(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 12 شهریور 1391 - شماره 20296

ابرها هنوز روي حرف آفتاب حرف مي زنند ...
فرصتي با قلم نگاران
فرهنگ عشق و ايثار...
حكيم فرزانه توس در ادبيات آلمان
«توقف ممنوع» با موضوع انتظارات رهبر انقلاب از جوانان منتشر مي شود


ابرها هنوز روي حرف آفتاب حرف مي زنند ...

محمد حسين نعمتي
نيستي و سالهاست
دانه هاي برف
اين مسافران بي قرار ابرها
با علامت سوال چترها
مواجه اند
نيستي و كودكانمان
-با كمان-
قاب آفتاب را نشانه رفته اند
آسمان
غير جاي خالي
پرندگان مرده را
نشان نمي دهد
هيچ كس برايمان
دست دوستي
تكان نمي دهد
نيستي و
موجها هنوز
سنگ خاك را
به سينه مي زنند
ابرها هنوز
روي حرف آفتاب
حرف مي زنند

 


فرصتي با قلم نگاران

فرهنگ عشق و ايثار...

فرامرز محمدي پور لنگرودي
¤ يك
بسيج در فرهنگ لغت فارسي به معني ساز و سامان جنگ و قصد و اراده آمده است. «سعدي» شاعر بلندآوازه ايران زمين اين گونه سرود:
بسيج سخن گفتن آنگاه كن
كه داني كه دركار گيرد سخن
معناي لغوي بسيج نشان مي دهد كه مفهوم اين واژه در دو بعد؛ يك اجتماعي و ديگر اخلاقي تبيين و ارزش منحصر به فردي دارد و قداستش را دو چندان مي كند. زيرا از لحاظ اجتماعي مي خواهد فرايند سياسي، نظامي و فرهنگي را قوت بخشد و از جنبه اخلاقي مي خواهد نشان دهد متعهد است و با جلوه هاي ايثار و گذشت جاني دوباره مي گيرد آن هم به زيبايي تمام، چون نيك مي داند وارث خرد و روشني و آب و آيينه است.
¤ دو
بسيج به عنوان يك واژه در فرهنگ عمومي جايگاه خود را به قصد و اراده معنادار بازكرده است. هرچند نشان فرهنگ بسيجي با معيار ديني مفهوم ارزشي بالنده و روشن تري دارد و در كنار بعد اجتماعي تلاش دارد وجه رفتاري را به عنوان يك فرآيند انساني بيشتر بنماياند و تمايلات ديني و ملي خود را تا حد واقع گرايي و عيني گرايي توأمان با لحظه هاي آرماني سوق دهد و اين مهم را بارها و بارها نازنين بچه هاي بسيجي از خود نشان دادند آنجا كه شهادت را به عنوان يك اصل واقع گرا پذيرفتند و با تفكر و انديشه نمودهاي ارزشمندي را به يادگار گذاشتند تا جايي كه جهان و جهانيان به حيرت ماندند!
¤ سه
بسيجي طي هشت سال دفاع مقدس پا به پاي ملكوت حركت كرد، غيرت و مردانگي اش را به امتحان نشست، گريزپاي نشد، به خوبي ها، زيبايي ها و آيه هاي الهي انديشيد و اين گونه شد: شاعران بسيجي با حضور در سنگرهاي ايثار، زيباترين كلمات آسماني و مقدس را به تصوير كشيدند.
نويسندگان بسيجي پا به پاي آلاله هاي عاشق زيباترين قصه ها را آفريدند، حماسي ترين لحظه ها را زينت بخش دفتر معرفت و تاريخ نمودند تا تاريخ مقاومت جاودانه شود و ديگر اهل قلم هايي كه هم بسيجي بودند و تفكر آفتابي داشتند يعني مقاومت را لمس كردند، با بسيج و بسيجي روزگار گذراندند، حماسه ها را به چشم ديدند و قلم نگاران فرهنگ عشق و ايثار شدند و امروز نيز- همين سبزانديشان بسيجي مي خواهند در فرهنگ سازي اسلامي و بسيجي در سطح جامعه پرآوازه ترين ها باشند!
¤ چهار
و اما... در شرايط كنوني كه فرهنگ سازي اسلامي و بسيجي درسطح جامعه مهم ترين دغدغه به شمار مي رود، وظايف نويسندگان بسيجي و به عبارت ديگر «اهل قلم بسيجي» از همه ظريف تر و لطيف تر است زيرا:
اگر يك بعد تهاجم فرهنگي را اشاعه فرآيندهاي غربي بر ارزش ها و شئونات مقدس زندگي ايراني بدانيم جا دارد نويسندگان بسيجي براي فرهنگ سازي اسلامي و بسيجي در سطح جامعه از هيچ كوششي كوتاهي نكنند و دوربين هاي جهاني در نگاه اول منتظر همين بروبچه ها هست كه به عشق و ايثار مي نازند، نويسندگاني كه چون روح لطيف و حماسي بسيج، عاشق كتاب عشق الهي، لطف، مهرباني و تجلي روح عرفاني هستند و بي ترديد اگر نويسنده بسيجي امروز اين مهم را به سر منزل مقصود نرساند از نويسندگان غيربسيجي، شبه روشنفكر و به قول معروف مرفهين بي درد نبايد انتظاري داشت كه ايران اسلامي را خوب بنويسند!
¤ پنج
و اما-وظايف اصلي نويسندگان بسيجي در ارتباط با فرهنگ سازي اسلامي و بسيجي در سطح جامعه:
1-نويسندگان بسيجي بايد در پناه مطالعه مستمر، پيگير و انديشمند، تفكر ديني، مذهبي و علمي خود را به گونه اي اشاعه دهند كه زيورآراي طبع لطيف و دلنشين شان باشد و عموم مردم نيز رهروي اين گرايش ايماني باشند و دشمن نيز متوجه امور گردد درغير اين صورت آرمان بسيجي درمعرض خطر خواهدبود:
«اگر بر كشوري نداي دلنشين تفكر بسيجي طنين اندازد، چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد گرديد و الا هرلحظه بايد منتظر حادثه باشيم.»
& حضرت امام خميني/ صحيفه نور/ ج21، ص52 و .53
2- نويسندگان بسيجي با آثار زيباي خود كه در خلق آن نمونه بارز و مشخص واقع گرايي و عيني گرايي هستند مي توانند در فرهنگ سازي اسلامي و بسيجي در سطح جامعه، عشق و ايثار خود را نشان دهند.آن نشاني كه مرفهين بي درد جامعه دارا نيستند . بسيجيان حماسه و عرفان را عاشقانه مي آميزند و جهان را به حيرت وامي دارند:
«حقيقتا اگر بخواهيم مصداق كاملي از ايثار و خلوص و فداكاري و عشق به ذات مقدس حق و اسلام را ارائه دهيم چه كسي سزاوارتر از بسيج و بسيجيان خواهندبود.»
& حضرت امام خميني/ صحيفه نور/ ج21، ص52
3- نويسندگان بسيجي با نوشته هاي انديشمندانه و محققانه خود كه نشان مي دهد حاصل تلاش و روح پژوهشگري آنان هست مي توانند فرهنگ اسلامي را تبيين جهاني دهند و ارزش هاي بسيجي را زنده نگه دارند كه اگر اين همت منسجم نشود هرگونه فرآيند منفي حاصل خواهدشد:
«امت اسلامي در پرتو رايحه انقلاب اسلامي، نسيم بيداري و عطر بازگشت به معارف اسلامي را احساس كرده و مخالفان اسلام هركجا قدم بگذارند با موج عظيم مخالفت هاي مردمي روبه رو خواهندشد.»
& حضرت آيت ا... العظمي خامنه اي/ ديدار با معلمان بسيجي، 10/2/1382
4- نويسندگان بسيجي نيازي به هياهو ندارند، عاشقاني دلسوخته هستند و نشان دادند در دفاع از كيان خود، دين خود و ارزش هاي آرماني از هيچ كوششي دريغ نكردند و جا دارد اين روح لطيف، ارزشمند و انساني حفظ شود:
«بسيج؛ ميقات پابرهنگان و معراج انديشه پاك اسلامي است كه تربيت يافتگان آن، نام و نشان در گمنامي و بي نشاني گرفته اند.»
& حضرت امام خميني(ره) به مناسبت هفته بسيج آذرماه 1367
5- نويسندگان بسيجي بايستي براي فرهنگ سازي اسلامي و بسيجي درسطح جامعه روح پژوهشگري، تحقيق و مطالعه خود را تقويت كنند و دركنار آرمان هاي عملي كه به ثبت رساندند آرمان هاي علمي را ديد وسيع تري دهند و به شبه روشنفكران دل نسوخته بفهمانند كه يك نويسنده بسيجي مي تواند جهاني را از لحاظ تفكر و انديشه متحول كند و «شهيد آويني ها» از اين تبار بودند كه نويسندگان غيربسيجي در برابر روح بزرگ و آرماني اش متحير ماندند.
و درنهايت ؛ يك نويسنده بسيجي بايد وظايف خود را - خود- معنا كند، ارزش والاي خود را آسان نگيرد و حتي نگذارد حديث عشق او كمرنگ شود و به تعبير حضرت امام خميني (رضوان الله) «مثل گذشته و با قدرت و اطمينان خاطر به كارش ادامه دهد» هم فرهنگ غني اسلامي را اشاعه دهد و هم بسيج را به عنوان يك فرهنگ عمومي درسطح جامعه قوت بخشد.
 


حكيم فرزانه توس در ادبيات آلمان

مسلم دارايي
اولين ترجمه آلماني از آثار كلاسيك فارسي در سال 1654 توسط (آدام الريس) صورت گرفت و گلستان سعدي را به آلماني برگرداند. در اوايل قرن نوزدهم بخشهائي از شاهنامه به وسيله گروهي از شعرا و مترجمين اين كشور به شعر آلماني برگردانده شد از جمله هاگه من، ليدولف، وال، والن بورگ، ويلكن و... اين ترجمه ها علاقه گوته شاعر بزرگ آلماني را نسبت به فردوسي برانگيخت و باعث شد كه وي در «ديوان غربي- شرقي» اش راجع به فردوسي بنويسد. يكي از مهم ترين ترجمه هائي كه از شاهنامه شده است ترجمه «فريدريش روكرت» است كه در سال 1890 پس از مرگ وي به چاپ رسيد. روكرت «شاهنامه» و «ايلياد» را نيز با يكديگر مقايسه كرده است. تحقيقات فراواني در قرن نوزدهم و بيستم راجع به فردوسي صورت گرفته است كه تحقيقات روكرت، نولد كه وهانس مولر از تحقيقات ديگر مهم تر است.
فن هامر در سال 1818 در كتاب سخنوري در ايران، زندگينامه رمانتيكي راجع به فردوسي نوشت. اين زندگي نامه با روح ادبيات رمانتيك زمان انطباق زيادي داشت و بسياري از شعراي آلمان را برانگيخت كه راجع به فردوسي شعر بسرايند. يكي از اين شعرا «هاينريش هاينه» بود. اطلاعات هاينه از همان منبع «سخنوري در ايران» اخذ شده بود. در سال مرگ هاينه (1856) شاعر ديگري به نام «اتوفريدريش گروپه» بلندترين شعر راجع به فردوسي را سرود كه منظومه اي 300 صفحه اي بود. هانس مولر اخير الذكر خاورشناس آلماني معتقد است كه بهترين شعر آلماني راجع به فردوسي را «ويكتور ويلدمن» سوئيسي سروده است. ويكتور ويلدمن: «شاهنامه فردوسي تا زماني كه اين جهان برپا است باقي و راهنماي شعرا و نويسندگان عالم بشريت خواهد بود. اين حماسه ملي چنان با عظمت است كه هيچ ملتي در روي زمين نظير آن را ندارد.»
منبع: فردوسي و هومر/ نوشته/ كامران جمالي/ چاپ 1368
انتشارات اسپرك
 


«توقف ممنوع» با موضوع انتظارات رهبر انقلاب از جوانان منتشر مي شود

كتاب «توقف ممنوع» با موضوع انتظارات مقام معظم رهبري از جوانان و نوجوانان به كوشش «اثنا حيدري» در آينده نزديك منتشر مي شود.
مجيد شكراللهي، مدير انتشارات «شهيد كاظمي» در گفت وگو با فارس درباره تازه ترين آثار زير چاپ اين انتشارات، بيان داشت: كتاب »آيه هاي پرواز نوشته «اكرم كياني» به زودي از سوي اين انتشارات منتشر مي شود.
وي اضافه كرد: اين اثر دلنوشته هاي يك دختر شهيد در سفر به مناطق راهيان نور است كه اكنون در مراحل پاياني چاپ و انتشار قرار دارد. شكرالهي درباره كتاب «تك پسر» نوشته «زهرا استكي»، ادامه داد: اين كتاب به زندگينامه شهيد آخوندي از شهداي شهر اصفهان اختصاص دارد كه مادرش پس از گذشت 23 سال از زمان شهادت او، همچنان بر سر مزارش حضور مي يابد. وي افزود: چندي پيش «اثنا حيدري» انتظارات «مقام معظم رهبري» از جوانان و نوجوانان را در قالب كتابي گردآوري كرده بود كه اين اثر در آينده نزديك با عنوان «توقف ممنوع» از سوي انتشارات «شهيد كاظمي» منتشر مي شود.
 


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14