(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 2 خرداد 1391 - شماره 20215

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
راه را گم نكنيد (يادداشت روز)
حرف آخر! (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
فرآيند اعتمادسازي ميان طرفين با طرح گام به گام
وعده به مردم فرانسه را فراموش كن! با هم آمديم و با هم برمي گرديم (خبر ويژه)
فيس بوك در آفسايد! مردم تونس فقط اسلامگرايان را مي شناسند (خبر ويژه)
ناقوس مرگ جدايي دين از سياست را ايران به صدا درآورده است (خبر ويژه)
جوابيه سازمان ميراث فرهنگي و پاسخ كيهان (خبر ويژه)راه را گم نكنيد (يادداشت روز)

مذاكرات با ايران اكنون بدل به اصلي ترين دستور كار مناسبات جهاني شده است. اگرچه درباره جزئيات اختلاف فراوان و ابهام بسيار است، ولي در حالت كلي كسي در اين باره ترديد ندارد كه بخش بزرگي از تحولات سياسي، استراتژيك و ژئوپلتيكي منطقه و بلكه بخش هاي مهمي از جهان كاملا بستگي به اين دارد كه اين مسئله چگونه و در چه مسيري پيش برود. مي توان ديد كه اراده هاي تجميع شده براي به دست آوردن يك فهم دقيق از صورت مسئله در نقاط متعددي از جهان شكل گرفته اما سرجمع توفيق چنداني نيافته است. چه از منظر منافع و فرصت ها نگاه كنيم و چه منظري تهديد محور در پيش بگيريم، مذاكرات ايران و 1+5 دگرگون كننده بسياري از معادلات خواهد بود كه برخي از آنها اساسا شكل نگرفته به اين دليل كه تكليف اين موضوع هنوز به طور نهايي روشن نشده است.
اما در داخل ايران به نظر نمي رسد كه اداره امور كشور چندان در گرو نتيجه اين يا آن مذاكره خاص و از جمله مذاكرات در بغداد باشد. روند امور در كشور حالتي روتين پيدا كرده است و تصميم ها و شاخص هاي مديريتي كشور چنان برنامه ريزي نشده است كه در اثر مواجه شدن با مذاكراتي خاص- هر چقدر مهم- تغيير كند. مسئولان و مردم مدت هاست به اين باور رسيده اند كه روند مذاكرات ايران و 1+5 درباره موضوع هسته اي و ديگر موضوعات، روندي طولاني، سخت و پيچيده خواهد بود و بنا نيست كه اداره امور كشور در كوتاه مدت به اين مسئله گره بخورد.
اگر چه در هفته هاي اخير كساني تلاش كردند چنين پيوندي ايجاد كرده و سرنوشت زندگي روزمره مردم را به مذاكرات گره بزنند ولي در واقع تحليل دقيق نشان مي دهد كه در اين ميان چيزي هم اگر باشد، جز يك ذهنيت رواني كه خود به خود شكل گرفته و بر رفتار عاملان و بازيگران اثر مي گذارد نيست. روشن است كه مذاكرات بغداد چه موفق شود و چه شكست بخورد نمي تواند بر شاخص هاي اقتصادي خرد كشور تاثير كوتاه مدت بگذارد. تلاش براي برقراري اين پيوند با استفاده از عمليات رسانه اي و رواني حربه اي است كه بناست از دل آن يك نتيجه سياسي بيرون بيايد و آن نتيجه هم اين است كه عاملان و بازيگران اقتصادي حس كنند بايد فعاليت خود را تا زمان نتيجه دهي مذاكرات يا روشن شدن دورنماي نتيجه آن به تعويق بيندازند و به اين ترتيب بازار اگر دچار شوك نمي شود لااقل دچار ركود شود.
با اين حال به نظر مي رسد اين بازي فقط يك بار قابل اجرا بود و براي بار دوم سوخته محسوب مي شود. ايجاد اثر رواني روي شاخص هاي خرد اقتصادي از طريق سوق دادن بازيگران به سمت رفتارهاي هيجاني صرفا زماني جوابگوست كه جامعه يك دورنماي روشن از راهي كه مي خواهد برود نداشته و از اطميناني نسبي نسبت به توان مديريتي دست اندركاران سيستم محروم باشد. اين در حالي است كه جامعه ايراني پس از حدود يك دهه مذاكره عموما پر چالش و داراي فراز و نشيب هاي فراوان با غرب، به اين نتيجه رسيده است كه سيستم مديريتي كشور، خود را با دورنماي اين عرصه وفق داده است. نتيجه اين است كه عمليات رواني ايجاد توقع مصالحه در داخل از طريق پيوند زدن، بازي اي است كه زود شروع شد و زود هم به پايان رسيد. طراحي ناشيانه اين موضوع باعث شد كه نقاط ضعف و محدوديت غرب نيز براي طرف ايراني هر چه آشكارتر شود. اين بازي رواني، يك بار ديگر نشان داد كه طرف غربي اميد فراواني به ايجاد شرايطي در داخل كشور بسته است كه راه را براي امتيازخواهي از نظام در مذاكرات فراهم كند. به عبارت ديگر اين موضوع نشان دهنده آن است كه محاسبات طرف غربي در اين باره كه مسئله ايران از بيرون قابل حل نيست و در نهايت بايد راه حلي داخلي براي آن پيدا كرد، اشتباه بوده است.
اما اين موضوع در عين حال نشان دهنده اين مسئله هم هست كه طرف غربي قادر به درس گرفتن از تحولات داخلي ايران نيست و بنابراين در برنامه ريزي هاي خود مكررا دچار اشتباه مي شود.
نخستين بار كه غربي ها تلاش كردند از طريق اثرگذاري بر محيط داخلي ايران از طرف ايراني امتياز بگيرند در دوران اصلاحات بود يعني وقتي كه ارزيابي هاي اطلاعاتي آمريكا و انگليس مي گفت جامعه ايراني آمادگي لازم براي عبور از ارزش هاي انقلاب اسلامي و جايگزين كردن آنها با الگوي رفتار عرفي بويژه در عرصه روابط خارجي را به دست آورده است. برخي از روزنامه نگاران و به اصطلاح نخبگان سياسي هم بودند كه سعي مي كردند منظر خود را به عنوان «همه آنچه هست» جا بزنند و از آنجا كه رصد محيط داخلي ايران از سوي غربي ها عموما امري گزينشي و كاناليزه است و آنها معمولا براي تحليل وضعيت دروني ايران به كساني مراجعه مي كنند كه ديدگاه هايي شكل گرفته و از پيش تعيين شده عليه نظام دارند، در نتيجه اين اشتباه محاسباتي جدي براي غرب ايجاد شد كه مردم هم مانند دولت فكر مي كنند و تمناي اعتماد سازي و بهبود روابط با غرب به يك الگوي رفتاري در ايران تبديل شده است.
3 تير 84 نشان داد كه مطلقا چنين نبوده است. در حالي كه طرف غربي و دوستان داخلي اش فكر مي كردند زمينه براي راديكال تر كردن جريان اصلاحات آماده است، تندترين شعارهاي ممكن از جانب اين جريان در انتخابات سر داده شد غافل از اينكه مردم ايران سرخورده از ناكارآمدي مفرط اين جريان در داخل و حقارت آن در خارج، تصميم گرفته يك تغيير ريل اساسي در دستگاه سياسي كشور ايجاد كرده و مسير حركت اين قطار را به همان مسيري بازگرداند كه رهبري مدت ها آرزوي آن را داشته و نقشه راهش را معلوم كرده است. سال 84 آشكارا روشن شد كه غرب گرايي و امتيازدهي نه فقط مطالبه عمومي ملت ايران نيست بلكه مردم خود را آماده كرده اند تا اين ننگ را براي هميشه از صحنه سياسي كشور كنار بگذارند.
بار دومي كه اين مسئله آزموده شد در 1388 بود يعني وقتي كه غربي ها در توهمي سنگين تر از انتخابات سال 84، به اين باور رسيدند كه مردم در ايران نه تنها خواهان به زير كشيدن انقلابيون سرير دولتند بلكه مي خواهند اساسا كل اين ساز را به هم بزنند يا حتي برچينند. تلفيق سياسي كاري قليلي در داخل با تحليل هاي دور و دراز مشاوران «ايران نشناس» سرويس هاي اطلاعاتي غربي آنها را به اين نتيجه رساند كه وقت زياد كردن فشارها بر ايران دوباره فرا رسيده است. قطعنامه 1929 به عنوان سنگين ترين قطعنامه اي كه تاكنون در شوراي امنيت عليه ايران صادر شده دقيقا محصول همين خيال پردازي بود كه در اصل ريشه در آدرس ها و تحليل هاي غلطي داشت كه پي در پي از داخل به بيرون درز مي كرد و غربي ها هم چون هيچ مكانيسم مستقلي براي آزمودن درستي يا نادرستي اين آدرس ها نداشتند ناچار آنها را جدي گرفتند و به آنها دامن زدند.
وقتي ايران در كوران فتنه 88 براي مذاكرات ژنو 2 به اين شهر رفت، پيدا بود كه چيزي در رفتار غربي ها عوض شده و آنها توقع دارند ايران به خاطر تنگناهاي داخلي در بيرون امتياز بدهد. جالب است كه غربي ها همان موقع هم توجه نداشتند كه وقتي مي گويند در بيرون امتياز بدهيد تا در داخل مشكلاتتان حل شود، در واقع به صريح ترين شكل ممكن در حال تاييد اين حقيقت هستند كه ارتباطي ارگانيك ميان آنها و ناراضيان داخلي وجود دارد و آنها كه در داخل مشغول آشوب و جنايتند در واقع ماموريتي جز ايجاد قدرت چانه زني براي بزرگترهايشان در بيرون از ايران ندارند. تجربه نحوه مواجهه مردم ايران با فتنه 88 هم حاوي درس هايي مهم براي غرب بود كه البته هيچ كدام از آنها را نياموختند. مردم ايران در سال 84 پاي صندوق هاي راي غرب گرايي را طرد كردند، اما در دي 88 گويي به اين نتيجه رسيده باشند ملايمت ديگر فايده ندارد، در خيابان و با خشم بر سر اهل فتنه كوبيدند و آنها را عملا از جامعه سياسي و حتي حيات اجتماعي كشور بيرون انداختند.
و اما، انگار كه در غرب اساسا چيزي به نام حافظه تاريخي و ضرورت درس آموختن از گذشته وجود ندارد. در سال 84 به مردم گفته شد براي تداوم راه اصلاحات بايد به كساني راي داد كه راه را براي رفتن به سمت غرب هموارتر كنند. مردم با راي خود اما گفتند اساسا اين راه را بيغوله اي بيش نمي دانند و نه فقط آن را هموار نمي خواهند بلكه بنا دارند درش را گل بگيرند. در سال 88 به مردم گفته شد اگر مي خواهند خود را از انقياد نظام اسلامي رها كنند، وقتش رسيده است. مردم متقابلا در 9 دي و 22 بهمن پاسخ دادند، بله فرصت غنيمت است اما بيش از هر چيز براي حذف هميشگي واداده ها و غرب زده ها از جامعه سياسي كشور. حالا هم مي گويند اگر مي خواهيد زندگي تان بهتر شود بايد به غرب امتياز بدهيد. خواهند ديد كه مردم ايران راه زندگي بهتر بدون آمريكا را به همه جهان نشان خواهند داد.
مهدي محمدي

 حرف آخر! (گفت و شنود)

گفت: مئير داگان رئيس اسبق سازمان موساد مي گويد؛ اسرائيل درباره حمله به ايران بلوف مي زند.
گفتم: خب! اين كه نيازي به اعتراف نداشت.
گفت: مئير داگان مي گويد؛ نتانياهو مي داند كه در صورت حمله به ايران ديگر اثري از اسرائيل باقي نمي ماند.
گفتم: اين هم براي همه معلوم است.
گفت: رئيس اسبق موساد به نتانياهو شديداً اعتراض كرده كه چرا گفته است در مناقشه هسته اي ايران بايد خواست اسرائيل هم در نظر گرفته شود!
گفتم: اتفاقا خواست اسرائيل هم در نظر گرفته شده است! يارو قمپز در مي كرد و مي گفت هر وقت با هركس دعوايم شده هميشه حرف آخر را من زده ام. پرسيدند؛ ولي اين قمپزها به ظاهر فكسني تو نمي آيد، حالا حرف آخرت چي بوده؟! و يارو گفت؛ با كمال اقتدار مي گويم غلط كردم و قضيه فيصله پيدا مي كند.

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان

¤بهتر است آقاي اوباما در صدد متقاعد كردن 99% مردمي باشد كه در جنبش وال استريت هر روز توسط پليس آمريكا سركوب مي شوند و به زندان مي افتند. و به برخي موضوعات ديكته شده اربابان صهيونيست براي انتخابات بعدي دل خوش نكند. ملت ايران مدتهاست راه خود را انتخاب كرده و هم مسير شدن ملتهاي خاورميانه و آزادي خواهان جهان سند درستي اين راه است و همين امر باعث نگراني او و هم مسلكان نادانش مي باشد.
محمودي
¤لطفا در صورت امكان اسامي نمايندگاني كه بيانيه هاي مهم را امضا نمي كنند و پشت بقيه نمايندگان را خالي مي كنند براي تنوير افكار عمومي منتشر كنيد اين كمترين حق موكلين براي اطلاع از وكلايي است كه به نمايندگي از خود به خانه ملت فرستاده اند.
5461---0918
¤وقتي وزارت اطلاعات كشورمان توانايي دستگيري ريگي شرور و جنايت كار شرق كشور را به آن مهارت خاص دارد شايسته است تمام تلاش خود را بكند تا سزاي هتاكي هاي جرثومه فسادي مثل نجفي را هرچه زودتر كف دستش بگذارد كه به ائمه معصومين(ع) جسارت نكند.
0556---0912
¤متاسفانه بايد گفت آنچه كه از ديپلماسي دولت در قبال بيداري اسلامي منطقه و حوادث آذربايجان مي بينيم با سيره انقلابي امام خميني(ره) بسيار فاصله دارد.
4972---0911
¤از وزارت ارشاد درخواست مي شود همانطوري كه شياطين چهره كريه و اهداف پليد خود را در قالب كتاب، فيلم و و به طور مجاني و حرفه اي روانه بازار مسلمين مي نمايند شايسته است كه اين وزارتخانه و متوليان ديگر امور فرهنگي كشور نسبت به گسترش اهداف متعالي اسلام ناب و انقلاب اسلامي و منويات ولي فقيه زمان اقدام نمايند.
8717---0935
¤دولت و مجلس و ديگر مسئولين بدانند امروز دغدغه مردم فقط تورم و فساد بانكي و امثال آن نيست بلكه مسائل فرهنگي و ترويج بدحجابي نيز جزء مسائل مهم ماست كه دين ما را هدف گرفته است.
امامي
¤با اجراي فاز جديد برخورد نيروي انتظامي با مانكن هاي خياباني انتظار داريم ماشين هاي عروس كه عروس خانم نيمه عريان است متوقف بشوند. چرا بايد اجازه داده شود كه شئونات اخلاقي زير پا گذاشته شود.
6712---0912
¤از رئيس محترم بانك مركزي درخواست مي شود يا جلوي وام ازدواج را بگيرد يا تسهيلاتي فراهم نمايد كه زوجهاي جوان در گرفتاري دوندگي در پيچ و خم اداري براي پيدا كردن ضامن حقوق بگير از گرفتن وام پشيمان نشوند. وقتي برخي ضامن ها را هم پيدا مي كنيم تقاضاي حق الزحمه يك ميليوني مي كنند؟!
8051---0917
¤از دولت و مجلس شوراي اسلامي درخواست مي شود همانگونه كه براي آبرساني مناطق كويري از درياي خزر برنامه ريزي مي نمايند فكري نيز براي سر و سامان دادن درياچه اروميه كه در حال خشك شدن و به فاجعه زيست محيطي تبديل شدن است بنمايند.
علياري از اروميه
¤ كتاب طريقت تزوير را كه در رابطه با ماهيت پليد و ننگين دراويش و صوفيه است به دقت خوانده ام از شما درخواست مي كنم از طريق صدا و سيما و رسانه ها نسبت به شناساندن اين فرقه شيطاني به مردم و جهان اقدام نماييد.
5013---0914
¤ دولت خسارت سرمازدگي را پرداخت كرد ولي به دست من كشاورز نرسيد از مسئولين نظارتي و بازرسي درخواست بررسي موضوع را دارم.
9746---0911
¤ بخشي از فاضلاب[ سرويس هاي بهداشتي] منازل روستاي باباپير شهرستان تويسركان همدان در داخل رودخانه كنار روستا مي ريزد كه با چاه تأمين كننده آب شرب روستا فقط 50 متر فاصله دارد. از مسئولين محيط زيست و آب و فاضلاب تويسركان استمداد مي كنيم.
كريم بختياري
¤ از نيروي انتظامي درخواست مي شود نسبت به جمع آوري و برخورد با اراذل و اوباش و زنان ولگرد حاشيه بزرگراه شهيد ستاري اقدام نمايد.
6351---0912
¤ بهترين حمايت از توليد، كار و سرمايه ايراني بالا بردن كيفيت اجناس ساخت داخل كشور است. در غير اين صورت چيزي عوض نمي شود. بنده ماهيانه 480 هزار تومان درآمد دارم چگونه مي توانم با اين مقدار حقوق ناچيز اجناس بي كيفيت ايراني نيز بخرم.
8730---0912

 چين و روسيه برنامه خود را پيش از نشست بغداد اعلام كردند
فرآيند اعتمادسازي ميان طرفين با طرح گام به گام

چين و روسيه دو روز پيش از نشست بغداد برنامه خود را براي نشست بغداد اعلام و بر فرآيند اعتمادسازي گام به گام تاكيد كردند.
نماينده ويژه چين كه قرار است در مذاكرات بغداد شركت كند گفت كه مذاكرات بغداد مي تواند باعث حل پرونده هسته اي ايران شود.
«ما ژائو شو» نماينده چين در مذاكرات بغداد در مصاحبه با خبرنگاران چيني گفت: مذاكرات بغداد نشان دهنده اراده همه طرف ها براي حل اين موضوع از طريق گفت وگو و مذاكره است.
نماينده چين در موضوع هسته اي ايران تاكيد كرد كه گفت وگوهاي بغداد اگر به خوبي پيش برود باعث همگرايي مثبتي ميان دو طرف مي شود و اين موضوع باعث ارتقاي ثبات در موضوع هسته اي ايران و متعاقب آن ارتقاي صلح و ثبات منطقه اي شود.
ژائوشو در مورد نقش چين در اين مذاكرات گفت: چين از همان ابتدا به دنبال روند گفت وگو بود و ما تلاش مي كنيم كه نقش سازنده خود را در بغداد نيز ادامه دهيم و اميدواريم اين مهم در بغداد نتيجه بدهد.
ژائوشو تصريح كرد كه همه طرف هاي اين پرونده بايد براي توسعه اجماع جمعي تلاش كنند و فرايند اعتمادسازي ميان طرفين را گام به گام ارتقا دهند.
وي همچنين به همه طرفين توصيه كرد كه ضمن احترام به يكديگر به نگراني هاي يكديگر نيز احترام بگذارند و محيط مثبتي براي مذاكرات فراهم كنند.
روسيه: پيشنهاد مشخصي را مطرح مي كنيم
سرگئي ريابكوف معاون وزير امور خارجه روسيه نيز يادآور شد كه اين كشور معتقد نيست كه مكانيزم تحريم ها عليه ايران سازنده هستند، ولي با توجه به تمايل شركاي غربي براي اعمال تحريم ها براي تاثيرگذاري بر ايران، بر اين عقيده هستيم كه آنها بايد به اين فكر كنند كه چه زمان مي توان اين تحريم ها را متوقف كرد و سپس آنها را لغو نمود.
اين ديپلمات بلندپايه روس تاكيد كرد كه در مذاكرات آتي در بغداد بايد به نتيجه مشخصي دست يافت، نه آنكه صرفا بيان برخورد كلي و ديدگاه ها نسبت به موضوع، آنطور كه در مذاكرات استانبول به آن دست يافته شد.
به عقيده ريابكوف، اين وضعيت در مذاكرات رهبران كشورهاي عضو گروه 8 در كمپ ديويد هم مورد بررسي قرار گرفت و مسئله برنامه هسته اي ايران به همراه اوضاع كنوني در سوريه، در مركز مذاكرات قرار داشت.
وي افزود: همه رهبران كشورهاي گروه 8 موافق بودند كه در حال حاضر زمان مسئوليت پذيري بسيار زيادي است. در مذاكرات استانبول مبدا خاصي ايجاد شد و عرصه كلي براي كار با ايران فراهم شد، ولي نبايد به اين نتيجه بدست آمده ارزش بيش از اندازه قائل شد. اكنون لازم است تا در انتظار نتيجه عملي از مذاكرات بغداد بود تا جامعه بين المللي شاهد آن باشد كه ما از زمان آغاز اين روند به جلو گام برداشته ايم و مسائل هسته اي ايران در حال حل و فصل شدن است.
معاون وزير خارجه روسيه گفت: در مذاكرات بغداد ما آمادگي آن را داريم تا پيشنهاد مشخصي را مطرح كنيم. اين پيشنهاد شامل آن است كه گروه 1+5 مي خواهد بعنوان اقدام مشخصي از طرف ايراني ببيند كه نخستين گام در جهت اعتمادسازي و همچنين هرم سمبليك مشخص و اقدامي در پاسخ به پيشنهادات خاص براي توسعه همكاري ها در اين زمينه باشد و ما اميدواريم كه مقامات ايراني هم چنين تمايلي داشته باشند.
معاون وزير امور خارجه روسيه در گفت وگو با خبرنگاران اعلام كرد كه اين كشور در تاريخ 23 ماه مه در ملاقات نمايندگان گروه «1+5» با مقامات تهران، به ايران پيشنهاد خواهد داد كه غني سازي اورانيوم تا 20درصد را متوقف سازد و در پاسخ به اين اقدام تحريم ها عليه اين كشور لغو شوند. اگر آمادگي حركت به اين سمت اعلام شود، در آن صورت گروه 1+5 هم به نوبه خويش بايد به طرف ايراني شواهد عملي را نشان خواهد داد كه وضعيت پيرامون اين كشور را به سمت بهبودي پيش خواهد برد.
لازم به يادآوري است كه ايران در فوريه سال 2010 غني سازي اورانيوم تا 20درصد را آغاز كرده است.
تلاش اسرائيل و اعراب
براي شكست مذاكرات
به گزارش فارس، منابع مطلع به المنار فلسطين اعلام كردند كه مذاكرات گروه 1+5 با ايران كه قرار است سوم خرداد (23 مي) در بغداد برگزار شود، نگراني شديد اسرائيل و اعراب خليج فارس را برانگيخته است.
بنابراين گزارش، منابع مطلع اعلام كردند كه تلاش هاي زياي از جانب اسرائيل از طريق كشورهاي عرب خليج فارس جاري است تا مذاكرات، قبل از برگزاري در بغداد شكست بخورد.
منابع مطلع همچنين به المنار گفتند كه تلاش اسرائيل و اعراب براي ناكام گذاشتن مذاكرات بغداد، از هم اكنون در مذاكراتي كه مسئولان سياسي نظامي آنان با آمريكايي ها مي كنند هويدا شده است به طوري كه مسئولان اسرائيلي از ضرورت آغاز در تهيه جدولي زماني توافقي براي اقدام عليه ايران سخن مي گويند.
عراق: نقش ما در مذاكرات محدود است
علي الدباغ، سخنگوي رسمي دولت عراق در گفت وگو با تلويزيون دولتي العراقيه گفت: نقش ما در اين كنفرانس «بسيار محدود» است و عراق در سالن نشست حاضر نخواهد شد. ما در اين كنفرانس و تحولات آن نقشي نداريم. نقش ما تنها نقش رسانه اي است و ما سعي مي كنيم تا فضاي امني را براي موفقيت آن ايجاد كنيم.
 وعده به مردم فرانسه را فراموش كن! با هم آمديم و با هم برمي گرديم (خبر ويژه)

اختلاف ميان آمريكا و فرانسه براي خروج از افغانستان شدت گرفته است.
در پي تاكيد رئيس جمهور جديد فرانسه مبني بر تخليه خاك افغانستان از نظاميان فرانسوي تا پايان سال ميلادي جاري، آمريكا پيغام داده كه فرانسه بايد تا سال 2014 در افغانستان بماند.
روزنامه فيگارو كه در انتخابات اخير رياست جمهوري فرانسه از ساركوزي حمايت مي كرد، در مصاحبه اي از قول جيم تاوسند معاون وزارت دفاع آمريكا نوشت: «متحدين بايد با هم از افغانستان خارج شوند. فرانسوا اولاند وعده خروج از افغانستان تا پايان امسال را در زمان تبليغات و مبارزات انتخاباتي داده است اما الان او بايد با وعده هايش در زمين واقعي مواجه شود. پيغامي كه اميدوارم اجلاس شيكاگو داشته باشد اين است ما با هم وارد شديم و با هم خارج ميشويم من فكر مي كنم رئيس جمهور اولاند در مورد نيروهاي جنگي صحبت كرده است و نه تمامي نيروها اوست كه بايد تصميم بگيرد اما او بايد بر روي اين موضوع كه فرانسه قرار است چه نقشي در ناتو بازي كند بيشتر فكر كند.»
باراك اوباما در نشست اخير خود در شيكاگو گفته است: هنوز كارهاي زيادي باقي مانده كه بايد در افغانستان انجام دهيم و چالش هاي بزرگي در انتظار ماست. سران ناتو بايد منابع شان را كنار هم بگذارند. ما روزهاي سختي پيش رو داريم.
اولاند روزجمعه اعلام كرد طبق وعده اي كه به مردم در انتخابات داده، 3500 نظامي فرانسوي را تا پايان سال 2012 از خاك افغانستان خارج مي كند. وي مجددا در نشست ناتو بر اين تصميم خود تاكيد كرد.
ساركوزي كه از پيروزي در انتخابات و بازگشت به رياست جمهوري فرانسه بازماند، متحد تندرو آمريكا به شمار مي رفت و در خوش خدمتي به آمريكا از برخي جهات حتي از دولت انگليس هم جلو زده بود!
به گزارش دويچه وله نتايج يك نظرسنجي در ماه گذشته نشان مي دهد 84 درصد مردم فرانسه خواستار خروج نيروهاي نظامي اين كشور از افغانستان هستند.
علاوه بر فرانسه، سران چند كشور ديگر اروپايي عضو ناتو تحت فشار افكار عمومي كشورهاي خود براي تسريع در خروج از افغانستان هستند.

 فيس بوك در آفسايد! مردم تونس فقط اسلامگرايان را مي شناسند (خبر ويژه)

خبرنگار اعزامي يك رسانه وابسته به اپوزيسيون مي گويد پس از پيروزي انقلاب مردم تونس، اسلامگرايان در همه جا حضور دارند اما روشنفكران سكولار نمي توانند با مردم ارتباط بگيرند.
خبرنگار لائيك راديو زمانه نوشت: در تونس پارچه اي بزرگ در يك ميدان نصب شده مبني بر اينكه «ثروت ما سنت ماست» اما دوست مترجم همراه من مي گويد «اين فاجعه است». حالا كه بن علي رفته چه اتفاقي افتاده؟ اسلامگراها همه جا هستند. در همه جا نفوذ كرده اند. در دولت، دادگاه ها، مجلس، رسانه ها، همه جا. مسجدها شده اند مغز متفكر كشور. حرف هاي آنها، مردم را جمع مي كند اما در عوض روشنفكران عملاً هيچ كاري انجام نمي دهند و زبان مردم را نمي فهمند.
آسيه اميني از قول يك هم مسلك خود به نام فريدا العياري نوشت: تونس ده ميليون نفر جمعيت دارد اما چند نفر آنها در فيس بوك هستند و به مسائلي كه تو مي گويي مي پردازند؟ مشكل همين است، ممكن است تابوشكني توجه شما را جلب كند ولي اين مسئله مردم نيست. واقعيت تونس را بايد در جامعه ببينيم نه در فيس بوك.
يادآور مي شود پخش يك فيلم تهيه شده از سوي اپوزيسيون جمهوري اسلامي توسط يك شبكه تونسي، باعث خشم و اعتراض شديد مردم مسلمان تونس و محاكمه رئيس اين شبكه شد.
در آغاز انقلاب مردم مسلمان تونس و مصر، رسانه هاي غربي و دنباله هاي آنها در محافل اپوزيسيون جمهوري اسلامي سعي مي كردند چنين القا كنند كه اين انقلاب ها فيس بوكي و تويتري است و ارتباطي به اسلامگرايي ملت ها ندارد.

 ناقوس مرگ جدايي دين از سياست را ايران به صدا درآورده است (خبر ويژه)

شبكه دولتي انگليس معتقد است برخلاف تحليلي مشهور كه دين بر اثر مدرنيزاسيون از ميان مي رود، اكنون معلوم شده كه نفوذ و نقش دين رو به گسترش است و نظريه پردازان از ظهور عصر پساسكولار سخن مي گويند.
وبسايت بي بي سي در تحليلي، با اشاره به اينكه ماركسيست ها دين را افيون توده ها مي خواندند و همين نظر از سوي جريان هاي مخالف دين ترويج شد، نوشت: تحليل هاي سنتي مبتني بر نظريه مدرنيزاسيون پيش بيني مي كردند با مدرنيزه شدن جوامع نقش دين در زندگي اجتماعي و سياسي كاهش مي يابد و در نهايت از امر مقدس اثري جز در حيطه خصوصي باقي نماند. جامعه مدرن اروپايي از اواخر قرون وسطا براساس تفكيك روزافزون زندگي اجتماعي شكل گرفت تا چند دهه قبل به نظر مي رسيد كه خاستگاه جامعه غربي مدرن در رهايي از دين و تفكيك امر مقدس خصوصي (ديني) و امر سكولار عمومي (عرفي) است ولي ستاره بخت نظريه سكولاريزاسيون كه در دهه 1960 رونق داشت در دهه 1980 افول كرد. از جمله رويدادهايي كه ناقوس مرگ اين نظريه را به صدا درآورد مي توان به انقلاب ايران، و پيدايش جنبش اكثريت اخلاقي در آمريكا اشاره كرد.
نويسنده تحليل مي افزايد: جامعه شناسان كلاسيك بر اين باور بودند كه دين بر اثر فرايند مدرنيزاسيون از ميان مي رود يا به حاشيه رانده مي شود؛ اما امروز بيشتر پژوهشگران علوم اجتماعي تصديق مي كنند كه با پيشروي مدرنيته دين نه از ميان رفته، نه به عرصه خصوصي محدود مانده و نه نفوذ اجتماعي خود را كاملاً از دست داده است. نظريه پردازاني همچون هابرماس از ظهور عصر پساسكولار سخن مي گويند و به واكاوي نقش مضمر دين در نهادهاي غربي، از جمله نظام حقوقي آن، و در ايجاد و تقويت حس شهود اخلاقي، شهروندي و همبستگي مدني مي پردازند.
بي بي سي مي نويسد: در دنياي مدرن نه فقط شكل هاي سنتي باورها و كنش هاي ديني باقي مانده بلكه صورت هاي جديدي از اديان كهن و اديان نوين هم سر برآورده اند. امر مقدس از ميان نرفته، تنها به صورت هاي ديگري تغيير شكل داده است. پذيرش اين واقعيت و نقد آن نخستين گام در جهت فهم اهميت امر مقدس در زندگي اجتماعي انسان است.
تحليلگر بي بي سي با اشاره به تناقض ادعاي ماركسيست ها عليه دين و سپس انفعال آنها در مقابل موج انقلاب اسلامي نوشت: گروه هاي چپ، كه سوداي مبارزه با امپرياليسم در سر داشتند در آغوش اسلام سياسي افتادند و سر بر آستان آيت الله خميني نهادند بي آن كه به ناسازگاري اسلام سياسي و پروژه رهايي ماركسيستي بيانديشند.
بي بي سي در پايان نتيجه گرفته كه دين، نظامي به هم پيوسته از معاني، اسطوره ها، شعائر، نمادها، ارزش ها و انتظارات اجتماعي روزمره است كه به زندگي گروهي از مردم معنا مي بخشد و حس تعلق به يك گروه مرجع را در آنها برمي انگيزد. در ايران كنوني دين چنان پيوند نزديكي با فرهنگ، اخلاق و سياست دارد كه يگانه راه برون رفت از مغاك هولناك فعلي و درمان پيكر رنجور اين جامعه، نقد دين و خوانش هاي ديني هژمونيك آن است. شايد بتوان عبارت ماركس را چنين بازنويسي كرد كه نقد دين پني سيلين توده هاست(!)
احتمالاً در راستاي همين نقدها!! هم بود كه دولت انگليس سلمان رشدي را براي هتاكي عليه اسلام روانه ميدان كرد. بي بي سي در ماجراي هتاكي اخير يك خواننده مبتذل مقيم آلمان عليه مقدسات اسلامي نيز از اين خواننده جانبداري كرد.
شايان ذكر است انگليسي ها در طول سده اخير دو پروژه را به موازات هم پيش برده اند. اول هتاكي علني عليه دين و ستيزه جويي با آن كه در قالب رفتار مغول وار رژيم پهلوي به ويژه رضاخان عليه مقدسات اسلامي متبلور شده. و دوم، ترويج گروهك هاي دست ساز، قلابي و انحرافي از بهائيت و وهابيت گرفته تا انجمن حجتيه، گروهك هاي موسوم به ملي- مذهبي، شبه روشنفكران ديني (به اصطلاح رفورميست) و بالاخره نفاق مذهبي شبه اصلاح طلبان كه به طور متمايز طي دهه گذشته علي الخصوص پس از فتنه 88 مورد تأكيد قرار گرفت و حتي صداي اعتراض محافل ضدانقلاب قديمي را درآورد. تشكيل حلقه لندن با حضور كساني چون سروش، كديور، عبدالعلي بازرگان، مهاجراني و گنجي، يكي از شاهكارهاي ناكام بي بي سي در پني سيلين سازي بود كه عملاً فتنه سبز را فلج كرد! به نحوي كه محافل ضدانقلاب اين حلقه را به خاطر خرابكاري هايشان هو كردند.


 جوابيه سازمان ميراث فرهنگي و پاسخ كيهان (خبر ويژه)

در پي انتشار خبر ويژه «جنگ زرگري در عرصه سياسي و ائتلاف در عرصه فرهنگي» در مورخه 27/2/1391 كه از «پيوند جريان نفوذي در دولت با جريان فتنه سبز» پرده برداشت، «سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري» با ارسال جوابيه اي به اين خبر پاسخ داده است. متن كامل جوابيه به همراه پاسخ كيهان در ادامه از نظر خوانندگان مي گذرد:
جناب آقاي حسين شريعتمداري
مديرمسئول محترم روزنامه وزين كيهان
باسلام؛
احتراما، خواهشمند است دستور فرمائيد پاسخ ارسالي به مطلب «جنگ زرگري در عرصه سياسي و ائتلاف در عرصه فرهنگي»، كه در قالب خبر ويژه در تاريخ 27/2/91 انتشار يافته را براي تنوير افكار عمومي، منتشر نمايند.
1- در ستون اخبار ويژه، نويسنده محترم به دليل عدم اطلاع از ماهيت يك خبرگزاري كه به نام «ميراث فرهنگي» و با نشاني «WWW.CHN.ir» فعاليت مي كند، آن را يك خبرگزاري دولتي و وابسته به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري معرفي و چنين وانمود كرده است كه خبرگزاري فوق، ديدگاه و عملكرد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري را انعكاس مي دهد، درحالي كه اين خبرگزاري هيچ نوع وابستگي به لحاظ حقيقي و حقوقي، به اين سازمان ندارد و بالعكس با اندكي تامل در اخبار، مطالب و تحليل هاي مندرج در آن به سادگي نگاه غيرمنصفانه اين رسانه در قبال سياست هاي دولت و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري قابل درك مي باشد. بنابراين موضوع مطروحه مبتني بر ارتباط سايت مذكور با سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در تمامي ابعاد تكذيب مي گردد.
2- متوليان خبرگزاري موسوم به ميراث فرهنگي «CHN.ir» با استفاده از رانت در دولت هشتم، نام كلام [كلان] و فراملي «ميراث فرهنگي» را به ناحق به انحصار خود در آورده اند درحالي كه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از گذشته نيز مدعي حذف عنوان «ميراث فرهنگي» از نام اين سايت بوده است و صدالبته متاسفيم از اينكه براساس اشاره نويسنده خبر مذكور، آن خبرگزاري با يدك كشيدن نام «ميراث فرهنگي» منبع خبري سايت هاي بيگانه و معاند شده است.
3- نظر به اينكه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به دور از هياهوي سياسي به دنبال خدمت و انجام وظايف تخصصي خود مي باشد، اين خبر در شرايط فعلي، خسارت هايي را بر اين سازمان وارد كرده و اميدواريم با توجه به تاكيد رهبر فرزانه و حكيم انقلاب اسلامي مبني بر همدلي و همكاري، مديران محترم روزنامه كيهان ما را در ادامه خدمتگزاري ياري نمايند.
بنابراين تقاضا دارد به استناد مفاد ماده 23 قانون مطبوعات و تبصره هاي ذيل آن، جوابيه سازمان درنخستين شماره آتي آن روزنامه در همان صفحه و ستون چاپ گردد.
مسعود شريفي
سرپرست اداره كل روابط عمومي و امور فرهنگي
كيهان
1- سازمان ميراث فرهنگي در جوابيه خود آورده است كه «خبرگزاري ميراث فرهنگي» با استفاده از رانت دولت هشتم نام فراملي ميراث فرهنگي را به انحصار خود درآورده است و تحت اين نام و دامنه اينترنتي CHN.ir فعاليت مي كند، ولي در حال حاضر ارتباطي با سازمان تحت رياست معاون رئيس جمهور ندارد! كه در اين باره بايد گفت: CHN سال هاست كه رسما از عنوان «خبرگزاري» در شناسنامه و اخبار خود استفاده مي كند و اسناد و شواهد وابستگي ارگانيك آن به سازمان ميراث فرهنگي - از بدو تاسيس- نيز موجود است؛ و تا امروز نيز عليرغم فعاليت هاي فاسد و مشكوك «خبرگزاري ميراث فرهنگي» هيچ نشانه اي كه حاكي از شكايت و يا تكذيب دولت نسبت به ارتباط ارگانيك اين خبرگزاري با سازمان ميراث فرهنگي باشد، وجود نداشته و ديده نمي شود. ضمن اينكه در جوابيه مذكور نيز به سابقه وابستگي اين خبرگزاري از بدو تاسيس به دولت تصريح شده.
2- وقتي يك سايت، تحت نام «خبرگزاري» و تحت دامنه ir فعاليت مي كند و علي الدوام از رانت خبري ارتباط دولت در حوزه فعاليتش بهره مي گيرد و برحسب سوابق موجود و اسناد آشكار اصلي ترين پايگاه اطلاع رساني حلقه انحرافي دولت است، چگونه مسئولان اين سازمان دولتي خيلي راحت ارتباط با اين سايت را «در تمامي ابعاد» تكذيب مي كنند؟! فرض بر اينكه اين ادعا صحت داشته باشد، آيا اين عذر بدتر از گناه نيست كه متوليان سازمان ميراث فرهنگي اجازه داده اند كه يك سايت فراگير از اعتبار «دولت» خرج كند و با استفاده از نام يك سازمان دولتي به پايگاه يك جرياني نفوذي تبديل شود؟ در صورت صحت ادعاي ميراث فرهنگي، چرا معاونت رئيس جمهور در اين خصوص اقدام فوري نكرده است و چرا معاونت مطبوعاتي كه يكي از متوليان امور خبرگزاري ها و سايت هاي اينترنتي است، در برابر استفاده «غيرقانوني» يك جريان مشكوك از عنوان «خبرگزاري» آن هم با انتساب مشهود به يك سازمان دولتي سكوت كرده است و دست كم، اقدام به تعطيلي يا فيلتر شدن آن نكرده است؟
3- به نظر مي رسد اكنون كه مسئولان دولتي قصد دارند تا هرگونه ارتباط خود با اين «خبرگزاري» را تكذيب كنند و نيز در بند 2 جوابيه سازمان ميراث فرهنگي، صريحا تخلفات اين خبرگزاري را نيز به عنوان «منبع خبري سايت هاي بيگانه و معاند» پذيرفته و از آنها اعلام برائت كرده است، لازم است تا معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد و دستگاه هاي ذيصلاح براي پيشگيري از تداوم اين سوءاستفاده دست به اقدامي فوري زده و درباره آن اطلاع رساني كنند؛ خصوصا اينكه اكنون «سازمان ميراث فرهنگي» انتساب اين خبرگزاري به دولت را باعث بروز «خسارت هايي بر اين سازمان» مي داند. مسئولان «سازمان ميراث فرهنگي» در جوابيه خود از روزنامه كيهان خواسته اند تا آنان را «در ادامه خدمتگذاري» خود ياري كند كه در اين باره، اطلاع رساني به موقع كيهان از جمله همين همكاري بوده است ضمن آن كه انتظار مي رود مسئولان «سازمان ميراث فرهنگي» نيز در برابر نام و آبروي به تاراج رفته ميراث فرهنگي [براساس مدعيات مطرح در اين جوابيه] به پيگيري حقوق بيت المال و بازگرداندن «خبرگزاري ميراث فرهنگي» به دولت اقدام نمايند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14