(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 3  آبان  1391 - شماره 20340

نقش بهائيت در پيدايش و استمرار رژيم پهلوي (39)
توجه ويژه بهائيان به سينما
علل و عوامل پذيرش قطعنامه 598 (بخش پاياني)
موضع امام خميني (ره) پس از قبول قطعنامه
نامه هاي دريافتي و توضيحات كيهان

E-mail:shayanfar@kayhannews.ir


نقش بهائيت در پيدايش و استمرار رژيم پهلوي (39)

توجه ويژه بهائيان به سينما


E-Mail:shayanfar@kayhannews.ir
مريم صادقي
اللهياري يكي از بهائيان سرشناس در تلويزيون را ژيلا سازگار معرفي مي كند:
«او تحصيلات دانشگاهي اش را در آمريكا به پايان برده وداراي ليسانس روزنامه نگاري از دانشگاه «سن خوزه آمريكا» بود. سازگار بيش از اينكه به عنوان يك روزنامه نگار شهرت داشته باشد، به عنوان يك قصه نويس معروف بود و به اصطلاح از دنباله روهاي «جريان سيال ذهني» به حساب مي آمد! در كنار تلويزيون با مجله تلاش متعلق به اميرعباس هويدا و اطلاعات بانوان همكاري داشت.632»
از سوي ديگر ، حوزه هاي هنري نمايشي نظير تئاتر و سينما نيز به دليل تأثيرگذاري بيش از حد آنها در مدار توجه بهائيان بود.
يكي از فعالان بهائي در زمينه سينما فردي به نام محبوبي (يكي از صاحبان مؤسسه فارسي فيلمكو) بود كه فيلم تبليغاتي مراسم جشن هاي دوهزار و پانصد ساله به نام فروغ جاويدان توسط مؤسسه وي ساخته شد. هزينه هاي اين فيلم چنان نامعقول بود كه صداي اداره كل نهم ساواك رژيم را نيز درآورد. درگزارش مورخ 12/9/1351 ساواك درباره فيلم فروغ جاويدان چنين آمده است: «محترماً به استحضار عالي مي رساند فيلم مذكور كه از مراسم جشن دو هزار و پانصدمين سال بنيانگذاري شاهنشاهي ايران توسط وزارت فرهنگ و هنر تهيه شده، طبق اظهار اين وزارتخانه مبلغ پنج ميليون تومان هزينه برداشته است؛ چون مبلغ فوق چنان مقرون به حقيقت نبود، لذا در امتثال امر مراتب از اداره كل نهم و ساواك تهران طي چند ماده سوال گرديد كه نتيجه آن به شرح زير به عرض مي رسد:
1- هزينه اوليه فيلم فوق 450 هزار تومان بوده است، 2- حدود 15 نفر از فيلمبرداران و كارگردانان خارج از كادر وزارت فرهنگ و هنر بوده اند، 3- مقداري از اين فيلم در انگلستان تهيه و يك بار در حدود يك ميليون و هشتاد هزار تومان به وسيله سفارت ايران حواله شده است...633»
فرد ديگري كه از سرمايه داران بهائي در زمينه توليد فيلم مي توان نام برد، مهدي ميثاقيه مي باشد. وي تهيه كننده فيلم سينمايي «محلل» به كارگرداني نصرت الله كريمي در بهمن 1350ش، مي باشد. اين فيلم مبتذل وحريم شكن كه تبليغات آن از روز 17 دي (روز كشف حجاب) آغاز شده بود، در سالگرد انقلاب سفيد، 6 بهمن 1350، بر پرده سينماها رفت.
مهدي ميثاقيه علاوه بر فيلم محلل تهيه كننده و سرمايه گذار فيلم هاي زيادي بود كه اسلام ستيزي و ابتذال، از جمله شاخص ها و مؤلفه هاي بارز آن مي باشد.634
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
632 - احمد اللهياري، بهائيان در عصر پهلوي، نيمه پنهان، ج 31، صص 111-108.
633 - مركز اسناد وزارت اطلاعات، بزم اهريمن، ج 4، صص 394-393.
634 - احمد اللهياري، بهائيان در عصر پهلوي، نيمه پنهان، ج 31،
صص 117-116.
پاورقي

 


علل و عوامل پذيرش قطعنامه 598 (بخش پاياني)

موضع امام خميني (ره) پس از قبول قطعنامه

تأليف : كامران غضنفري
آقاي هاشمي در مورد ملاقات خود با امام خميني پس از عمليات مرصاد ، چنين مي گويد : در زيارت امام (ره) شرحي از پيروزي هاي جبهه و مأيوس شدن صداميان و پي بردن به اشتباه خودشان در ارزيابي قدرت رزمي ايران و ضربه سنگين به منافقين و تغيير جهت در سياست هاي مجامع بين المللي و قدرت هاي جهاني از سياست حمايت از صدام را دادم و امام (ره) با اظهار رضايت از پذيرش قطعنامه (!!) و آثار مثبت آن (!) و راحت شدن از شنيدن اخبار شهادت و مصدوميت و مجروحيت رزمندگان و رنج هاي آواره ها فرمودند : تصميم به پذيرش قطعنامه از الطاف و هدايت الهي بود (!) 394
واقعاً اين را نيز از الطاف الهي بايد دانست كه بطلان سياست ها و ادعاهاي جناب آقاي هاشمي رفسنجاني در طي دوران جنگ تحميلي ، به اين خوبي از زبان خود ايشان بيان شود ! با هم نگاهي به اعترافات ناخواسته ايشان بيندازيم:
1 - ايشان اشاره مي كند كه دشمن در ارزيابي قدرت رزمي ايران اشتباه كرده بود .
بايد از جناب هاشمي پرسيد مگر خود حضرتعالي نبوديد كه بارها به امام مي گفتيد ما قدرت مقاومت در برابر هجوم صداميان را نداريم و اگر قطعنامه را نپذيريم ، عراق مجدداً خوزستان را اشغال مي كند و ما بايد با خفت و سرشكستگي شرايط شكست را تحمل كنيم ؟! چه كسي به طور مدام از فرماندهان نظامي مي خواست كه به نزد امام بروند و بگويند كه ما نمي توانيم بجنگيم ؟! چه كسي با دادن گزارش هاي خلاف واقع به امام مي گفت كه مردم به جبهه نمي روند ؟! چه كسي به امام گزارش مي داد كه كشور ديگر توان پشتيباني از جبهه ها را ندارد ؟! به راستي چه كسي باعث انتقال اين ارزيابي اشتباه به دشمن شده بود ؟!
محسن رفيق دوست در اين باره مي گويد : بعد از پذيرش قطعنامه ، در يك زمان كوتاهي ، منافقين و ارتش عراق با همكاري يكديگر از غرب و جنوب به ما حمله كردند كه به لطف خدا شكستي كه عراق از ما بعد از آتش بس خورد ، افتضاح تر از شكست جنگ هشت ساله بود . لذا ما قدرت نظامي خوبي داشتيم .395
2 - ايشان اشاره مي كندكه سياست هاي مجامع بين المللي و قدرت هاي جهاني از سياست حمايت از صدام تغيير جهت پيدا كرده است .
اين بهترين اعتراف جناب آقاي رفسنجاني است مبني بر اين كه برخلاف ادعاهاي پيشين ايشان ، مجامع بين المللي و قدرت هاي جهاني فقط هنگامي حاضرند تغيير سياست بدهند كه ما از موضع قدرت با آنها برخورد كنيم ، نه از موضع ضعف . اين مجامع و قدرت ها فقط هنگامي كه شكست و هزيمت لشكرهاي زرهي عراق و منافقين مزدور را مشاهده كردند ، حاضر به تعديل موضع خود شدند ؛ و اين يعني بطلان سياست هاي سازشكارانه جناب آقاي رفسنجاني در طي جنگ تحميلي.
3 - آقاي هاشمي در يادداشت خود ، يك عبارت ناروا نيز به امام نسبت داده كه جز شخص ايشان نه تنها هيچ كس ديگري چنين چيزي را نقل نكرده ، بلكه خلاف آن را نيز اظهار داشته اند . ايشان مي گويد كه امام با اظهار رضايت از پذيرش قطعنامه و آثار مثبت آن (!) فرمودند كه تصميم به پذيرش قطعنامه از الطاف الهي بود (!!)
يا للعجب ! امامي كه تا آخرين روزهاي جنگ همچنان در برابر تحميل قطعنامه مقاومت مي كرد ، آن را خيانت به مسلمين مي دانست ، و از پذيرفتن آن به سركشيدن جام زهر تعبير كرد ، از آن رضايت داشته است؟! عبارتي را كه جناب هاشمي رفسنجاني نقل مي كند در تضاد كامل با سخنان و موضع گيري هاي امام پس از پايان جنگ است .
جناب آقاي هاشمي ! كلام صريح امام كه فرموده بودند: «قبول قطعنامه حقيقتاً مسئله بسيار تلخ و ناگواري براي همه و خصوصاً براي من بود » را باور كنيم يا ادعاي بدون سند جنابعالي را ؟!
سردار غلامعلي رشيد در سخناني در اين رابطه اظهار مي دارد : «مرحوم سيد احمد خميني در يكي از سخنراني هاي خود اعلام نمودند كه پس از پذيرش قطعنامه 598 و حمله مجدد عراق به ايران و اعزام خيل بي شمار نيروهاي مردمي به جبهه ، امام فرمودند اگر مي دانستم مردم اين گونه به جبهه مي آيند ، قطعنامه را قبول نمي كردم ». 396
آقاي حسين شريعتمداري ( مدير مسئول روزنامه كيهان ) نيز در برنامه تلويزيوني «ديروز ، امروز ، فردا» در تاريخ 15 بهمن 1390 مي گويد : «درست زماني كه جنگ تمام شد ، عده اي آمدند و با تعدادي از مسئولان مصاحبه كردند و از آنها پرسيدند اگر شما به دوران بعد از فتح خرمشهر برمي گشتيد ، چه مي كرديد ؟ پاسخ آن زمان مسئولاني مانندآقاي هاشمي رفسنجاني و [ميرحسين] موسوي اين بود كه اگر برمي گشتيم به آن زمان ، يك محاسبه اي مي كرديم و جنگ را تمام مي كرديم . بعد از اين حركت ، حضرت امام در سخناني فرمودند كه من از خانواده شهدا و مردم به خاطر تحليل هاي غلط اين روزها عذر مي خواهم ». 397
عبارت دقيق امام خميني در اين باره چنين است : من در اينجا از مادران و پدران و خواهران و برادران و همسران و فرزندان شهدا و جانبازان به خاطر تحليل هاي غلط اين روزها رسماً معذرت مي خواهم و از خداوند مي خواهم مرا در كنار شهداي جنگ تحميلي بپذيرد . ما در جنگ براي يك لحظه هم نادم و پشيمان از عملكرد خود نيستيم . راستي مگر فراموش كرده ايم كه ما براي اداي تكليف جنگيده ايم و نتيجه فرع آن بوده است ؟ ... نبايد براي رضايت چند ليبرال خود فروخته ، در اظهار نظرها و ابراز عقيده ها به گونه اي غلط عمل كنيم كه حزب الله عزيز احساس كند جمهوري اسلامي دارد از مواضع اصولي اش عدول مي كند . 398
سردار سعيد قاسمي مي گويد : حاج عيسي ( خادم امام خميني ) مي گفت بعد از [پذيرش] قطعنامه ، وارد اتاق شدم . امام مرا در بغل گرفت و يك ساعت گريه كرد و گفت : حاج عيسي ، شهدا به مقامي كه بخواهند مي رسند ؛ جانبازان اجرشان را مي گيرند ؛ اسرا هم برمي گردند؛ اما من چه كار كنم ؟399
مرحوم حجت الاسلام محمد رضا توسلي (از مسئولان دفتر امام خميني ) نيز در اين رابطه مي گويند :
«بعد از آن كه امام (ره) قطعنامه را پذيرفتند و گفتند جام زهر را نوشيدم ، من ديگر خنده بر لب ايشان نديدم ».400
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
394. پايان دفاع ، آغاز بازسازي . پيشين ، ص 23
395. سايت خبري باشگاه خبرنگاران ، 27 تير 1391
396. فراز و فرودهاي قطعنامه 598 . پيشين
397. هفته نامه 9 دي . 23 بهمن 1390
398. صحيفه امام . جلد 21 . ص 284
399. سايت خبري آفتاب ، 15 مهر 1391
400. عليرضا شاكر.« چگونگي ارتباط مراكز قدرت با دفتر امام ». هفته نامه مثلث . 12 مهر 1388 . ص 13
پاورقي

 


نامه هاي دريافتي و توضيحات كيهان

جناب آقاي حسين شريعتمداري
مدير مسئول محترم روزنامه كيهان
با سلام
در ادامه سلسله مقالات آقاي كامران غضنفري در پاورقي روزنامه كيهان مطلبي تحت عنوان علل و عوامل پذيرش قطعنامه 598 در تاريخ 29/7/1391 به چاپ رسيده است كه بخشي از آن كه در مورد چگونگي ورود ناوهاي آمريكايي به خليج فارس در سال 1366 است نادرست مي باشد. در اين مقاله از قول آقاي محسن رضايي مرقوم شده است كه: «پس از حضور نيروهاي آمريكا در منطقه در سال 66 جلسه اي با حضور امام تشكيل شد كه من در آن جلسه حضور نداشتم. امام در آن جلسه فرموده بودند كه اگر من به جاي شما بودم نخستين ناو آمريكايي را كه وارد منطقه (تنگه هرمز) شد مي زدم. آقايان گفته بودند كه شما رهبر هستيد فرمان بدهيد تا اجرا شود و امام پاسخ داده بودند كه نمي خواهم مسئله اي را تحميل كنم. اگر به جاي شما بودم ناو را مي زدم». اما خودباختگان در برابر آمريكا نه خود اقدامي انجام مي دهند و نه اجازه اين كار را به رزمندگان دلاور اسلام مي دهند. نتيجه آن مي شود كه طبق اظهار سردار علايي، آمريكا طي سال هاي 66 و 67 بيش از 90 فروند ناو جنگي در خليج فارس مستقر مي كند كه اين مسئله نقش قابل توجهي در وارد آمدن خسارات جبران ناپذير به جمهوري اسلامي ايران ايفاء مي كند.
در مورد مطلب فوق توضيحات زير ضروري است. ماجراي ورود ناوهاي جنگي آمريكا به خليج فارس از اين قرار بود كه پس از صدور قطعنامه 598 از سوي شوراي امنيت سازمان ملل در 29 تير ماه سال 1366، آمريكا كه از قبل تصميم گرفته بود تا در حمايت از صدام حسين به اسكورت نفتكش هاي كويتي بپردازد اعلام داشت كه دو فروند نفتكش كويتي را در ورود به خليج فارس با ناوهاي جنگي خود اسكورت خواهد كرد. جلسه مورد اشاره در مقاله فوق پس از چنين تصميمي برگزار مي شود كه در آن ظاهراً آيت الله خامنه اي رئيس جمهور وقت هم حضور داشته اند. به هر حال آمريكا در روز اول مرداد ماه سال 1366 اسكورت دو فروند نفتكش كويتي كه اسم آنها را تغيير داده بود و پرچم آمريكا را هم بر بالاي آنها نصب كرده بود از درياي عمان به سوي خليج فارس آغاز كرد. كاروان كشتي هاي آمريكايي كه با تعدادي از خبرنگاران همراهي مي شد پس از عبور از تنگه هرمز اعلام شادي و موفقيت كرد و به راه خود در خليج فارس ادامه داد. ولي اولين كاروان اسكورت كشتي هاي آمريكايي در نزديكي بندر احمدي كويت در روز دوم مرداد ماه 1366 با مين هاي دريايي برخورد كرد و كشتي بريجتون كه تحت اسكورت ناوهاي جنگي آمريكايي بود به شدت خسارت ديد و برنامه آمريكا ناكام ماند. اين در حالي بود كه قبلاً در نزديكي همين منطقه اولين نفتكش كويتي به نام مارشال چخوف كه توسط ناوهاي شوروي اسكورت مي شد نيز در ارديبهشت ماه 1366 با مين برخورد كرده بود و با مشاهده اين حادثه، آمريكا براي مقابله با مين هاي شناور در خليج فارس اقدامات لازم را انجام داده بود. بنابراين خداوند خواست كه نظر امام خميني با تير غيب به اجرا درآيد. با وجود اين، تصميم به حضور ناوهاي جنگي آمريكا در خليج فارس از دي ماه سال 1365 اتخاذ شده بود كه پس از صدور قطعنامه 598 از اول مرداد ماه 1366 به مرحله اجرا درآمد و هدف از آن بازگذاشتن دست عراق در حمله به نفتكش هاي عازم بنادر ايران و نيز تحت فشار قرار دادن جمهوري اسلامي ايران به منظور پذيرش قطعنامه 598 بود و ربطي به ساير مسائل نداشت.
حسين علايي
29/7/1391

با تشكر از توضيح سردار علايي، آنچه را كه ايشان توضيح داده اند، در واقع تأييد همان مطلب مندرج در پاورقي روزنامه مي باشد همچنين در اين پاورقي نقل قول از آقاي محسن رضايي مربوط به صفحه 242 كتاب «روند پايان جنگ» نوشته سردار محمد دروديان است.
درج سلسله مطالب «علل و عوامل پذيرش قطعنامه 598» در روزنامه كيهان، با استقبال گسترده خوانندگان روبرو شده است. از سويي ديگرارسال نامه هايي حاوي توضيحاتي از جانب سرلشكر بسيجي فيروزآبادي و نامه سردار علايي به روزنامه كيهان مؤيد آنچه در پاورقي آمده است مي باشد. كيهان ضمن استقبال از اين اقدام ، از ساير عزيزاني كه درباره مسائل منجر به پذيرش قطعنامه 598 مطلب و يا خاطره اي دارند، دعوت مي نمايد تا براي پربارتر شدن هرچه بيشتر اين سلسله مطالب ما را ياري نمايند.در پايان توجه خوانندگان را به متن كامل نامه هاي واصله جلب مي نمايد.

مدير مسئول محترم مؤسسه كيهان برادر ارجمند استاد شريعتمداري
با اهداء سلام؛
روزنامه شريف كيهان در شماره 20334 روز 26/7/91 در صفحه 8 پاورقي مقاله اي از آقاي كامران غضنفري به نام علل و عوامل پذيرش قطعنامه 598، در نقل قولي از آقاي جواد كريمي قدوسي از اين حقير سيد حسن فيروزآبادي آورده اند كه لازم است ضمن تقديم ادب و احترام به خدمت شخصيت بزرگ سياسي كشور جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي هاشمي توضيحاتي به عرض خوانندگان محترم كيهان برسانم:
1- اصل مطلب نقل شده صحيح است.
2- گفتگو بين رئيس ستاد كل و اعضاء كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي و در موضوع علل
فتنه 88 بوده است در سال 88 و قابل انتشار نبوده
است.
3- عبارت سه بار مرا خواست و گفت در شوراي عالي امنيت ملي... تا فقط شما مانده ايد انشاء آقاي كريمي است درست آن اينست كه سه بار خواست در شوراي عالي امنيت ملي همه را قانع كند به لزوم رابطه با آمريكا و...
مراتب جهت درج در همان صفحه روزنامه شريف كيهان اعلام مي گردد.
با تشكر
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح
سرلشكر بسيجي دكتر سيد حسن فيروزآبادي

با تشكر از توضيح سر لشكر بسيجي فيروزآبادي، همان گونه كه ملاحظه شد، ايشان اصل مطلب نقل شده
را تأييد كرده و فقط جمله آقاي كريمي را تصحيح
كرده اند.
لازم به تذكر است كه مطلب نقل شده برگرفته از اظهارات آقاي جواد كريمي قدوسي (عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي)، هفته نامه پرتو سخن مورخ نهم آذر 1390 است.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14