكل نسبت به رفع خاموشي تلاش مضاعفي نمايند.
طاهري
¤ اي كاش ديوان محترم عدالت با همان سرعتي كه درباره انتصاب آقاي مرتضوي راي صادر نمود به دادخواست ديگر افرادي كه ديوان را مرجع دادرسي عادلانه مي دانند بررسي مي نمود. بنده فرزند شهيد 5 ماه از تقديم دادخواستم (به شماره پرونده 3588) به ديوان مي گذرد ولي از صدور راي خبري نيست و همچنان منتظريم.
3859-0919
¤ دختر 5 ساله معلولي دارم كه از ناحيه هر دو پا دچار معلوليت مي باشد و بايد تحت عمل جراحي قرار گيرد. با توجه به اينكه كارگر ساده اي هستم بخشي از وسايل زندگي ام را فروخته ام تا هزينه عمل را فراهم نمايم و مبلغ پانصد هزار تومان ديگر نياز دارم. لذا از افراد خير و نيكوكار تقاضاي كمك دارم.
محمدمهدي هاشمي از بهشهر
¤ متاسفانه كارگران بخش خصوصي در وضعيت خوبي قرار ندارند. بعضي از كارفرماها 3 تا 4 ماه حقوق كارگران را نمي دهند و كسي نيز توان اعتراض ندارد و اگر هم اعتراضي باشد توجهي نمي شود رفتارها شبيه رفتار ارباب و رعيت است. لازم است از سوي مسئولين امر تدبيري براي اين موضوع انديشيده شود.
2088-0915
¤ مدت دو ماه است كه سه عدد پروژكتور برق كارگاه مترو در حال احداث مترو نيايش اول كردستان (از بيمارستان خاتم الانبياء(ص) به سمت كردستان شمالي) به صورت 24 ساعته روشن است. آيا اين كار اسراف نيست؟ از مسئولين امر درخواست رسيدگي دارم.
0813-0912
¤ اعلام شتابزده اجراي طرح پزشك خانواده طي سه ماه و ضرب الاجل تعيين شده را مصداق بارز تشويش اذهان عمومي جامعه مي دانم. لطفا اين نظر بنده را منعكس كنيد.
8516-0919
¤ در كنار اجراي طرح جمع آوري خودروهاي فرسوده فكري هم براي جمع آوري و كنار گذاشتن مديران قديمي و فرسوده بكنند.
8516-0919
¤ بعد از گذشت 32 سال نه تنها طرح موقت محدوديت ترافيك تهران جمع نشد بلكه طرح محدوديت جديد زوج و فرد نيز به آن اضافه گرديد. در ضمن بنويسيد با جريمه كردن هزاران اتومبيل و چند برابر كردن مبلغ جريمه ها باز مشكل ترافيك را نتوانستند حل كنند چرا؟ بايد علت يابي دقيق تري داشت.
8949-0912
¤ در شهرستان بابل در خياباني كه اتومبيل ها به صورت مورب پارك شده بودند اقدام به پارك مورب اتومبيل خود كردم در كمال تعجب مامور راهنمايي و رانندگي به خاطر اين نوع پارك خودرو بنده را جريمه كرد. بنويسيد اين اعمال سليقه هاي فردي و خارج از چارچوب قانون از سوي مامورين راهنمايي و رانندگي بيشتر از هر چيز آزاردهنده است.
5786-0936
¤ 12 سال قبل گروهي از دانشجويان پيام نور مركز دامغان فارغ التحصيل شده اند ولي دانش نامه آنها هنوز بعد از اين مدت از وزارت علوم صادر نشده است. چه كسي مسئول مي باشد؟
0442-0910
¤ آيا چنين قانوني درست است كه از ذكر نام اسامي متهمين رسمي متعرض به حقوق عمومي پرهيز شود ولي از آن طرف به واسطه اين پرده پوشي آبروي نظام و انقلاب برود و انواع شايعات در ميان مردم شيوع پيدا كند.
9005-0913
¤ مدارس نمونه دولتي راهنمايي و دبيرستان به عامل مهمي براي مهاجرت خانواده ها از شهرهاي كوچك و روستاها به كلان شهرها شده است. در ضمن كارآيي مدارس ديگر نيز از بين رفته است. از وزير محترم آموزش و پرورش تقاضا داريم براي حذف اين نوع مدارس پا پيش بگذارد.
2891-0914
¤ علم و تجربه ثابت كرده در ساختمان سازي هاي جنوب كشور آجر نسبت به سنگ و فلزات سازگاري بيشتري با محيط اين اقليم دارد. چرا در ساخت و سازهاي اين مناطق براي كاهش دماي ساختمان مانع از استفاده از مصالح گرمازا مثل سنگ و فلزات نمي شوند؟
2148-0937
¤ آيا بهتر نيست با توجه به دستور مقام معظم رهبري مبني بر كوچك سازي دولت هرگونه بدهكاري نهادهاي عمومي و دولتي ابتدا كم و سپس ممنوع شود، چرا كه دولت كوچك نبايد بدهكار و پرهزينه باشد.
1008---0912
¤ چرا بايد در جوار حرم امام هشتم(ع) شركت صهيونيستي كوكاكولا تاسيس شود؟ دشمنان همه شمشيرها را از رو بسته اند و ما دنبال شكوفايي اقتصاد آنها هستيم! چرا ايران خودرو و سايپا مي خواهند خودروهاي فرانسوي بياورند و مونتاژ كنند، از آنها نبايد چيزي خريد، مگر شما ناجي اين شركت هاي در حال ورشكستگي هستيد؟
يك شهروند
¤ وزير محترم آموزش و پرورش !چرا ما داوطلبان رشته هاي علوم رياضي و تجربي نمي توانيم با نمرات و رتبه هاي بالا براي آموزگاري دوره هاي ابتدايي انتخاب رشته كنيم؟
يك داوطلب
¤ معوقه افزايش حقوق 15درصدي فرهنگيان بازنشسته هنوز پرداخت نشده است. ما منتظر همين مختصر افزايش حقوق هستيم.
رضايي منش
¤ باتوجه به تأكيد چندباره رهبر معظم انقلاب بر بومي سازي علوم پايه بازنگري در برخي مباحث مطرح در مراكز علمي- پژوهشي توسط وزارت علوم الزامي است.
قاسمي
¤ از مسئولان وزارت بهداشت انتظار مي رود كه به جاي تعيين ضوابط دريافت غرامت دستمزد بيماري با پزشكان متخلف اشد برخورد را داشته باشند، قطعاً روابط فوق بر بي توجهي و عدم احساس مسئوليت برخي پزشكان مي افزايد.
سليمان بلغار
¤ در برخي از برنامه هاي تلويزيوني به راحتي و با دقت آموزش بچه دزدي داده مي شود يا اينكه پليس به راحتي اطلاعات نامحرمانه را در اختيار مردم قرار مي دهد. از مسئولان تقاضا داريم دقت بيشتري در پخش سريال ها و برنامه هاي خود داشته باشند.
كاشاني
¤ از نفرات اول كنكور تشكر مي كنم و اين فرزندان مايه افتخار كشور و ملت ما هستند همچنين از خانم فتاحي تشكر مي كنيم چراكه گفته اند در جهت منويات رهبر معظم انقلاب درس خوانده اند و مي خواهند در اين مسير حركت كنند.
2568-0912
¤ به آقاي اردوغان گوشزد مي كنم اگر فكر مي كند با وجود وزير امور خارجه اي كه خودش را خيلي سياستمدار مي داند، مي تواند روحيه ضدصهيونيستي ملتش را كه تا مرز شهادت آن را بروز دادند به تدريج خنثي كند و حتي نوكري مجدد صهيونيست را برعهده بگيرد، آغاز جنگي نيابتي عليه سوريه از جانب آمريكا و صهيونيست و عربستان با شيوه لاشخوري تركيه كه هميشه از ناامني منطقه و كشورهاي همسايه ارتزاق كرده است فرق دارد و اين بار با شروع جنگ با ملت غيور سوريه بايد از الان سفارش ساخت هزاران تابوت براي سربازان ارتش خود سفارش دهد.
كاظمي نمين
¤ وزارت خارجه در برابر تركيه و اردوغان كه عامل صهيونيست ها شده است نبايد كوتاه بيايد و يك موضع قوي در برابر آن داشته باشد.
عليمرداني
¤ از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي درخواست مي شود اقدام به برگزاري رزمايش در مرز ايران و تركيه نمايد تا تركيه بداند اجراي رزمايش در مرز سوريه بي هزينه نيست.
1635-0912
¤ خوشبختي به كساني روي مي آورد كه براي خوشبخت كردن ديگران مي كوشند.
3797-0911
¤ ايران خودرو براي تاخير 4ماهه يك فقره قسط دوميليون و هشتصد هزار توماني چگونه محاسبه كرده كه دويست و پانزده هزار تومان جريمه ديركرد گرفته است؟! اسناد موجود است، از مسئولين سازمان بازرسي درخواست رسيدگي دارم.
8892-0913
¤ چرا معاونت نيروي انساني رئيس جمهور محترم نتايج مصاحبه استخدامي استانداري گيلان را كه دوماه است در اختيار ايشان است امضاء نمي كند؟ آزمون استخدامي يك سال قبل برگزار شده بود.
2591-0911
¤ براي وام ازدواج در بانك مسكن ثبت نام نموده ام با گذشت 25 روز هنوز شعبه اخذ وام براي من مشخص نشده است. اين در حالي است كه قرار بوده 3-2 روزه وضعيت مشخص شود. از مسئولين امر درخواست پاسخ گويي مستدل را دارم.
دوستيان از خرم آباد
¤ در تجليل از نام آوران كشور متاسفانه هيچ زماني عدالت رعايت نشده است چرا به نخبگان علمي و قهرمانان قرآني كه در جهان افتخارآفريني مي كنند به اندازه ورزشكاران به ويژه «پول باليست ها» اهميت داده نمي شود؟
محمدي تبار از بم
¤ همراه اول هر روز براي بنده فال ارسال مي كند ولي 80درصد آن تكراري است. با اينكه غيرفعال كرده ام ولي فايده نداشته است. در ضمن به ازاي هر فال ارسالي مبلغ 50 تومان از اعتبار كارتم كم مي كند.
0960-0918
¤ سوريه بيشترين ضربه را از نداشتن كنترل بر مرزهايش متحمل مي شود فلذا طرح انسداد كامل مرزهاي خود را بايد در اولويت قرار بدهد.
2400-0916
¤ بعد از گذشت مدت چهار ماه از كارت معافيت هوشمند بنده خبري نيست چرا مسئولين نظام وظيفه پاسخگو نيستند؟
9971-0914
¤ آيا دردآور نيست كه معوقه مناطق محروم آموزگاران منطقه اطاقور در استان گيلان از سال 87 تاكنون پرداخت نشده است.
3959-0911
¤ دولت ابتدا يك ميليون تومان نوزادان را بپردازد سپس صحبت از ارائه خدمات به فرزند چهارم و پنجم خانواده هاي ايراني بكند.
3114-0918
¤ كنكور دانشگاهها تنها راه شناخت دانش آموزان مستعد كشور محسوب مي شود بنابراين فكر حذف آن از سيستم آموزش عالي اشتباهي بزرگ است.
6332-0916
¤ وقتي دست هايي در مسئوليت هاي مديريتي كشور به جاي فرهنگ سازي به فرهنگ بازي مشغول هستند وضع حجاب و عفاف در جامعه بهتر از اين بي بند و باري نمي شود.در ضمن يادآوري مي كنم ادغام نيروهاي كميته انقلاب در ساختار نيروهاي شهرباني و ژاندارمري سابق كار اشتباهي بود كه از قضا مجري آن (وزير كشور وقت) اكنون از مطرودين ملت است. همچنين اگر ساختار فعلي جهاد كشاورزي به گذشته يعني دو نهاد جهاد سازندگي و اداره يا وزارت كشاورزي برگردد قول مي دهم امور دامپروري و كشاورزي در كشور سر و سامان پيدا كند. آن وقت خواهيد ديد كه زمين هاي كشاورزي ميهن اسلامي به جاي اجاره دادن به بيگانگان چگونه توسط جوانان همين كشور آباد خواهد شد.
4559-0911
¤ در تاريخ 12/5/91 بخش خبري 30/20 و ساير بخش ها صحنه اي از ادرار كردن دوچرخه سواران را نشان داد كه هيچ ضرورتي نداشت. اين نوع قبح زدايي ها آن هم از طريق رسانه ملي كشور چه معنايي دارد؟
4559-0911
¤ وجود شركت بيمه ايران در شمال بيمارستان ابوذر اهواز و تجمع روزانه صدها اتومبيل تصادفي در اين منطقه باعث به وجود آمدن ترافيك سنگين شده و اسباب نارضايتي ساكنين را فراهم ساخته است. از مسئولين شهر براي انتقال اين شعبه بيمه به نقطه ديگر درخواست مساعدت داريم.
2148-0937
¤ اين همه جمله ها و عبارت هاي زيبا و دلنشين در مورد تلاوت قرآن در آموزه هاي ديني ما مسلمانان وجود دارد ولي سازمان فرهنگي-هنري شهرداري تهران از روي بدسليقگي عبارت «ديو بگريزد از قومي كه قرآن بخواند.» را براي نصب در داخل ايستگاه هاي مترو انتخاب كرده است. چرا در انتخاب عبارات ذائقه مخاطب را در نظر نمي گيرند.
اخلاقي
¤ ميدان نبوت واقع در منطقه8 شهرداري در كنار مسجدالنبي فضاي بسيار مناسبي براي احياي شعائر ديني مثل انداختن سفره افطار براي شهروندان روزه دار در حال عبور از اين محدوده مي باشد. معلوم نيست چرا اين فكر در ذهن مسئولين شهرداري اين منطقه نيست.
نوح
¤ بانك ملي شعبه خيابان هنگام تهران بنده را مجبور كرده به خاطر بازنشسته شدن يكي از ضامن هايم 22 قسط وام را يك جا پرداخت بكنم و تسويه حساب نمايم. جالب اينكه فقط مبلغ 11هزار تومان كسر كرده در حالي كه اگر پرداخت هر قسط چند روز به تاخير بيفتد وام گيرنده را نقره داغ مي كنند. چرا جلوي اين اجحاف هاي بانك ها گرفته نمي شود.
گودرزي
¤ دولت با كم كردن ساعت كار كارمندان در ماه مبارك رمضان عملا كارمندان را تنبل كرده است. وقتي كارگران و كشاورزان زير همين آفتاب تابستان روزه مي گيرند و كار مي كنند معنا ندارد كه براي كارمندان حساب ديگري باز بكنيم و تبعيض قائل بشويم.
7468-0911
¤ در حقوق و مزاياي قراردادي هاي كار معين واحدهاي تابع علوم پزشكي زاهدان دوگانگي حاكم است و اين مسئله موجب رنجش خاطر و كدورت شده است. ضرورت دارد مورد تجديدنظر و اصلاح قرار گيرد.
3914-0915
¤ آنچه باعث كرامت و عزت ايران اسلامي شده توسل مردم به قرآن و اهل بيت(ع) است و عنايتي كه از اين طريق دشمن را خوار و زبون كرده است. شك نداريم كه دامنه اين اعتقاد هر چه فراتر رود و مرزهاي دلها را در مي نوردد شعاع آن به خارج از مرزهاي ايران اسلامي مي رود تا مردم سوريه و عربستان و بحرين و همه و همه را دربرگيرد. پس بياييم در شب هاي قدر، قدردان اين گنجينه الهي باشيم و از ايزد منان بخواهيم كه ريسمان رحمتش را در دستان همه مسلمين قرار دهد.
طالعي
¤ پياده نظام دشمن در روزنامه هاي اجاره اي درصدد ايجاد اختلاف در جبهه خودي هستند. بايد هوشيار بود و تحت تاثير جوسازي هاي آنان قرار نگرفت.
1177:0935
¤ توهين يكي از بازيگران صدا و سيما به يكي از خوانندگان ارزشمند كشورمان، جاي بسي تاسف دارد. از قشر فرهنگي كشور انتظار بيشتري مي رود. آقاي افتخاري يكي از هنرمندان ارزشمند انقلاب و كشور است.
اميدي
¤ آزمون سراسري دانشگاه ها محل اميد دانش آموزان مناطق محروم ولي مستعد كشور است. بنابراين نبايد تحت هيچ شرايطي حذف بشود.
2917:0937
¤ باتوجه به اينكه فصل تابستان بيشترين آمار مسافرتها را به خود اختصاص مي دهد، متاسفانه آمار تصادفات هم به همان ميزان بالا مي رود، لذا ضروري است مسئولان راهنمايي و رانندگي فكري به حال تعميم و گسترش نظارت بر جاده ها بكنند.
سليمان
¤ چرا دولت وام سال جاري را به ما متقاضيان كه سالها در نوبت ساخت مسكن هستيم، نمي دهد؟ سالها است كه در نوبت دريافت وام هستيم الان كه نوبت ما رسيده اين وام را به ما نمي دهند؟
2522:0912
¤ دو جوان 30 و 40 ساله دارم كه هر دو مجردند. بازنشسته هستم و توان پرداخت هزينه ازدواج بچه هايم را ندارم. از مسئولان مي خواهم فكري به حال ما بازنشستگان كم توان بكنند.
يك هموطن
¤ غربزدگي و سردرآوردن اصلاح طلبان از آخور غرب، حمايت آنها از فسق و فجور و ترس آنها از اسلام و مسلمان، همه و همه نشان دهنده اين است كه اصلاح طلبان مردان بزم هستند نه رزم.
ميهن پرست
¤ برپايي جشن هايي مختلط با ساز و آهنگ به بهانه ولادت ائمه معصومين(ع) در شبهاي ماه مبارك چه معنايي دارد؟ آيا اين برنامه ها برازنده مسئولان و در شأن مردم ايران اسلامي است؟
يك شهروند
¤ جعبه سياه جنايات آمريكا در مصر يعني عمر سليمان به روش نوين (يعني با جريانات قوي الكترومغناطيسي) به دست خود آمريكايي ها كشته شد. اين سرنوشت كساني است كه نوكري به جز خدا را به جاي مي آورند.
كاشاني
 


بازهم سر كوچه آقاي مرگ موش در بروكسل آش مي دهند؟! (خبر ويژه)

عضو بروكسل نشين حزب مشاركت براي جبران شكست هاي افراطيون به نظرسنجي سايت نيمه تعطيل جرس در لندن متوسل شد.
رجب مزروعي كه مدتي است به گروه مديريت سايت جرس پيوسته، مدعي شده 12890 نفر از نظرسنجي جرس درباره چشم انداز جنبش سبز شركت كرده اند. صرف نظر از اين كه آيا اصل آن رقم صحت دارد يا نه و در صورت صحت، چند درصد آن رفقاي آقاي مزروعي در خارج كشور بوده اند، مزروعي نتيجه همين توليد جرس را به 75 ميليون تعميم داده و به روش كاملا علمي! نتيجه گرفته كه « 5/48 ميليون نفر معتقدند جنبش سبز در كوتاه مدت يا ميان مدت و بلندمدت موفق خواهد شد»! اين نتيجه گيري و تعميم نبوع آميز در حالي انجام گرفته كه مزروعي اذعان مي دارد «هر چند تعداد شركت كننده ها در اين نظرسنجي قابل توجه مي باشد اما نمي توان آن را جامعه آماري مطلوب براي تعميم دهي نتيجه بدست آمده به جامعه ايران قلمداد كرد چرا كه بر پايه انتشار اخير نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 90، ضريب نفوذ اينترنت نسبت به كل جمعيت در ايران 15 درصد و براي جمعيت بالاي 15 سال حدود 30 درصد مي باشد، و بخشي از پاسخگويان به نظرسنجي جرس نيز كاربراني هستند كه در خارج از كشور بسر مي برند.»
به نظر مي رسد نمابر ادعاي آقاي مزروعي، با استثنا كردن كودكان و نوجوانان، همه ايراني ها معتقدند فتنه سبز موفق مي شود! و احتمالا نشانه روشنش هم خوش نشيني آقاي مزروعي و رفقاي ورشكسته به تقصير وي در بروكسل و لندن و پاريس و واشنگتن و نيويورك است.
آقاي مرگ موش مجلس ششم همچنين توضيح نداده كه اگر فتنه گران 48 ميليون نفر - رقم كل جمعيت بالغ كشور- حامي و سرباز دارند، پس چرا در فتنه سال 88 به مرور آب رفتند تا آنجا كه انگشت نما شدن آنها از روز 16 آذر و 6دي (حرمت شكني عاشورا)، و 22بهمن 88 (سناريوي مضحك اسب تروا) آشكار شد و در سالهاي بعدي نيز فراخوان هاي آنان مورد بي اعتنايي مطلق مردم متديني قرار گرفت كه تعيين كرده بودند مسئله آشوب طلبان و فتنه گران، معارضه با اصل اسلام و ايران به نيابت از دشمنان است.
نظرسازي آميخته با نبوغ رجب مزروعي يادآور انتخابات رياست جمهوري سال 84 و فشار شديد حزب مشاركت به كروبي براي انصراف از نامزدي به نفع نامزد اين حزب است. مهدي كروبي بعدها فاش كرد مشاركتي ها گفته بودند كه طبق نظرسنجي ها او هيچ رأيي ندارد و بر عكس، مصطفي معين در همان مرحله اول با 30 ميليون رأي برنده مي شود!! كروبي آن هنگام گفت دوستان سركوچه خودشان نظر مي گيرند و اسم آن را نظرسنجي از ملت مي گذارند!
تندروهاي مشاركت با توهم مهم بودن به خيانت تحصن و شلوغ بازي در مجلس ششم دامن زدند تا ضمن فشار به نظام و تعطيل كردن انتخابات مجلس هفتم، كفه فشارهاي دشمن را در چالش هسته اي كه آن سالها تازه آغاز شده سنگين تر كنند اما برخلاف برآورد آنان، افكارعمومي با بي اعتنايي و تمسخر با بست نشين ها مواجه شدند.

 


جواب گنجي به سبزهاي حامي القاعده در سوريه (خبر ويژه)

هيچ كس باور نمي كند كه آمريكا و عربستان و قطر و اسرائيل به واسطه حمايت از گروه جنايتكار القاعده، دنبال دموكراتيزه كردن سوريه و منطقه است.
اكبر گنجي كه سالها نقش تروريستي مشابهي را با القاعده در ايران و در نشريات اصلاح طلب ايفا كرده، ضمن انتشار تحليل فوق در گويانيوز نوشت: گسيل القاعده به افغانستان از زمان كارتر شروع شد و در زمان رياست جمهوري ريگان ادامه يافت. هر دو حزب دموكرات و جمهوري خواه در اين پروژه مشاركت داشتند. آمريكا با كمك دستگاه اطلاعاتي و ارتش پاكستان و وهابيت سعودي، القاعده را در افغانستان مجهز كرد. تا اينجاي كار القاعده و طالبان خوب بودند اما در ماجراي 11سپتامبر تبديل به تروريست بد شدند.
وي مي افزايد: ترور مقامات سياسي و نظامي يمن توسط القاعده تروريستي قلمداد شده و آنان به وسيله هواپيماهاي بدون سرنشين آمريكا مجازات مي شوند، اما ترور مقامات سياسي و نظامي سوريه به طور ضمني تاييد مي گردد و دولت آمريكا مي گويد كه اين نوع عمليات نشان مي دهد كه بشار اسد بايد برود. كمك هاي تسليحاتي و مالي عربستان سعودي، قطر و تركيه به مخالفان رژيم سوريه روشن است. وزارت امور خارجه آمريكا گفته كه 25 ميليون دلار به گروه هاي مخالف سوريه كمك كرده و مي كند. به گزارش CNN اوباما از چند ماه پيش به سازمان CIA و ديگر نهادهاي اطلاعاتي آمريكا دستور داده كه به اپوزيسيون سوريه كمك كنند. دولت آمريكا همچنين به شهروندان خود اجازه داد تا به «ارتش آزاد سوريه» كمك هاي مالي و تداركاتي ارسال كنند. آمريكا و عربستان و تركيه و امارات و قطر، به همين گروه القاعده كه مرتكب انواع جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت شده انواع كمك ها را مي كنند. آنها برخورد يك بام و دو هوا با اين گروه جنايتكار دارند.
وي با بيان اينكه آمريكا پروژه اي مشابه افغانستان را در سوريه پي مي گيرد، نوشت: «آمريكا مايل به تجزيه كشورهايي نظير تركيه، عراق، سوريه و ايران است. هيچ كس باور نخواهد كرد كه عربستان و قطر و امارات و اسرائيل، دنبال دموكراتيزه كردن منطقه هستند. آنها دنبال انحراف بهار عربي هستند.»
يادآور مي شود برخي دست اندركاران فتنه سبز در داخل و خارج كشور كه ارتباطات گسترده اي با رژيم هايي نظير سعودي دارند، با سكوت تاييدآميز عليه جنايات رژيم هاي خودكامه عليه ملت مسلمان بحرين و يمن و عربستان، موضوع سوريه را برجسته كرده و چنين القا كردند كه ماجراي سوريه، حركت مردم براي دموكراسي است!!
 


كديور: جنبش سبز و اسرائيل در مقابله با ايران اتفاق نظر دارند (خبر ويژه)

مديرسايت نيمه تعطيل حلقه لندن مي گويد بايد از اختلافات اصولگرايان نهايت استفاده را كرد.
محسن كديور در گفت وگو با سايت بامداد خبر گفت: ما امروز بايد از تضادهايي كه بين اصولگرايان است به نحو بهينه استفاده كنيم. افرادي هستند در ميانه؛ امثال آقاي هاشمي رفسنجاني كه در مجموع تواني دارند و بايد از توان آن ها هم به نفع جنبش سود برد. اصلاح طلبان كه نيروي قابل توجهي هستند و در مجموع به نفع دموكراسي خواهي پيش مي روند و ياور جنبش سبز هستند.
وي درباره تقابل ايجاد شده ميان دو گروه موسوم به اصلاح طلبان و سبز گفت: بين اينها تفاوت خط مشي هست اما تقابل و جدايي نيست. آقاي خاتمي يكي از سرمايه هاي ماست. توان و سليقه و ضعف هاي او هم مشخص است. علي رغم تفاوت روش و برخي انتقادات جدي به ايشان، نمي توانيم منكر حمايت هاي وي از روند جنبش سبز باشيم. منتها ايشان را بايد در حدي كه هست، با محدوديت ها و سلائق ويژه اش در نظر داشت. از توانش همان گونه كه هست به نفع جنبش استفاده كرد. قرار نيست همه مثل هم باشيم.
كديور درباره شعار نه غزه نه لبنان فتنه گران در سال 88 گفت: من به لحاظ نظري اين شعار را نادرست مي دانسته و مي دانم. در اينجا دو مطلب با هم خلط شده است. اول اينكه چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است... مطلب دوم محكوم كردن آرمان فلسطين و دفاع ضمني از اسرائيل است، به اين توجيه كه دفاع از مبارزات مردم مظلوم فلسطين كاري عبث و به تعويق انداختن صلح خاورميانه است. چون ما با جمهوري اسلامي مخالفيم، اسرائيل هم با آن مخالف است، پس ما و اسرائيل در جبهه مشتركي هستيم و نبايد عليه هم سنگر خود سخني بگوييم. اين تحليل نادرست، خلاف واقع، خلاف اخلاق و خلاف منافع ملي ايران است.
عضو تيم از هم گسيخته مهاجراني در حلقه لندن همچنين مدعي شد «در تفكر ايدئولوژيك، منافع ملي اولويت ندارد»، كديور خواستار دموكراسي سكولار شد.
اظهارات كديور در حالي است كه شيمون پرز و نتانياهو بارها در بحبوحه فتنه اعلام كردند سبزها به نيابت از اسرائيل با ايران مي جنگند و سرمايه بزرگ اين رژيم محسوب مي شوند. با اين وصف كديور و دوستانش بايد توضيح بدهند كه چرا عملكرد آنها عينا با منافع رژيم اشغالگر و جنايتكار صهيونيست منطبق شده بود؟ و اگر دفاع از حقوق ملت مظلوم فلسطين را مورد تخطئه قرار مي دهند، درباره نوكري علني رژيم صهيونيستي چه بايد گفت؟ همچنين طرح ادعاي «چراغي كه به خانه رواست...» از چند لحاظ غلط است. اول اينكه علت هاي مبارزه منطقه نظير مردم فلسطين و حزب الله لبنان، جور ما را در مقابله با افزون طلبي و تعديگري صهيونيسم بين الملل مي كشند و در واقع مبارزه آنها منطبق با منافع ملي ما هم هست. ثانيا منطق پيامبر اسلام(ص) و اميرمومنان(ع) منطق دفاع از مظلوم در برابر ظالم است و بايد ديد امثال آقاي كديور بر مبناي كدام دستگاه استنتاج و استدلال ارزيابي مي كنند كه خروجي تحليلي و قضاوت آنها به نفع جباران و مستكبران و اشغالگران تمام مي شود؟!
كديور از جمله كساني بود كه به خاطر نفاق و التقاط مذهبي جوايزي را از آمريكايي ها دريافت كرد.

 


اسكان 250 هزار يهودي در بيت المقدس (خبر ويژه)

روزنامه القدس العربي نسبت به گسترش يهودي سازي بيت المقدس هشدار داد.
رشاد ابوشاور تحليلگر اين روزنامه نوشت: ناله هاي بيت المقدس اين روزها بلند است. آخرين مورد از اقدامات صهيونيست ها در بيت المقدس تلاش براي يهودي سازي آن است.
به گزارش العالم، ابوشاور مي نويسد: بيستم ماه ژوئيه گذشته زاهي وهبه شاعر و فعال رسانه اي با موسي ابوغربيه و يونس عموري از مسئولان تشكيلات خودگردان در زمينه پيگيري پرونده قدس گفت وگويي ترتيب داده بود. اين دو شخصيت فلسطيني در اين ديدار اطلاعات بسيار تكان دهنده اي درباره بيت المقدس و توطئه هاي رژيم صهيونيستي عليه اين شهر ارائه كردند.
القدس العربي يادآور شد: آنها اظهار داشتند كه شمار شهرك نشينان در بيت المقدس شرقي به 250 هزار يهودي رسيده است و با ادامه ساخت شهرك هاي بزرگ صهيونيست نشين و در صدر آنها شهرك معاليه ادوميم بر اين تعداد افزوده خواهد شد. مقامات رژيم صهيونيستي با هدف تثبيت شهرك هاي اطراف بيت المقدس و نفوذ به اين شهر، تصميم به ساخت هتل هاي پنج ستاره با هدف اسكان توريست هاي آمريكايي و اروپايي گرفته اند.
اين روزنامه مي نويسد: يهوديان تاكنون سه ميليارد دلار با هدف يهودي سازي بيت المقدس هزينه كرده اند و هر روز بر اين مبلغ افزوده شده است. اين در حالي است كه تعداد اندكي از ساكنان اصلي بيت المقدس در محلاتي باقي مانده اند كه يكي پس ديگري به اشغال كامل صهيونيست ها درمي آيند. به طوري كه روز به روز از حجم انساني و جغرافيايي اعراب در اين شهر مقدس كاسته مي شود.
القدس العربي مي افزايد: اين دو فعال در گفت وگو با زاهي وهبه به كمك هاي ساليانه مسكوفيچ ميلياردر صهيونيست اشاره كردند كه صاحب كافه هاي قمار در سراسر آمريكاست، و همه سود ساليانه اش را به طور مستقيم به سرزمين هاي اشغالي مي فرستد و آن را در راستاي توسعه شهرك هاي صهيونيست نشين هزينه مي كند. كار وي به جايي رسيده است كه هزينه ساخت يك شهرك صهيونيست نشين را به طور كامل به عهده گرفته است. اين در حالي است كه از اموال نفت حاميان حرمين شريفين(عربستان) مقدار قابل ذكري به سومين حرم و قبله اول مسلمانان و ملت فلسطين نمي رسد.
 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14